Nieuwsbrief 20

NOG PROBLEMEN
MET DE NIEUWE TARIEVEN?

 

Dinsdag (17/2/) hebben Lextra Lingua vzw en de BKVT een vergadering met de dienst Gerechtskosten van de FOD Justitie in Brussel, om de onduidelijkheden over tarieven en facturering te bespreken.
Hebt u nog vragen?
Stuur ze ons toe uiterlijk op maandagavond (info@lextra-lingua.be).
We leggen ze voor aan de dienst Gerechtskosten.

 

OPDRACHT UITGEVOERD IN 2016, 
FACTUUR IN 2017.
WELKE TARIEVEN?

We hebben alle scenario’s in een schema gegoten.
Dit schema is goedgekeurd door de FOD Justitie. Het is bijgevolg officieel.

 

Vertalen Vordering Prestatie Facturatie Tarieven
2016 2016 2017 2016
2016 2017 2017 2017
2016 2016/2017 2017 2016/2017

 

Tolken Vordering Prestatie Facturatie Tarieven
2016 2016 2017 2016
2016 2017 2017 2017

 

 

FACTUREREN MET
MAANDOVERZICHTEN?
Hiernaast vindt u het officiële antwoord van de FOD Justitie

 

“Zolang de prestatiefiche er niet is, dient er nog gewerkt op de oude manier (met uitzondering van de nieuwe tarieven, die reeds van toepassing zijn).  M.a.w. er wordt nog gewerkt met een vordering, die begroot wordt door de vorderende rechter en de kostenstaten dienen nog niet maandelijks neergelegd te worden.  Bovendien dienen zij in afwachting van de prestatiefiche nog steeds neergelegd te worden op de rechtbank, alwaar de vorderende magistraat zetelt.
Dus voorlopig verder doen zoals vroeger, zijnde geen maandelijkse kostenstaten bij de rechtbank van je woonplaats maar gewoon zoals vroeger, bij de rechtbank waar gevorderd is en kostenstaten afzonderlijk…”
PROBLÈMES DE TARIFS ?

 

Ce mardi (17/2/) l’asbl Lextra Lingua et la CBTI ont une RÉUNION avec le service Frais de justice au SPF Justice à Bruxelles, afin d’éclaircir les points d’ombre concernant les nouveaux tarifs et la nouvelle facturation.
Avez-vous des questions ?
Envoyez-nous vos questions au plus tard lundi soir  (info@lextra-lingua.be).
Nous les soumettrons au service Frais de justice.

 

 

MISSION EFFECTUÉ EN 2016,
FACTURATION EN 2017.
QUELS TARIFS?

Nous avons établi un schéma avec tous les scénarios. Le SPF Justice a cautionné ces tableaux, qui sont par conséquent officiels.

 

 

Traduction Réquisitoire Prestation Facturation Tarifs
2016 2016 2017 2016
2016 2017 2017 2017
2016 2016/2017 2017 2016/2017

 

Interprétation Réquisitoire Prestation Facturation Tarifs
2016 2016 2017 2016
2016 2017 2017 2017

 

 

 

“ÉTATS DE FRAIS” MENSUELS ?
Veuillez trouver ci-contre la réponse officielle du SPF Justice.

 

” Tant que la fiche de prestation n’existe pas, le traducteur devra continuer à facturer comme avant (mais en appliquant les nouveaux tarifs). En d’autres termes, on continue à se baser sur un réquisitoire, chiffré par le juge qui réquisitionne. Les états de frais ne doivent pas encore être déposés mensuellement. De plus, en attendant la fiche de prestation, les états de frais doivent être envoyés au tribunal où siège le juge qui a réquisitionné.
Donc : jusqu’à nouvel ordre, « à l’ancienne », pas d’états de frais mensuels à envoyer au tribunal de votre lieu de résidence, mais comme avant, auprès du tribunal qui réquisitionne et avec des états de frais séparés.”

BELANGRIJK

Twee keer goed nieuws i.v.m. een KB dat verre van perfect is

Het KB aangaande de nieuwe tarieven voor de BVT’s ligt ter ondertekening bij de ministers. Dankzij discrete gesprekken die Lextra Lingua vzw en de BKVT met de FOD Justitie gevoerd hebben, heeft de minister eindelijk aanvaard de bedragen in het KB te indexeren, met 2,58%. Bovendien is de onaanvaardbare boete voor laattijdige vertalingen uit het definitieve KB geschrapt. De tarieven voor beëdigd vertalers/tolken blijven ver onder onze eisen, maar Lextra Lingua vzw en de BKVT zijn blij dat ze alle collega’s beëdigd vertalers/tolken deze twee toch positieve berichten kunnen brengen.

Geens wil dat vormfouten niet meteen proces vergallen

Deredactie.be

Minister Koen Geens (CD&V) wil niet dat vormfouten automatisch tot de nietigverklaring van een proces leiden, ook niet als de verkeerde taal wordt gebruikt. Zo zouden er minder processen moeten overgedaan worden.

Aanleiding voor zijn uitspraken in de Zevende Dag zijn een schrijnend geval. Een proces tegen jihadisten moest drie keer worden overgedaan, nadat Cassatie twee keer tot nietigverklaring overging. Zo komt het dat mensen die zeven jaar geleden werden opgepakt, ondertussen naar Syrië zijn vertrokken.
De reden voor de problemen: tijdens het proces kregen de Tsjetsjeense beklaagden slides in het Engels te zien, een taal die ze in principe niet verstaan.

Rechter oordeelt

Geens wil nu dat zo’n vormfout niet automatisch tot de nietigverklaring leidt. “Dat mag geen automatisch kapmes meer zijn. Ik wil dat de rechter oordeelt of de belangen van de beklaagden werkelijk geschaad zijn. Die moet oordelen of de belangen wérkelijk geschaad zijn.”
Geens zal eerstdaags een voorstel op de regeringstafel leggen. Al weet hij dat de emoties hoog kunnen oplopen als het over taal gaat. “Zowel aan Nederlands- als Franstalige kant.”
Geens benadrukt dat hij al eerder dergelijke maatregelen nam. “Men heeft me verweten dat in Antwerpen drugsbendes zijn vrijgelaten. Maar ik heb er toen meteen voor gezorgd dat een ongeoorloofde telefoontap niet langer als automatisch kapmes gebruikt kan worden.”
“En toen parlementslid Christian Van Eyken woerd vrijgelaten omdat zijn aanhoudingsbevel niet ondertekend was, heb ik een wetsvoorstel neergelegd om ervoor te zorgen dat ook zo’n vormfout niet automatisch tot nietigheid leidt.”

 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2771182
 

2013 – klacht ombudsman

Bedankt voor het melden van jouw klacht. Uw klacht werd geregistreerd met volgende gegevens:

Uw gegevens:

Aanspreking: 0
Naam: Van Hemelryck
Voornaam: Benjamin
Adres: diestsesteenweg 675
Postcode: 3010
Gemeente: Leuven
Land:
Telefoon: 32477512481
Fax:
Email: cover.welkom@telenet.be

Gegevens van de overheidsdienst:

Dienst: Dienst Gerechtskosten
Adres: Waterloolaan 115
Postcode: 1000
Gemeente: Brussel
U bent bekend bij de overheidsdienst onder het volgende kenmerk:

Wat is er aan de hand:

Klacht: Geachte heer/mevrouw, Ik stuur deze klacht in eigen naam, maar ook namens de leden van de vereniging van gerechtstolken en -vertalers vzw. Vanaf 1 juli 2013 moesten btw-plichtige gerechtstolken btw heffen op hun tolkprestaties op rechtszaken en politieverhoren (beslissing nr. E.T. 114.552 van 6 mei 2010). Op 29 juli 2013 (Beslissing Btw, E.T.124.252/2, dd. 29.07.2013) beslist het ministerie van Financiën de maatregel op te schorten tot 1 januari 2014. (“Gelet op hetgeen voorafgaat heeft de administratie beslist de inwerkingtreding van de beslissing nr. E.T. 124.252 van 30 mei 2013 uit te stellen tot 1 januari 2014”). Bij gebrek aan richtlijnen, nemen de meeste griffies (die de betalingen van tolken uitvoeren) van de verschillende arrondissementen de beslissing om de tolken niet de verplichting op te leggen om btw te heffen, tot 1 januari 2014 . Op 13 augustus 2013 publiceert de Correctionele Griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel echter een brief ter attentie van de tolken die voor die rechtbank werken. De brief preciseert het volgende: “In de praktijk ontheft deze nieuwe beslissing de tolken, die reeds over een B.T.W.-nummer beschikken, niet van de betaling van de B.T.W. van 21 %, maar kent een bijkomende termijn toe van 29 juli 2013 tot 3l december 2013 aan de tolken, die nog geen B.T.W.-nummer hebben, om hen aldus toe te laten hun situatie in orde te brengen bij de B.T.W.-diensten.” Met de uitdrukking “betaling van de btw van 21%” wordt wellicht “heffing van de btw van 21%” bedoeld, want verder in de brief staat de volgende: ” Wij vestigen uw aandacht op het feit dat dit B.T.W.-tarief zowel op de prestatie als op de verplaatsingen berekend wordt”. Het kan toch niet dat een btw-plichtige tolk voor dezelfde prestatie in het ene arrondissement (bijvoorbeeld Leuven; ) geen btw moet heffen en in Brussel wel. Is dat geen discriminatie? Graag leg ik u deze klacht voor. Gelieve in bijlage de vermelde brief van de Correctionele Griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel te vinden. Hoogachtend, Benjamin Van Hemelryck
Bijlage1:
Bijlage2:
Bijlage3:
Bedankt,
De federale Ombudsman

Justitie kan facturen opnieuw niet betalen

De Morgen 9/6/2016

“Justitie kan facturen opnieuw niet betalen”

“In een rapport over de begroting waarschuwt het Rekenhof dat justitie aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar de achterstallen uit 2015 alweer raamde op 33,6 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd vandaag.”

Volgens De Morgen zou het vooral gaan over kosten voor de werking van het gerecht (16,4 miljoen euro) en de gevangenissen (17,2 miljoen).

Het Rekenhof voegt eraan toe dat het bedrag in de loop van het jaar nog stijgen.

De Morgen 9/6/2016

“La justice à nouveau incapable de régler ses factures”

Dans un rapport sur le budget, la Cour des comptes met en garde que la justice à la fin du premier trimestre de cette année estimait les arriérés de 2015 à nouveau à 33,6 millions d’euros, selon le journal De Tijd aujourd’hui.”

Selon De Morgen il s’agirait principalement des charges de fonctionnement de l’appareil judiciaire (16,4 millions d’euros) et des prisons (17,2 millions).

La Cour ajoute que le montant pourrait augmenter au cours de l’année.


Breaking a Promise to Afghan Translators

New York Times
Breaking a Promise to Afghan Translators
AUG. 18, 2016
Julianna Brion
The nation’s rancorous debate over immigration policy has greatly diminished the chances of citizenship for a small group of people who have done a great service to the United States and are as deserving as anyone to make it their new home. They are the Afghan interpreters who, at considerable risk to their lives and families, worked for the American government during the war and who remain in mortal danger.
In recent years, a few thousand of these interpreters have enjoyed access under the Special Immigrant Visa program for Afghan linguists. That program is now under scrutiny by lawmakers with hard-line views on immigration who have questioned its necessity, raised alarm over its costs and threatened to end it. Doing so would be reckless and morally reprehensible. While the future of American immigration policy will continue to be a fraught political issue, the fate of this tiny segment of aspiring Americans should not.
As things stand, there are roughly 12,600 applicants with pending petitions and only about 2,500 visas the State Department is authorized to issue. That means that about 10,100 Afghans, who had every reason to believe their service to the United States would be rewarded with a safe haven, may be left behind.
The State Department and other government agencies involved in vetting applications administered the program poorly for years after it was established in 2009. Many applicants waited for several years to learn whether their cases were approved. Other applicants were rejected without being told why. Over the past couple of years, responding to an outcry from veterans and members of Congress, officials have begun to process cases more quickly. But the department expects to run out of visas to issue early next year.
While the resettlement initiative was long politically uncontroversial, a handful of Republican lawmakers — including Senators Chuck Grassley of Iowa and Jeff Sessions of Alabama — appeared intent on shutting it down this year. Their opposition coincides with a political season in which some Republicans, most prominently Donald Trump, the party’s presidential nominee, have branded Muslim immigrants as inherently dangerous.
Gen. John Nicholson, the top American general in Afghanistan, where thousands of United States troops continue to serve, warned earlier this year in a letter to Senator John McCain that scrapping the program while endangered interpreters wait for their cases to be completed “could have grave consequences for these individuals and bolster the propaganda of our enemies.”
Mr. McCain, who heads the Senate Armed Services Committee and has been among the top champions of the program, failed to get enough support to extend it when the Senate worked on its version of the defense bill. Meanwhile, the House version would restrict the eligibility criteria for the program and authorize no new visas.
Mr. McCain and Senator Jeanne Shaheen of New Hampshire, another key backer of the program, hope to keep it alive through one or another last-minute maneuver. When the House and Senate versions of the defense bill are reconciled, they hope to muster enough support to add a few thousand visa slots in the final draft. Alternatively, the program could be extended in an appropriations bill that Congress may put together later this year.
Failing to keep our promise to Afghans who risked life and limb in the battlefield would add a shameful chapter to the mixed legacy of America’s longest war.

Nationale registers voor tolken en gerechtsdeskundigen

09 september 2016
(uit: http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_44?utm_content=bufferfbe62&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Vanaf november kunnen beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen zich registreren in een nationaal register. Hiermee zal de rechtzoekende beroep kunnen doen op een deskundige met de nodige bekwaamheid. En ook voor de deskundigen bieden de registers een aantal voordelen. De wet van 10 april 2014 bepaalt de oprichting van twee nieuwe Belgische registers:

  • het register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
  • het register voor gerechtsdeskundigen

Die twee nieuwe nationale registers hebben een dubbel doel:

  • een overzicht bieden van wie inzetbaar is,
  • en vooral een kwaliteitsgarantie bieden.

Ze zullen voor de rechtszoekende m.a.w. een garantie vormen van de professionele vaardigheden en de juridische kennis van de vertalers, tolken en gerechtelijke experten. Beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken of gerechtsexperten die vanaf 1 december 2016 willen optreden voor justitie, moeten geregistreerd zijn in de nationale registers. De registratieaanvraag gebeurt via de applicatie e-Deposit(externe link). De registratiefunctie in e-Deposit wordt actief in de eerste helft van november. Minder werklast De registratie in de nationale registers zal elektronisch verwerkt worden. In een volgende fase zullen de rechtbanken een vordering elektronisch overmaken aan de beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen. In een laatste fase zullen beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen facturen en verslagen via e-deposit (externe link)kunnen indienen. Elk document dat wordt ingevoerd via e-deposit(externe link), betekent minder werklast voor de griffier, de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en de gerechtsdeskundige. Documenten identificeren, invoeren, klasseren, scannen, enz. behoort m.a.w. tot het verleden. Al bij al een flinke tijdsbesparing.


http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_44?utm_content=bufferfbe62&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer