ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE STEMPEL, DE VRIJSTELLING…

ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE STEMPEL, DE VRIJSTELLING…

(Op basis van een mail van Renaat Van Loock, attaché bij het Nationaal Register, FOD Justitie)

OVER DE STEMPELS

Beëdigd vertalers (voorlopig opgenomen in het Nationaal Register) ontvangen binnenkort hun stempel. De taxatiebureaus zullen daarvoor zorgen. Ze zullen de beëdigd vertalers laten weten hoe ze hun stempel kunnen ontvangen.

Op de stempel staat een einddatum: 30/11/2022.

OVER DE VOORLOPIGE/DEFINITIEVE OPNAME IN HET NATIONAAL REGISTER

De FOD Justitie wil vanaf 1/12/2022 enkel nog vertalers/tolken als BVT’s erkennen die volgens de definitieve procedure (bewijs leveren van juridische kennis, bewijs leveren van beroepskennis, advies van de Aanvaardingscommissie enz.) zijn ingeschreven.

Als u voorlopig in het Register bent opgenomen (aan de hand van de overgangsbepalingen), dan zult u een nieuwe aanvraag moeten doen.

Wanneer kunt u die aanvraag doen? De FOD Justitie zal hierover zo snel mogelijk meer details geven.

Ondertussen kunt u wel al de nodige bewijsstukken van beroepservaring en juridische kennis in uw profiel bij het Nationaal register opladen.

 

OVER DE VRIJSTELLING JURIDISCHE KENNIS

Volgens de wet kunt u een vrijstelling krijgen als kunt aantonen dat u vóór 1/12/2016  minstens 15 jaar (= 2001-2016) regelmatig en ononderbroken actief was als beëdigd vertaler en/of tolk en dat u zich in die periode voldoende heeft bijgeschoold.  Ondertussen zijn we vier jaar later. Om een vrijstelling te verkrijgen zou u ondertussen 19 jaar ervaring moeten aantonen. Daarom verandert de manier waarop die 15 jaar berekend wordt: niet langer [2016 – 15 jaar], maar [datum van de aanvraag  – 15 jaar]. Een voorbeeld. U doet een aanvraag op 1 januari 2021. De berekening luidt dan als volgt: [1/1/2021 – 15 jaar], met andere woorden: 1/1/2006-1/1/2021.

COVID-WET: SCHRIFTELIJKE EED, TERMIJN OPNAME REGISTER, STEMPEL

Op 20 december heeft het parlement  de zogenaamde Covid-wet goedgekeurd.*

De wet heeft gevolgen voor beëdigd vertalers/tolken.  Daarom hebben we er de bepalingen uitgehaald die ons aanbelangen.

 1. De eedafleggingen kunnen verder schriftelijk gebeuren. Je moet de eed hebben afgelegd om de titel van beëdigd vertaler/tolk te mogen dragen. (artikel 4 van de wet).
 2. De termijn voor de voorlopige opname in het nationaal register wordt verlengd tot 30 november 2022 (artikel 10 van de wet).
 3. Bepalingen over de legalisatiestempel (artikel 70 van de wet).

 

Schriftelijke eedaflegging

(Artikel 4)

“De eedafleggingen [van o.a. vertalers/tolken] kunnen schriftelijk gebeuren. Ze worden gedateerd, ondertekend, en schriftelijk meegedeeld aan de instantie (…). Voor de eedafleggingen [van vertalers/tolken] geldt de handtekening op de schriftelijke eedaflegging ook als neerlegging van het specimen van de handtekening.”

Opname in het nationaal register

(Artikel 10)
De termijn voor de voorlopige opname in het nationaal register wordt verlengd. De einddatum is nu 30 november 2022.

De aangepaste wet van 10 april 2014 zegt in artikel 29: “Vertalers, tolken en vertaler-tolken die werkzaam zijn voor de bevoegde overheden (…) dienen uiterlijk op 1 december 2022 aan de bepalingen (…) te voldoen. (…) Uiterlijk op 30 november 2022 worden zij, nadat zij hiertoe een aanvraag hebben ingediend, opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (…).

Invoering van de legalisatiestempel

(Artikel 70)

 Artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2019 (“ De beëdigd vertaler of vertaler-tolk vermeldt eerst zijn identificatienummer, gevolgd door zijn handtekening, naam, titel en zijn officiële stempel.”), wordt aangevuld met de volgende zinnen :

“Daardoor geldt de verrichte vertaling als een gelegaliseerde vertaling voor het gebruik ervan binnen het 

Koninkrijk.

Voor het gebruik ervan in het buitenland moet de vertaling vervolgens worden gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie op basis van de stempel en de opname in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en vervolgens door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op basis van de handtekening die erop werd geplaatst door de Federale Overheidsdienst Justitie.

De legalisatie bevestigt slechts de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de vertaling heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de geldigheid van de stempel geplaatst op het document. De Koning bepaalt de nadere regels waaronder de legalisatie gebeurt.”

* (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-12-24&caller=summary&numac=2020016459)

OVERLEGVERGADERING FOD JUSTITIE DECEMBER 2020

OVERLEGVERGADERING DECEMBER 2020

Lextra Lingua nam samen met andere actoren uit de sector deel aan een overlegvergadering bij de FOD Justitie. De bedoeling was om het tarieven-KB* te evalueren. Ook kabinetsmedewerker Tom Hoorens van de minister van Justitie woonde de vergadering bij. Hij zal in naam van de minister het proces verder begeleiden en finaliseren.

DE VOORNAAMSTE PUNTEN

 •      Kostenstaat Excel:

Een medewerker van de FOD Justitie presenteerde een Excel-rekenblad voor tolken om hun prestaties van een bepaalde maand te berekenen en te factureren. Eerst voeren ze per opdracht de wacht- en prestatietijd op een formulier in. Daarna worden de juiste gegevens overgebracht op de kostenstaat. Het document wordt niet verplicht.

 •      Bespreking tariefbesluit:
  Vervolgens lichtten de verenigingen hun evaluatie en adviezen omtrent het K.B. toe. Daarbij gingen ze uit van de praktijkproblemen van hun leden.

Vooraf had de sector een omstandig document ingediend. Daarin pleit de sector voor een fundamentele herwerking van het KB. Voor de vertalers wordt er gestreefd naar een gelijke verloning van eenzelfde tekst, ongeacht de taal. Voor de tolken ijvert de sector voor een minimale forfaitaire vergoeding van drie uur. Tot slot pleiten de verenigingen voor marktconforme honoraria.

Daarop wilde de FOD weten wat het zou kosten. Ze wilde ook weten wat ‘marktconform’ betekent.

De FOD wil bovendien de volgende punten bij voorrang behandeld zien: (1) wat is ‘urgentie’, (2) wat is telefoontap, (3) tolkkoffers en bluetooth-tolken. De punten zullen bij de eerstvolgende vergadering worden besproken. Die vergadering vindt plaats in , in februari 2021.

Later wil de FOD een aantal andere punten bespreken.  Het gaat over:

(1) de dreigende schaarste aan VT’s voor zeldzame talen,

(2) de bestaande schaarste aan beëdigde doventolken,

(3) de begripsbepaling van ‘nacht’ en ‘weekend’ voor tolken en

(4) de annulatievergoeding voor tolken.

 Ook deed de FOD Justitie een aantal MEDEDELINGEN

 •      Nationaal register:
  o   aantal VT: in totaal ca. 1700 personen zijn beëdigd als V, T of VT. Eind 2019: 150 T’s, 282 V’s en 1047 gecombineerde VT’s.

o   De FOD Justitie wil het Nationaal Register in oktober 2021 openstellen zodat iedereen het kan gebruiken.

 •      Legalisaties:
  • de griffies stoppen op 31 december definitief met legaliseren. Dat was sinds 1 januari 2020 hun opdracht niet meer.
  • Alle legalisaties van heel België gebeuren vanaf 1 januari 2021 op de Waterloolaan 80. Dat zal nog veel meer druk zetten op de dienst Nationaal register van de FOD Justitie. De dienst zal tijdelijk extra personeel krijgen.
 •      Stempel: de stempels zijn besteld. Ze worden over een maand verwacht. Vanaf medio januari worden ze dan verdeeld via de taxatiebureaus. De vertalers en vertalers-tolken zullen ze vanaf dan na afspraak persoonlijk kunnen afhalen. Meer informatie volgt.
 •      In de toekomst wil men e-legalisatie invoeren, ook voor vertalingen bestemd voor het buitenland.
 •      De legitimatiekaart: de kaarten zijn besteld en onderweg. Zodra ze klaar zijn worden ze dan rechtstreeks naar de betrokken VT gestuurd.
 • Betalingen: de FOD Justitie maakt nog geen gebruik van het nieuwe systeem FedCom (platform voor federale overheidsboekhouding). DAARDOOR ZULLEN DE FACTUREN INGEDIEND VANAF 1 JANUARI 2021 WELLICHT PAS MEDIO MAART WORDEN UITBETAALD. De sector beklemtoonde hoe rampzalig dat is voor vele collega’s. Zeker nu in deze moeilijke coronatijden. De taxatiebureaus blijven ondertussen alle facturen verifiëren en goedkeuren voor betaling. Zodra de gelden er zijn (medio maart 2021), kunnen alle goedgekeurde betalingen dan wel meteen worden uitgevoerd. STEL IN JANUARI HET INDIENEN VAN JOUW FACTUUR NIET ONNODIG UIT.

 •      De FOD Justitie bevestigde dat er op 1 januari 2021 een nieuwe indexatie komt.

Als bijlage het verslag dat in overleg met de andere verenigingen is opgemaakt.

* Koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden

NL-STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN – CORONA

STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN – CORONA

Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de twee eerste kwartalen van het jaar 2020. 

Elk wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden om zijn bijdragen op tijd te betalen, omwille van de impact van het coronavirus, zal dit uitstel kunnen verkrijgen, met de dubbele garantie dat de vermeerderingen worden kwijtgescholden op het moment van de effectieve betaling en dat in de tussentijd alle sociale rechten behouden blijven. De zelfstandige behoudt gedurende deze periode dus zijn/haar recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten.

Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020.  

Je kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdrage indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. De dossiers zullen quasi automatisch worden behandeld voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2.

Vereenvoudiging van het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) bij onderbreking van de activiteit

De Commissie Sociale Zaken van de Kamer keurde op dinsdag 17 maart het wetsvoorstel voor de crisis-overbruggingsuitkering van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME goed.

Voor wie?

Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten. De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten. In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen, die nog geen 4 kwartalen hebben bijdragen, toegang. Zelfstandigen in bijberoep vallen wel nog steeds buiten de regeling, ook al betalen ze bijdragen zoals in hoofdberoep.

Wat krijg ik? 

Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisisoverbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die gedwongen is zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken in die maand.

Is je activiteit opgenomen in de lijst van activeiten die verboden zijn tot en met 3 april 2020 (tijdens de week of in het weekend), dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.  

In normale omstandigheden moet je de activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Het crisisoverbruggingsrecht biedt ook sommige zelfstandigen die hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken een volledige uitkering. Deze versoepeling is echter beperkt tot de zelfstandigen die door de overheid verplicht worden om gedeeltelijk te sluiten. Het gaat om restaurants die blijven werken (take away, levering aan huis, traiteur), maar die geen zaaldienst meer kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt voor de uitbaters van hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten, net zoals de handelaars die hun deuren sluiten tijdens het weekend en eender welke activiteit die rechtstreeks geviseerd worden door de sanitaire maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Klk hier voor het overzicht welke winkels mogen open zijn en welke niet. 

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan worden verlengd als de crisis langer duurt.

Opgelet, de plenaire vergadering van de Kamer moet de wet op donderdag finaal nog goedkeuren

https://www.unizo.be/steunmaatregelen-specifiek-voor-zelfstandigen-coronatijden