TAXATIEBUREAUS – OVERLEG KABINET MINISTER JUSTITIE

Lextra Lingua heeft recent met het kabinet van minister Van Quickenborne een aantal problemen besproken.

Betere werking taxatiebureaus

De taxatiebureaus werken niet allemaal op dezelfde manier. Daarnaast is er een personeelstekort.

De vertegenwoordiger van het kabinet heeft ons meegedeeld dat er een evaluatie aan de gang is van de werklast, structuur en werking van de taxatiebureaus, onder meer om na te gaan waar er personeelstekorten zijn.

Zo is er het volgende beslist:

 • het Nederlandstalige taxatiebureau van Brussel wordt versterkt;
 • ook het taxatiebureau van Eupen krijgt versterking;
 • twee medewerkers van het centraal bureau gerechtskosten van de FOD justitie worden ingeschakeld om de achterstallige betalingen van tolkkostenstaten weg te werken.

Ter info: mw.  COUNASSE Gwen, tel. 02/552.28.73, houdt zich bezig met de controle van vertalingen.

 

Structureel overleg

Werken in rechtbanken, bij de politie… is niet zonder risico. Onlangs is een collega besmet geraakt na een tolkopdracht in een politiekantoor. Zeker geen geïsoleerd geval. Daarom is het zo belangrijk dat we onze werkomstandigheden verbeteren.

De vertegenwoordiger van het kabinet was het daar volledig mee eens. Meer nog, hij is voorstander van een structureel overleg tussen de gemeenschap van BVT’s en Justitie. Iets wat Lextra Lingua al zeer lang vraagt.

Waarom is de stempel nu plotseling wel geldig en andere vragen

De directeur-generaal RO deelde ons het volgende mee…

Waarom is de stempel nu plotseling wel geldig?
De stempel zou pas geldig zijn als er een KB ‘ter ondersteuning’ van kracht zou zijn. Maar volgens de Raad van State  staat alles al in de wet. Een KB was bijgevolg niet nodig. Bovendien horen praktische aspecten veeleer in een omzendbrief, aldus de Raad van State.

En wat voor de mensen die geen stempel hebben?
Wie nog geen stempel heeft, blijft de oude procedure gebruiken. Wie, na deze eerste leveringsbeurt, nog een stempel verwacht, zal moeten wachten. De FOD Justitie plaatst pas een bestelling als die bestelling voldoende groot is.

En wat voor het buitenland?
De procedure voor het buitenland verandert niet.*

En hoe weten instanties zoals gemeenten en dergelijke dat de stempel voldoende is voor een legalisatie?
De FOD Justitie zal een aantal diensten/instanties die met legalisaties te maken hebben hierover informeren (bijvoorbeeld verenigingen van steden en gemeenten, de ministeries van Onderwijs, het College van hoven en de rechtbanken).

Wanneer wordt het Nationaal Register openbaar voor de gewone burger?
De DG RO zegt dat er nog adviezen gevraagd moeten worden. De gewone burger zal echter enkel de BVT’s zien die definitief in het register zijn opgenomen. De DG RO zegt dat het ‘volgens Europa’ niet anders kan. Voor alle duidelijkheid: politie en Justitie zullen het volledige register kunnen inkijken.

Kan ik vragen om zelf definitief in het Register te worden opgenomen?
Nee. Het NR is bezig met zelf een keuze te maken.

De procedure om een beëdiging of een vrijstelling juridische kennis te vragen, wordt vergemakkelijkt
Binnenkort zullen attesten juridische vorming en vrijstellingen via e-deposit opgeladen kunnen worden.

En de legitimatiekaarten?
Ze zijn ‘op komst’.

Ik zoek een BVT en ik ga naar de Waterloonlaan 80/115 met de vraag of ze me daar een naam kunnen geven…
De loketbediende zal je een lijst van een tiental namen geven. De keuze zal niet altijd dezelfde zijn zodat iedereen in die lijst kan voorkomen.

 

*LEGALISEREN VOOR HET BUITENLAND

a. Stempel zetten en documenten legaliseren bij

FOD Justitie, dienst Legalisatie en Parlementaire Vragen

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Openingsuren: zonder afspraak op dinsdag en donderdag van 9u tot 12 u

Of per post

 

b. Apostille bij BUZA

Karmelietenstraat 27

1000 Brussel

Alleen op afspraak, elke werkdag van 9u tot 12u30

Een afspraak maken kan enkel via deze link, klik hier (externe link)

INFO LEGALISATIES BUZA:  https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documentenINFO LEGALISATIE BUZA

 

BRIEF LEGALISATIES STEMPEL

DOWNLOAD DE BRIEF  FOD JUSTITIE HIER

     

FOD JUSTITIE

Aan de geachte beëdigd vertalers en vertalers-tolken,

Beëdigde vertalers en vertalers-tolken die in het bezit zijn van hun officiële stempel, kunnen vanaf 1/03/2021, door het aanbrengen van deze officiële stempel op hun vertalingen, deze documenten zelf legaliseren wanneer zij bestemd zijn om in België te worden gebruikt.

De richtlijnen, meegedeeld met onze e-mail van 18 december 2020, blijven geldig voor personen die nog niet in het bezit zijn van dit stempel, alsmede voor vertalingen die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland.

Dit betekent dat:

 1. U bent in het bezit van uw stempel en uw vertaling is bestemd voor het buitenland

Vertalingen bestemd voor het buitenland moeten worden gelegaliseerd door de dienst Legalisaties en parlementaire vragen van de FOD Justitie.

Adres

FOD Justitie

Waterloolaan 115 te 1000 Brussel

De dienst is bereikbaar per e-mail op het volgende adres: legal@just.fgov.be, of per telefoon op het nummer 02/542 65 32.

U kunt zonder afspraak terecht aan het loket van de dienst Legalisatie van de FOD Justitie, op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur (zie adres hieronder).

Indien het voor u absoluut onmogelijk is om naar het loket te komen, kunt u uw documenten per post naar het onderstaande adres sturen. U moet ervoor zorgen dat u het adres opgeeft waarnaar de documenten moeten worden teruggestuurd.

Herinnering

Om te worden gelegaliseerd, moeten de vertalingen in beide gevallen naar behoren

eindigen met de volgende informatie, in de aangegeven volgorde:

 1. de woorden “Voor eensluidende vertaling ne varietur van het … naar het … Gedaan te …, de ….”;
 2. gevolgd door uw identificatienummer (nummer beginnend met VTI ……);
 3. gevolgd door uw handtekening;
 4. gevolgd door uw achternaam – voornaam;
 5. gevolgd door uw titel: beëdigd vertaler, of beëdigd vertaler-tolk;
 6. gevolgd door het officiële stempel.
 1. U hebt nog geen officiële stempel

U moet al uw vertalingen blijven laten legaliseren door de dienst Nationale registers (en dit voor alle vertalingen bestemd voor het buitenland en voor België).

De te legaliseren documenten moeten nog steeds
– per post naar het volgende adres gestuurd:

FOD Justitie

Nationaal Register van beëdigde vertalers en tolken (legalisatie)

Waterloolaan 80 te 1000 Brussel

– worden afgegeven op hetzelfde adres, bij het onthaal van het gebouw, in een daarvoor bestemde doos. Ze moeten in een gesloten enveloppe worden gedeponeerd.

Bij uw legalisatieaanvraag moet altijd een naar behoren gefrankeerde omslag worden gevoegd, waarop duidelijk het retouradres is vermeld. De gelegaliseerde documenten worden per post teruggezonden naar het adres dat is vermeld op de bij de documenten gevoegde enveloppe.

Het is voor ons onmogelijk om een verwerkingstijd aan te geven. De dienst stelt alles in het werk om de verwerkingstijd zo kort mogelijk te houden.

Herinnering:

Om te worden gelegaliseerd, moeten vertalingen correct worden ingevuld met de volgende informatie, in de aangegeven volgorde:

 1. de woorden Voor eensluidende vertaling ne varietur van het … naar het … Gedaan te …, de ….”;
 2. gevolgd door uw identificatienummer (nummer beginnend met VTI ……);
 3. gevolgd door uw handtekening;
 4. gevolgd door uw achternaam – voornaam;
 5. gevolgd door uw titel: beëdigd vertaler, of beëdigd vertaler-tolk;

U kunt uw eventuele vragen naar het volgende e-mailadres sturen: NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be.

Jan Bogaert

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie

WAT IS ER GEZEGD OP HET OVERLEG MET DE FOD-JUSTITIE?

Enkele korte nieuwsberichten over het overleg met de FOD Justitie (12/02/2021)

Telefoontaps

[Uitspraken van de vertegenwoordiger van de Federale Politie (Brussel)]

In 2019 zijn er 6.000 telefoontaps in België uitgevoerd, de helft daarvan in Brussel en Antwerpen.

Toen in 2017 het KB-tarieven in voege trad, veranderde ook de wetgeving aangaande afluistermaatregelen. Alleen de pertinente delen van relevante gesprekken moeten worden uitgeschreven. Dat leidde tot verwarring in de toepassing van het tariefbesluit.

De vertegenwoordiger van de politie stelt voor om de facturatie voor de verwerking van SMS’en aan te passen.

Hij stelt verder voor tapwerk enkel nog in het weekend toe te laten als een onderzoeksrechter of een magistraat daartoe de toestemming geeft. Voorts stelt hij de volgende tariefverhoging voor: 50% voor zaterdagwerk, 100% voor zondagwerk en 100% voor nachtwerk.

Tot slot uit de vertegenwoordiger van de politie het idee om binnen de gerechtskosten in een derde categorie voor taptolken te voorzien, naast vertalingen en tolkprestaties. De directeur-generaal-DGRO sluit daarbij aan door het idee te lanceren om een aparte maandelijkse kostenstaat voor taptolkprestaties te creëren (los van niet-taptolkprestaties).

 

We benadrukken dat het nog maar voorstellen zijn die nog verder onderzocht moet worden.

 

Voorontwerp-KB

Vertalingen

De directeur-generaal-DGRO beklemtoont dat hij het bestaande systeem (tariefcategorieën aan de hand van taalgroepen) wil behouden.

Dringende vertalingen 

De directeur-generaal-DGRO stelt voor om een aantal vertalingen als dringend te beschouwen, ongeacht de termijn, zoals opdrachten in internationale rechtshulp in strafzaken.

 

Tolken 

Wachttijden tussen prestaties

Wat de wachttijden van tolken die een aantal prestaties leveren op rechtbankzittingen betreft, legt de directeur-generaal uit dat het voorontwerp van KB erin voorziet dat de wachttijd tussen prestaties vergoed wordt, maar ze moeten dan wel op dezelfde plaats verricht worden (in werkelijkheid lijkt die regeling sterk op de huidige).

Gegarandeerd uur 

De directeur-generaal-DGRO liet verstaan dat het wel degelijk zijn voorstel was om het gegarandeerde uur af te schaffen. Niettemin sprak de directeur-generaal van een ‘catastrofe’ voor wie slechts voor een korte opdracht zou gevorderd worden en voor wie een voormiddag reserveert om te tolken voor een rechtbank, om vervolgens slechts een korte opdracht te leveren. Hetzelfde geldt voor andere korte prestaties, bijvoorbeeld ’s nachts.

Tolkkoffers 

De directeur-generaal-DGRO legt uit dat het voorontwerp van KB afstapt van de acht gebruikers om recht te geven op een tariefverhoging. Voorts vraagt DGRO meer uitleg over tolken met ondersteuning van bluethooth.

We benadrukken dat het KB nog maar in een ontwerpfase zit. Veel bepalingen kunnen worden aangepast.

 

Budget

De directeur-generaal legt uit dat in 2020 voor BVT’s 27 miljoen euro aan gerechtskosten zijn betaald, waarvan 11 miljoen voor tolken en 10 miljoen voor vertalers op jaarbasis.
Voorts legt hij uit dat het budget Justitie voor dit jaar reeds een tweetal weken beschikbaar is, door een nieuwe procedure. Voor gerechtskosten zal die nieuwe procedure echter pas in 2023 gelden.
Ondertussen zal een andere procedure gelden om ervoor te zorgen dat de betalingen niet onderbroken geraken.

 

Legalisatie en stempels

In januari heeft het Nationaal Register 3740 legalisaties uitgevoerd, gemiddeld 200/dag in januari. Sinds 25 januari, zelfs ruim 400/dag. Vanaf 15 februari zullen zeven personen legaliseren.

Over de stempels zegt de directeur-generaal onder meer dat de levering ervan vertraging heeft opgelopen door de schuld van de leverancier.

Hij legt verder uit dat de stempel de beëdigingstalen niet vermeldt wegens gebrek aan plaats.

Wie na deze leveringsronde een stempel wil verkrijgen (nieuwe beëdigingen, verlies van stempel…) zal moeten wachten tot er voldoende volume is om een nieuwe bestelling te plaatsen.

Wat het onderliggende KB betreft, zegt de directeur-generaal dat de Raad van State zijn definitief advies op 18 februari zou klaar hebben.  Het KB zou halverwege maart in voege treden.

 

Legitimatiekaarten

De kaarten zullen gedrukt worden zodra de levering van de stempels afgewerkt is. Let wel: de legitimatiekaarten hebben geen chip. Ze zullen bijvoorbeeld geen deuren kunnen openen.

 

Openstelling Nationaal Register

De kabinetsmedewerker beklemtoont dat Justitie het Nationaal Register zo snel mogelijk wil openstellen voor het grote publiek.

De directeur-generaal legt uit dat almaar meer instanties het register gebruiken of willen gebruiken, onder meer de Federatie rijscholen, de RSZ, verenigingen van steden en gemeenten…

 

Definitieve opname in het Nationaal Register

In maart zal de aanvaardingscommissie de eerste dossiers van definitieve opname in het Nationaal Register bekijken. De BVT’s die definitief in het register worden opgenomen, zullen wel moeten betalen voor die opname.

 

 

STAND VAN ZAKEN LEGALISATIES/STEMPELS 25/1/2021

Stand van zaken van de legalisaties/stempels door mevrouw Brigitte Collin

Nationaal Register (vertaalde mail)

Om uw eerste vraag te beantwoorden, over de termijnen voor de legalisatie. De afgelopen twee weken zijn we geconfronteerd met een exponentiële toename van het aantal documenten dat moet worden gelegaliseerd. We hebben ons moeten aanpassen, rekening houdende met de context van de volksgezondheid.

We hebben recent onze capaciteit om te legaliseren vergroot. We hebben versterkingen gekregen die sinds eind vorige week operationeel zijn.

Ik kan u verzekeren dat we geen drie weken vertraging hebben op de behandeling van de legalisaties, maar het klopt dat er op dit moment een kleine week ligt tussen de ontvangst van de documenten en de legalisatie ervan. Wij doen ons uiterste best om de wachttijd voor legalisaties zo kort mogelijk te houden.

Een van onze grootste problemen, wat de vertraging betreft, is de tijd die bpost nodig heeft om de post te verwerken!  Het is niet ongewoon dat het meer dan een week duurt voordat de post die we verwerkt en gepost hebben, de geadresseerde bereikt. En daar hebben we helaas geen controle over. Als post er soms meer dan zeven dagen over doet om de geadresseerde te bereiken, is het niet onwaarschijnlijk dat het even lang duurt vooraleer wij de post ontvangen.

Wat betreft het feit dat het Nationaal Register legalisaties doet, ter plaatse, op “afspraak”. Die informatie is ongelukkig genoeg ‘kort door de bocht’!

In uitzonderlijke gevallen kunnen we soms dringende legalisaties uitvoeren. Die vragen waren tot begin januari betrekkelijk marginaal. Ze zijn de laatste dagen geëxplodeerd. We ontvangen verzoeken van klanten die “in paniek” zijn omdat zij hun vertaling van de vertaler pas enkele dagen (1 tot 3 dagen) voor een reis naar het buitenland, voor een bruiloft of voor een afspraak bij Buitenlandse Zaken (soms enkele uren) ontvangen. We voelen ons een beetje gegijzeld en dus ja, we proberen die mensen te helpen, maar zoiets kan niet in hetzelfde tempo blijven doorgaan als wat we de laatste dagen hebben meegemaakt.  Dus nee, het is niet realistisch voor vertalers om naar het Nationale Register te gaan. Ik heb gevraagd om de grootst mogelijke waakzaamheid in dat verband en alleen echte noodgevallen worden aanvaard.

Als vertalers naar het Nationaal Register gaan, is dat alleen om hun te legaliseren documenten in de doos bij de receptie te deponeren.

Om door Buitenlandse Zaken te worden aanvaard, zullen legalisaties die voor het buitenland zijn bestemd, nog steeds door de FOD Justitie moeten worden gelegaliseerd. Onze collega’s van de legalisatiedienst van nummer 115 zullen daarvoor zorgen. Zij zullen echter alleen documenten legaliseren met het officiële stempel van de FOD Justitie. Dankzij het stempel kan de dienst snel legaliseren. Er zal dus niets veranderen aan de stappen die nodig zijn voor de legalisatie van documenten die voor het buitenland bestemd zijn.  Sommige vertalingen zullen worden gelegaliseerd door de Legalisatiedienst van nummer 115 in plaats van door het nationale register. De Legalisatiedienst van nummer 115 kan zonder afspraak mensen ontvangen die documenten willen laten legaliseren (er is dus geen wachttijd).

Wat de stempels betreft, kan ik bevestigen dat we ze normaal gezien in de week van 25 januari zullen beginnen te ontvangen.

Zodra wij de bevestiging hebben dat de distributiepunten de stempels hebben ontvangen, zullen we een informatieve e-mail aan de betrokken vertalers sturen. In de mail krijgen ze de nodige informatie en instructies over hoe ze hun stempels kunnen ophalen.

Ik heb geen informatie ontvangen over de datum van publicatie van het Koninklijk Besluit dat het gebruik van officiële stempels regelt.  Zeker is dat zolang dit koninklijk besluit niet is gepubliceerd en nog niet in werking is getreden, vertalers vertalingen voor België en voor het buitenland voor vertalers die hun stempel nog niet hebben gekregen, voor legalisatie naar het Nationaal Register moeten sturen.

ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE STEMPEL, DE VRIJSTELLING…

ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE STEMPEL, DE VRIJSTELLING…

(Op basis van een mail van Renaat Van Loock, attaché bij het Nationaal Register, FOD Justitie)

OVER DE STEMPELS

Beëdigd vertalers (voorlopig opgenomen in het Nationaal Register) ontvangen binnenkort hun stempel. De taxatiebureaus zullen daarvoor zorgen. Ze zullen de beëdigd vertalers laten weten hoe ze hun stempel kunnen ontvangen.

Op de stempel staat een einddatum: 30/11/2022.

OVER DE VOORLOPIGE/DEFINITIEVE OPNAME IN HET NATIONAAL REGISTER

De FOD Justitie wil vanaf 1/12/2022 enkel nog vertalers/tolken als BVT’s erkennen die volgens de definitieve procedure (bewijs leveren van juridische kennis, bewijs leveren van beroepskennis, advies van de Aanvaardingscommissie enz.) zijn ingeschreven.

Als u voorlopig in het Register bent opgenomen (aan de hand van de overgangsbepalingen), dan zult u een nieuwe aanvraag moeten doen.

Wanneer kunt u die aanvraag doen? De FOD Justitie zal hierover zo snel mogelijk meer details geven.

Ondertussen kunt u wel al de nodige bewijsstukken van beroepservaring en juridische kennis in uw profiel bij het Nationaal register opladen.

 

OVER DE VRIJSTELLING JURIDISCHE KENNIS

Volgens de wet kunt u een vrijstelling krijgen als kunt aantonen dat u vóór 1/12/2016  minstens 15 jaar (= 2001-2016) regelmatig en ononderbroken actief was als beëdigd vertaler en/of tolk en dat u zich in die periode voldoende heeft bijgeschoold.  Ondertussen zijn we vier jaar later. Om een vrijstelling te verkrijgen zou u ondertussen 19 jaar ervaring moeten aantonen. Daarom verandert de manier waarop die 15 jaar berekend wordt: niet langer [2016 – 15 jaar], maar [datum van de aanvraag  – 15 jaar]. Een voorbeeld. U doet een aanvraag op 1 januari 2021. De berekening luidt dan als volgt: [1/1/2021 – 15 jaar], met andere woorden: 1/1/2006-1/1/2021.

COVID-WET: SCHRIFTELIJKE EED, TERMIJN OPNAME REGISTER, STEMPEL

Op 20 december heeft het parlement  de zogenaamde Covid-wet goedgekeurd.*

De wet heeft gevolgen voor beëdigd vertalers/tolken.  Daarom hebben we er de bepalingen uitgehaald die ons aanbelangen.

 1. De eedafleggingen kunnen verder schriftelijk gebeuren. Je moet de eed hebben afgelegd om de titel van beëdigd vertaler/tolk te mogen dragen. (artikel 4 van de wet).
 2. De termijn voor de voorlopige opname in het nationaal register wordt verlengd tot 30 november 2022 (artikel 10 van de wet).
 3. Bepalingen over de legalisatiestempel (artikel 70 van de wet).

 

Schriftelijke eedaflegging

(Artikel 4)

“De eedafleggingen [van o.a. vertalers/tolken] kunnen schriftelijk gebeuren. Ze worden gedateerd, ondertekend, en schriftelijk meegedeeld aan de instantie (…). Voor de eedafleggingen [van vertalers/tolken] geldt de handtekening op de schriftelijke eedaflegging ook als neerlegging van het specimen van de handtekening.”

Opname in het nationaal register

(Artikel 10)
De termijn voor de voorlopige opname in het nationaal register wordt verlengd. De einddatum is nu 30 november 2022.

De aangepaste wet van 10 april 2014 zegt in artikel 29: “Vertalers, tolken en vertaler-tolken die werkzaam zijn voor de bevoegde overheden (…) dienen uiterlijk op 1 december 2022 aan de bepalingen (…) te voldoen. (…) Uiterlijk op 30 november 2022 worden zij, nadat zij hiertoe een aanvraag hebben ingediend, opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (…).

Invoering van de legalisatiestempel

(Artikel 70)

 Artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2019 (“ De beëdigd vertaler of vertaler-tolk vermeldt eerst zijn identificatienummer, gevolgd door zijn handtekening, naam, titel en zijn officiële stempel.”), wordt aangevuld met de volgende zinnen :

“Daardoor geldt de verrichte vertaling als een gelegaliseerde vertaling voor het gebruik ervan binnen het 

Koninkrijk.

Voor het gebruik ervan in het buitenland moet de vertaling vervolgens worden gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie op basis van de stempel en de opname in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en vervolgens door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op basis van de handtekening die erop werd geplaatst door de Federale Overheidsdienst Justitie.

De legalisatie bevestigt slechts de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de vertaling heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de geldigheid van de stempel geplaatst op het document. De Koning bepaalt de nadere regels waaronder de legalisatie gebeurt.”

* (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-12-24&caller=summary&numac=2020016459)

OVERLEGVERGADERING FOD JUSTITIE DECEMBER 2020

OVERLEGVERGADERING DECEMBER 2020

Lextra Lingua nam samen met andere actoren uit de sector deel aan een overlegvergadering bij de FOD Justitie. De bedoeling was om het tarieven-KB* te evalueren. Ook kabinetsmedewerker Tom Hoorens van de minister van Justitie woonde de vergadering bij. Hij zal in naam van de minister het proces verder begeleiden en finaliseren.

DE VOORNAAMSTE PUNTEN

 •      Kostenstaat Excel:

Een medewerker van de FOD Justitie presenteerde een Excel-rekenblad voor tolken om hun prestaties van een bepaalde maand te berekenen en te factureren. Eerst voeren ze per opdracht de wacht- en prestatietijd op een formulier in. Daarna worden de juiste gegevens overgebracht op de kostenstaat. Het document wordt niet verplicht.

 •      Bespreking tariefbesluit:
  Vervolgens lichtten de verenigingen hun evaluatie en adviezen omtrent het K.B. toe. Daarbij gingen ze uit van de praktijkproblemen van hun leden.

Vooraf had de sector een omstandig document ingediend. Daarin pleit de sector voor een fundamentele herwerking van het KB. Voor de vertalers wordt er gestreefd naar een gelijke verloning van eenzelfde tekst, ongeacht de taal. Voor de tolken ijvert de sector voor een minimale forfaitaire vergoeding van drie uur. Tot slot pleiten de verenigingen voor marktconforme honoraria.

Daarop wilde de FOD weten wat het zou kosten. Ze wilde ook weten wat ‘marktconform’ betekent.

De FOD wil bovendien de volgende punten bij voorrang behandeld zien: (1) wat is ‘urgentie’, (2) wat is telefoontap, (3) tolkkoffers en bluetooth-tolken. De punten zullen bij de eerstvolgende vergadering worden besproken. Die vergadering vindt plaats in , in februari 2021.

Later wil de FOD een aantal andere punten bespreken.  Het gaat over:

(1) de dreigende schaarste aan VT’s voor zeldzame talen,

(2) de bestaande schaarste aan beëdigde doventolken,

(3) de begripsbepaling van ‘nacht’ en ‘weekend’ voor tolken en

(4) de annulatievergoeding voor tolken.

 Ook deed de FOD Justitie een aantal MEDEDELINGEN

 •      Nationaal register:
  o   aantal VT: in totaal ca. 1700 personen zijn beëdigd als V, T of VT. Eind 2019: 150 T’s, 282 V’s en 1047 gecombineerde VT’s.

o   De FOD Justitie wil het Nationaal Register in oktober 2021 openstellen zodat iedereen het kan gebruiken.

 •      Legalisaties:
  • de griffies stoppen op 31 december definitief met legaliseren. Dat was sinds 1 januari 2020 hun opdracht niet meer.
  • Alle legalisaties van heel België gebeuren vanaf 1 januari 2021 op de Waterloolaan 80. Dat zal nog veel meer druk zetten op de dienst Nationaal register van de FOD Justitie. De dienst zal tijdelijk extra personeel krijgen.
 •      Stempel: de stempels zijn besteld. Ze worden over een maand verwacht. Vanaf medio januari worden ze dan verdeeld via de taxatiebureaus. De vertalers en vertalers-tolken zullen ze vanaf dan na afspraak persoonlijk kunnen afhalen. Meer informatie volgt.
 •      In de toekomst wil men e-legalisatie invoeren, ook voor vertalingen bestemd voor het buitenland.
 •      De legitimatiekaart: de kaarten zijn besteld en onderweg. Zodra ze klaar zijn worden ze dan rechtstreeks naar de betrokken VT gestuurd.
 • Betalingen: de FOD Justitie maakt nog geen gebruik van het nieuwe systeem FedCom (platform voor federale overheidsboekhouding). DAARDOOR ZULLEN DE FACTUREN INGEDIEND VANAF 1 JANUARI 2021 WELLICHT PAS MEDIO MAART WORDEN UITBETAALD. De sector beklemtoonde hoe rampzalig dat is voor vele collega’s. Zeker nu in deze moeilijke coronatijden. De taxatiebureaus blijven ondertussen alle facturen verifiëren en goedkeuren voor betaling. Zodra de gelden er zijn (medio maart 2021), kunnen alle goedgekeurde betalingen dan wel meteen worden uitgevoerd. STEL IN JANUARI HET INDIENEN VAN JOUW FACTUUR NIET ONNODIG UIT.

 •      De FOD Justitie bevestigde dat er op 1 januari 2021 een nieuwe indexatie komt.

Als bijlage het verslag dat in overleg met de andere verenigingen is opgemaakt.

* Koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden