NL-STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN – CORONA

STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN – CORONA

Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de twee eerste kwartalen van het jaar 2020. 

Elk wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden om zijn bijdragen op tijd te betalen, omwille van de impact van het coronavirus, zal dit uitstel kunnen verkrijgen, met de dubbele garantie dat de vermeerderingen worden kwijtgescholden op het moment van de effectieve betaling en dat in de tussentijd alle sociale rechten behouden blijven. De zelfstandige behoudt gedurende deze periode dus zijn/haar recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten.

Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020.  

Je kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdrage indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. De dossiers zullen quasi automatisch worden behandeld voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2.

Vereenvoudiging van het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) bij onderbreking van de activiteit

De Commissie Sociale Zaken van de Kamer keurde op dinsdag 17 maart het wetsvoorstel voor de crisis-overbruggingsuitkering van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME goed.

Voor wie?

Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten. De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten. In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen, die nog geen 4 kwartalen hebben bijdragen, toegang. Zelfstandigen in bijberoep vallen wel nog steeds buiten de regeling, ook al betalen ze bijdragen zoals in hoofdberoep.

Wat krijg ik? 

Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisisoverbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die gedwongen is zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken in die maand.

Is je activiteit opgenomen in de lijst van activeiten die verboden zijn tot en met 3 april 2020 (tijdens de week of in het weekend), dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.  

In normale omstandigheden moet je de activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Het crisisoverbruggingsrecht biedt ook sommige zelfstandigen die hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken een volledige uitkering. Deze versoepeling is echter beperkt tot de zelfstandigen die door de overheid verplicht worden om gedeeltelijk te sluiten. Het gaat om restaurants die blijven werken (take away, levering aan huis, traiteur), maar die geen zaaldienst meer kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt voor de uitbaters van hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten, net zoals de handelaars die hun deuren sluiten tijdens het weekend en eender welke activiteit die rechtstreeks geviseerd worden door de sanitaire maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Klk hier voor het overzicht welke winkels mogen open zijn en welke niet. 

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan worden verlengd als de crisis langer duurt.

Opgelet, de plenaire vergadering van de Kamer moet de wet op donderdag finaal nog goedkeuren

https://www.unizo.be/steunmaatregelen-specifiek-voor-zelfstandigen-coronatijden

Geens wil dat vormfouten niet meteen proces vergallen

Deredactie.be

Minister Koen Geens (CD&V) wil niet dat vormfouten automatisch tot de nietigverklaring van een proces leiden, ook niet als de verkeerde taal wordt gebruikt. Zo zouden er minder processen moeten overgedaan worden.

Aanleiding voor zijn uitspraken in de Zevende Dag zijn een schrijnend geval. Een proces tegen jihadisten moest drie keer worden overgedaan, nadat Cassatie twee keer tot nietigverklaring overging. Zo komt het dat mensen die zeven jaar geleden werden opgepakt, ondertussen naar Syrië zijn vertrokken.
De reden voor de problemen: tijdens het proces kregen de Tsjetsjeense beklaagden slides in het Engels te zien, een taal die ze in principe niet verstaan.

Rechter oordeelt

Geens wil nu dat zo’n vormfout niet automatisch tot de nietigverklaring leidt. “Dat mag geen automatisch kapmes meer zijn. Ik wil dat de rechter oordeelt of de belangen van de beklaagden werkelijk geschaad zijn. Die moet oordelen of de belangen wérkelijk geschaad zijn.”
Geens zal eerstdaags een voorstel op de regeringstafel leggen. Al weet hij dat de emoties hoog kunnen oplopen als het over taal gaat. “Zowel aan Nederlands- als Franstalige kant.”
Geens benadrukt dat hij al eerder dergelijke maatregelen nam. “Men heeft me verweten dat in Antwerpen drugsbendes zijn vrijgelaten. Maar ik heb er toen meteen voor gezorgd dat een ongeoorloofde telefoontap niet langer als automatisch kapmes gebruikt kan worden.”
“En toen parlementslid Christian Van Eyken woerd vrijgelaten omdat zijn aanhoudingsbevel niet ondertekend was, heb ik een wetsvoorstel neergelegd om ervoor te zorgen dat ook zo’n vormfout niet automatisch tot nietigheid leidt.”

 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2771182
 

2013 – klacht ombudsman

Bedankt voor het melden van jouw klacht. Uw klacht werd geregistreerd met volgende gegevens:

Uw gegevens:

Aanspreking: 0
Naam: Van Hemelryck
Voornaam: Benjamin
Adres: diestsesteenweg 675
Postcode: 3010
Gemeente: Leuven
Land:
Telefoon: 32477512481
Fax:
Email: cover.welkom@telenet.be

Gegevens van de overheidsdienst:

Dienst: Dienst Gerechtskosten
Adres: Waterloolaan 115
Postcode: 1000
Gemeente: Brussel
U bent bekend bij de overheidsdienst onder het volgende kenmerk:

Wat is er aan de hand:

Klacht: Geachte heer/mevrouw, Ik stuur deze klacht in eigen naam, maar ook namens de leden van de vereniging van gerechtstolken en -vertalers vzw. Vanaf 1 juli 2013 moesten btw-plichtige gerechtstolken btw heffen op hun tolkprestaties op rechtszaken en politieverhoren (beslissing nr. E.T. 114.552 van 6 mei 2010). Op 29 juli 2013 (Beslissing Btw, E.T.124.252/2, dd. 29.07.2013) beslist het ministerie van Financiën de maatregel op te schorten tot 1 januari 2014. (“Gelet op hetgeen voorafgaat heeft de administratie beslist de inwerkingtreding van de beslissing nr. E.T. 124.252 van 30 mei 2013 uit te stellen tot 1 januari 2014”). Bij gebrek aan richtlijnen, nemen de meeste griffies (die de betalingen van tolken uitvoeren) van de verschillende arrondissementen de beslissing om de tolken niet de verplichting op te leggen om btw te heffen, tot 1 januari 2014 . Op 13 augustus 2013 publiceert de Correctionele Griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel echter een brief ter attentie van de tolken die voor die rechtbank werken. De brief preciseert het volgende: “In de praktijk ontheft deze nieuwe beslissing de tolken, die reeds over een B.T.W.-nummer beschikken, niet van de betaling van de B.T.W. van 21 %, maar kent een bijkomende termijn toe van 29 juli 2013 tot 3l december 2013 aan de tolken, die nog geen B.T.W.-nummer hebben, om hen aldus toe te laten hun situatie in orde te brengen bij de B.T.W.-diensten.” Met de uitdrukking “betaling van de btw van 21%” wordt wellicht “heffing van de btw van 21%” bedoeld, want verder in de brief staat de volgende: ” Wij vestigen uw aandacht op het feit dat dit B.T.W.-tarief zowel op de prestatie als op de verplaatsingen berekend wordt”. Het kan toch niet dat een btw-plichtige tolk voor dezelfde prestatie in het ene arrondissement (bijvoorbeeld Leuven; ) geen btw moet heffen en in Brussel wel. Is dat geen discriminatie? Graag leg ik u deze klacht voor. Gelieve in bijlage de vermelde brief van de Correctionele Griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel te vinden. Hoogachtend, Benjamin Van Hemelryck
Bijlage1:
Bijlage2:
Bijlage3:
Bedankt,
De federale Ombudsman

Justitie kan facturen opnieuw niet betalen

De Morgen 9/6/2016

“Justitie kan facturen opnieuw niet betalen”

“In een rapport over de begroting waarschuwt het Rekenhof dat justitie aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar de achterstallen uit 2015 alweer raamde op 33,6 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd vandaag.”

Volgens De Morgen zou het vooral gaan over kosten voor de werking van het gerecht (16,4 miljoen euro) en de gevangenissen (17,2 miljoen).

Het Rekenhof voegt eraan toe dat het bedrag in de loop van het jaar nog stijgen.

De Morgen 9/6/2016

“La justice à nouveau incapable de régler ses factures”

Dans un rapport sur le budget, la Cour des comptes met en garde que la justice à la fin du premier trimestre de cette année estimait les arriérés de 2015 à nouveau à 33,6 millions d’euros, selon le journal De Tijd aujourd’hui.”

Selon De Morgen il s’agirait principalement des charges de fonctionnement de l’appareil judiciaire (16,4 millions d’euros) et des prisons (17,2 millions).

La Cour ajoute que le montant pourrait augmenter au cours de l’année.


Breaking a Promise to Afghan Translators

New York Times
Breaking a Promise to Afghan Translators
AUG. 18, 2016
Julianna Brion
The nation’s rancorous debate over immigration policy has greatly diminished the chances of citizenship for a small group of people who have done a great service to the United States and are as deserving as anyone to make it their new home. They are the Afghan interpreters who, at considerable risk to their lives and families, worked for the American government during the war and who remain in mortal danger.
In recent years, a few thousand of these interpreters have enjoyed access under the Special Immigrant Visa program for Afghan linguists. That program is now under scrutiny by lawmakers with hard-line views on immigration who have questioned its necessity, raised alarm over its costs and threatened to end it. Doing so would be reckless and morally reprehensible. While the future of American immigration policy will continue to be a fraught political issue, the fate of this tiny segment of aspiring Americans should not.
As things stand, there are roughly 12,600 applicants with pending petitions and only about 2,500 visas the State Department is authorized to issue. That means that about 10,100 Afghans, who had every reason to believe their service to the United States would be rewarded with a safe haven, may be left behind.
The State Department and other government agencies involved in vetting applications administered the program poorly for years after it was established in 2009. Many applicants waited for several years to learn whether their cases were approved. Other applicants were rejected without being told why. Over the past couple of years, responding to an outcry from veterans and members of Congress, officials have begun to process cases more quickly. But the department expects to run out of visas to issue early next year.
While the resettlement initiative was long politically uncontroversial, a handful of Republican lawmakers — including Senators Chuck Grassley of Iowa and Jeff Sessions of Alabama — appeared intent on shutting it down this year. Their opposition coincides with a political season in which some Republicans, most prominently Donald Trump, the party’s presidential nominee, have branded Muslim immigrants as inherently dangerous.
Gen. John Nicholson, the top American general in Afghanistan, where thousands of United States troops continue to serve, warned earlier this year in a letter to Senator John McCain that scrapping the program while endangered interpreters wait for their cases to be completed “could have grave consequences for these individuals and bolster the propaganda of our enemies.”
Mr. McCain, who heads the Senate Armed Services Committee and has been among the top champions of the program, failed to get enough support to extend it when the Senate worked on its version of the defense bill. Meanwhile, the House version would restrict the eligibility criteria for the program and authorize no new visas.
Mr. McCain and Senator Jeanne Shaheen of New Hampshire, another key backer of the program, hope to keep it alive through one or another last-minute maneuver. When the House and Senate versions of the defense bill are reconciled, they hope to muster enough support to add a few thousand visa slots in the final draft. Alternatively, the program could be extended in an appropriations bill that Congress may put together later this year.
Failing to keep our promise to Afghans who risked life and limb in the battlefield would add a shameful chapter to the mixed legacy of America’s longest war.

Nationale registers voor tolken en gerechtsdeskundigen

09 september 2016
(uit: http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_44?utm_content=bufferfbe62&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Vanaf november kunnen beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen zich registreren in een nationaal register. Hiermee zal de rechtzoekende beroep kunnen doen op een deskundige met de nodige bekwaamheid. En ook voor de deskundigen bieden de registers een aantal voordelen. De wet van 10 april 2014 bepaalt de oprichting van twee nieuwe Belgische registers:

  • het register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
  • het register voor gerechtsdeskundigen

Die twee nieuwe nationale registers hebben een dubbel doel:

  • een overzicht bieden van wie inzetbaar is,
  • en vooral een kwaliteitsgarantie bieden.

Ze zullen voor de rechtszoekende m.a.w. een garantie vormen van de professionele vaardigheden en de juridische kennis van de vertalers, tolken en gerechtelijke experten. Beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken of gerechtsexperten die vanaf 1 december 2016 willen optreden voor justitie, moeten geregistreerd zijn in de nationale registers. De registratieaanvraag gebeurt via de applicatie e-Deposit(externe link). De registratiefunctie in e-Deposit wordt actief in de eerste helft van november. Minder werklast De registratie in de nationale registers zal elektronisch verwerkt worden. In een volgende fase zullen de rechtbanken een vordering elektronisch overmaken aan de beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen. In een laatste fase zullen beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen facturen en verslagen via e-deposit (externe link)kunnen indienen. Elk document dat wordt ingevoerd via e-deposit(externe link), betekent minder werklast voor de griffier, de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en de gerechtsdeskundige. Documenten identificeren, invoeren, klasseren, scannen, enz. behoort m.a.w. tot het verleden. Al bij al een flinke tijdsbesparing.


http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_44?utm_content=bufferfbe62&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Home Office drops plans to cut interpreter wages after boycott threat

The Guardian

Home Office drops plans to cut interpreter wages after boycott threat

The one-day mass action threatened by the pool of more than 2,000 interpreters could have brought the processing of immigration claims to a standstill
Home secretary, Theresa May. Interpreters wrote to the Home Office protesting planned changes to their rates of pay.
Home secretary, Theresa May. Interpreters wrote to the Home Office protesting planned changes to their rates of pay. Photograph: PA
The Home Office has dropped plans to cut the wages of its pool of more than 2,000 interpreters following threats of a mass boycott, which could have brought the system for processing immigration claims across the country to a halt.
One interpreter said: “The Home Office has performed a big U-turn here. We are already well underpaid, having to travel for up to six hours a day to bookings without any pay. They have kept our rates of pay at the same level since 2002 but it was too much when they told us at the end of last year that they were actually going to cut our pay rates from 1 January. We are all very relieved that these pay cuts have been abandoned.”
The Home Office has more than 2,000 highly trained interpreters on its books, all of whom have had to undergo counter-terrorism security clearance. It would be difficult for the Home Office to replace the current pool of interpreters at short notice.

Following an article in the Guardian about the planned pay cuts, officials from the Home Office’s Central Interpreters Unit agreed to meet some of the interpreters to discuss their concerns about the planned pay cuts.
The Home Office had initially announced that the pay cut would be postponed from 1 January 2016 until at least 1 February. However, on Friday the postponement was scrapped and the Home Office said it is launching a fundamental review of interpreter services including rates of pay.
In a note to interpreters, the Home Office said: “This notification is to advise you that following further internal discussions, the decision has been taken to adjourn the planned rate change at this time with a view to commissioning a fundamental review of interpreter services, including the interpreter rates of pay within the scope of the review.
“Consequently, current Home Office interpreter rates of pay remain in effect until further notice.”
Interpreters currently receive £16 an hour on weekdays and slightly more at the weekend. But the first hour’s work is paid at an enhanced rate to recognise the time and cost of travelling to appointments. The Home Office had proposed that the first-hour rate will be cut from £48 to £32 on weekdays and from £72 to £46 at weekends.
Interpreters are expected to travel up to three hours each way without extra payments from the Home Office. They attend meetings between asylum seekers and others interacting with immigration officials, and translate interview questions and answers face to face. The pay cuts were due to apply to various areas of the Home Office’s work, including UK Visas and Immigration, Border Force, Immigration Enforcement and HM Passport Office.
The interpreters planned to boycott all interpreting assignments offered on 1 January 2016 and to roll out a series of one-day boycotts after that.
Hundreds signed a petition protesting about the planned wage reductions and a Twitter and Facebook campaign was launched.
A spokesman for Professional Interpreters for Justice, which protested strongly to the Home Office about the planned cuts, welcomed the news.
“We are delighted,” he said. “There is a whole range of government interpreting where rates of pay are under threat. Today’s decision by the Home Office is the first outbreak of common sense we’ve seen.”
A Home Office spokesperson said: “We keep our costs under constant review to ensure the contractors we use offer the best value for money for the taxpayer.
“As part of these considerations, we have decided to commission a fundamental review of interpreter services. Interpreter rates of pay will be considered within the scope of the review.
“The planned rate change will be adjourned pending this review and current rates of pay remain in effect.”

http://www.theguardian.com/uk-news/2016/jan/15/home-office-drops-plans-to-cut-interpreter-wages-after-boycott-threat


Nota over legaliseringen bestemd voor de griffies / 19-11-2015

Federale Overheidsdienst
justítie
Procedure voor het legaliseren van gerechtelijke documenten.
 
De dienst Legalisaties stelt vast dat de procedure voor legalisaties niet altijd perfect verloopt. Ter herinnering, geven we graag een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.
 
Waar let u het best op bij het legaliseren van gerechtelijke documenten op de griffie?
 
–   Telkens wanneer een uitgifte, uittreksel of eenvormig afschrift van een gerechtelijke beslissing of een gerechtelijk attest aan een rechthebbende wordt afgeleverd:
> vraagt u of dat document bestemd ís voor binnenlands of voor buitenlands gebruik;
> informeert u de aanvrager dat akten voor het buitenland mogelijk moeten worden gelegaliseerd.
 
–   Om een afgeleverd document bestemd voor het buitenland te legaliseren:
>          brengt u de legalisatieformule en de stempel van de rechtbank zo dicht mogelijk onder de tekst aan, tekent u in onuitwisbare inkt en dateert u het document;
>          doorstreept u de blanke ruimten en doorhaalt u blanco bladzijden met een diagonale lijn.
 
–  Om een document met meerdere bladen te legaliseren:
> ondertekent en dateert u enkel het laatste blad, maar u nummert en parafeert wel elk blad;
> hecht u alle bladen samen met een omgeslagen bovenhoek waarop de stempel van de rechtbank wordt aangebracht, zodat zij duidelijk één geheel vormen.
 
Wie doet wat bij de legalisatie van gerechtelijke documenten voor het buitenland?
 
–  Wie kan welk type document legaliseren?
> akten afgeleverd door een griffier (bv. attest van niet beroep, uitgifte van een vonnis): de voorzitter van de rechtbank
> vertalingen gecertificeerd door een beëdigd vertalen de voorzitter of een gemachtigd griffier (bij delegatie)
 
–   Wie volgt de procedure verder op?
1)         De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie
Diensten van de Voorzitter- Legalisaties Adres: Waterloolaan 115,100Q Brussel Info : Tel. 02 542 65 32 – E-mail: legal@just.fgov.be
2)         De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Dienst Legalisatie
Adres: Karmelietenstraat 27,1000 Brussel Info: Tel.  02  501  32 00 – Website:
http://diplomatie.belgium.be
De Directeur-generaal