COVID-WET: SCHRIFTELIJKE EED, TERMIJN OPNAME REGISTER, STEMPEL

Op 20 december heeft het parlement  de zogenaamde Covid-wet goedgekeurd.*

De wet heeft gevolgen voor beëdigd vertalers/tolken.  Daarom hebben we er de bepalingen uitgehaald die ons aanbelangen.

  1. De eedafleggingen kunnen verder schriftelijk gebeuren. Je moet de eed hebben afgelegd om de titel van beëdigd vertaler/tolk te mogen dragen. (artikel 4 van de wet).
  2. De termijn voor de voorlopige opname in het nationaal register wordt verlengd tot 30 november 2022 (artikel 10 van de wet).
  3. Bepalingen over de legalisatiestempel (artikel 70 van de wet).

 

Schriftelijke eedaflegging

(Artikel 4)

“De eedafleggingen [van o.a. vertalers/tolken] kunnen schriftelijk gebeuren. Ze worden gedateerd, ondertekend, en schriftelijk meegedeeld aan de instantie (…). Voor de eedafleggingen [van vertalers/tolken] geldt de handtekening op de schriftelijke eedaflegging ook als neerlegging van het specimen van de handtekening.”

Opname in het nationaal register

(Artikel 10)
De termijn voor de voorlopige opname in het nationaal register wordt verlengd. De einddatum is nu 30 november 2022.

De aangepaste wet van 10 april 2014 zegt in artikel 29: “Vertalers, tolken en vertaler-tolken die werkzaam zijn voor de bevoegde overheden (…) dienen uiterlijk op 1 december 2022 aan de bepalingen (…) te voldoen. (…) Uiterlijk op 30 november 2022 worden zij, nadat zij hiertoe een aanvraag hebben ingediend, opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (…).

Invoering van de legalisatiestempel

(Artikel 70)

 Artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2019 (“ De beëdigd vertaler of vertaler-tolk vermeldt eerst zijn identificatienummer, gevolgd door zijn handtekening, naam, titel en zijn officiële stempel.”), wordt aangevuld met de volgende zinnen :

“Daardoor geldt de verrichte vertaling als een gelegaliseerde vertaling voor het gebruik ervan binnen het 

Koninkrijk.

Voor het gebruik ervan in het buitenland moet de vertaling vervolgens worden gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie op basis van de stempel en de opname in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en vervolgens door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op basis van de handtekening die erop werd geplaatst door de Federale Overheidsdienst Justitie.

De legalisatie bevestigt slechts de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de vertaling heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de geldigheid van de stempel geplaatst op het document. De Koning bepaalt de nadere regels waaronder de legalisatie gebeurt.”

* (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-12-24&caller=summary&numac=2020016459)