Federale Overheidsdienst justitie

‘Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie*
Dienst Gerechtskosten in Strafzaken
CONTACT Kevin Nooyens, attaché
 
TEL 02 552 27 13
FAX 02 652 27 76
Ë-MAIL ,
ADRES Waterloolaan 115,1000 Brussel
DATUM 24 juni-2014
 
KOPIE
betreft Toekenning van wachtvergoeding indien geen prestatie geleverd kon worden,
Geachte,
De FOD Justitie – Dienst Gerechtskosten in Strafzaken heeft de eer u mede te delen dat een gerechtstolk die verschijnt op een zitting maar door de afwezigheid van de beklaagde of de persoon waarvoor de bijstand werd gevorderd zijn prestatie niet kan leveren, recht heeft op een wachtvergoeding van 1 uur. Deze vergoeding van 1 uur wordt slechts toegekend indien de tolk geen effectieve prestatie levert binnen hetzelfde uur. indien dit wel het geval zou zijn, heeft de tolk recht op een wachtvergoeding pro rata de reële wachttijd.
Huidig schrijven mag verspreid en gepubliceerd worden, onder meer op de website van Lextra Lingua Bélgica vzw.
Met de meeste hoogachting,
Voorde Minister, Het diensthoofd,
Gerda POPLEU
Wàierloolaan 115 -1000 Brussel – info@]ust,fgov,be www.justitJe.betgium.be