Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden

HOOFDSTUK 1 . – De vertalers
Artikel 1. De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van en naar blindenschrift worden betaald per regel bestaande uit zestig karakters, tekens inbegrepen.
Onder talen met logogrammen worden volgende talen begrepen: Chinese talen, Japans, Koreaans, de Indische talen.
Het tarief bedraagt 0,99 euro per regel. Elke begonnen regel geldt als een volledige regel.
Bij de facturering geeft de prestatieverlener aan hoeveel regels de vertaling omvat.
Art. 2. De vertalers die naar de andere talen vertalen, worden per woord betaald.
Het tarief bedraagt :
1° 0,062 euro per woord voor de vertalingen van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans;
2° 0,097 euro van en naar de volgende talen :
Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, de Turkse talen en de Romatalen;
3° 0,085 euro per woord voor de vertalingen van en naar de andere talen.
Bij de facturering geeft de prestatieverlener aan hoeveel woorden zijn vertaling omvat.
Bij een vordering inzake minder dan 300 woorden zoals bedoeld in de eerste twee leden, of minder dan 30 regels zoals bedoeld in art. 1 wordt een minimumvergoeding van 300 woorden of 30 regels toegekend.
Art. 3. Er wordt in een tariefaanpassing voorzien in volgende gevallen:
1° verhoging van 50 procent in geval van urgentie.
Urgentie doet zich voor bij een aanvraag van de vorderende overheid die ten opzichte van de gevraagde datum van aflevering meer dan 2100 woorden per werkdag omvat voor een vertaling met woorden en meer dan 210 regels per werkdag omvat ten voor een vertaling naar een taal met tekens.
2° verhoging met 20 procent in geval van telefoontap.
Onder telefoontapvertalen wordt verstaan het vertalen vanuit een mondelinge tekst in de brontaal naar een schriftelijke tekst in de doeltaal.
Als die prestatie wordt verleend in de lokalen van de vorderende overheid, is de kilometervergoeding zoals bepaald in artikel 4, van toepassing.
3° wanneer gebruik wordt gemaakt van identieke, in te vullen formulieren tellen enkel de woorden of de regels van het eerste formulier als eerste volledige vertaling, terwijl enkel de ingevulde woorden worden verrekend als de identieke basisteksten reeds in het geheugen zitten.
4° verhoging met 20 procent in geval van handgeschreven teksten.
HOOFDSTUK 2 . – De tolken
Art. 4. De tolken worden betaald naargelang van de duur van hun prestatie op basis van een uurtarief van 49,99 euro per uur.
Onder prestatie wordt begrepen de reële tijd, vertaald in minuten, die effectief wordt gewijd aan het tolken.
De kilometervergoeding is vastgelegd op 0,5516 euro per kilometer op basis van de reële afstand.
De vorderende overheid roept de tolk op die zich zo dicht mogelijk bij de te leveren prestatie bevindt.
Indien de tolk moet wachten vooraleer de prestatie te leveren, wordt de reële wachttijd in minuten tevens vergoed. De wachtvergoeding bedraagt 35,42 euro per uur.
Art. 5. In de volgende gevallen wordt in een tariefaanpassing voorzien:
1° voor de eerste prestatie in de voormiddag of in de namiddag die geen vol uur bedraagt, wordt een bedrag toegekend van een vol uur.
Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan 60 minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde uur inbegrepen;
2° voor de prestaties tussen 22 uur en 6 uur, op wettelijke feestdagen en op zondagen wordt het tarief verdubbeld;
3° voor de prestaties op zaterdag tussen 6 uur en 22 uur wordt een verhoging van 50 procent toegekend;
4° voor een prestatie die door de vorderende overheid was gepland en geen 24 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie toegekend van een vol uur wachttijd;
5° voor de prestatie van een volle dag die door de vorderende overheid was gepland en geen 48 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een annulatievergoeding toegekend van 3 uur wachttijd. Een volle dag wordt gedefinieerd als een prestatie van minstens 6 uur;
6° wanneer twee tolken bij een dagprestatie op de zitting van een hof of rechtbank een tolkkoffer inzetten waarbij minstens 8 hoofdtelefoons worden gebruikt, wordt de uurprestatie van de tolken verhoogd met 65 procent.
HOOFDSTUK 3 . – De kostenstaat
Art. 6. De kostenstaat van de vertalers wordt maandelijks opgesteld.
Als bijlage van de kostenstaat wordt een overzicht gegeven van alle goedgekeurde vertalingen waarvoor een betaling wordt gevraagd.
Art. 7. De kostenstaat van de prestaties van de tolken wordt maandelijks opgesteld. Om de prestaties in het kader van strafzaken vast te stellen, wordt een prestatiefiche gebruikt waarin alle prestatie- en wachttijden voor de vorderende overheden inzake gerechtskosten in strafzaken chronologisch worden opgenomen. Deze fiche wordt toegevoegd als bijlage aan de kostenstaat.
Het formaat en de inhoud van de prestatiefiche worden vastgelegd door de Minister.
Na afloop van elke prestatie wordt de prestatiefiche afgetekend door de gemachtigde prestatieontvanger.
Voor de geannuleerde prestaties, zoals bedoeld in artikel 5, 4° en 5°, worden de vordering en het annulatiebericht als bewijsstuk toegevoegd.
Bij het gebruik van een tolkkoffer, zoals bepaald in artikel 5, 6°, bevestigt de vorderende overheid het gebruik van dit hulpmiddel op de prestatiefiche.
HOOFDSTUK 4 . – Algemene, wijzigings- en slotbepalingen
Art. 8. Artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden wordt vervangen als volgt:
“Indien de stukken, die bij de akte van betekening moeten worden gevoegd, vertaald moeten worden, dan wordt voor deze vertaling een vergoeding toegekend. Die wordt berekend op de wijze bepaald in de artikelen 1 tot en met 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden.”
Art. 9. In de tarieven bepaald in dit besluit is de belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen.
Art. 10. De artikelen 5 tot en met 10ter van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999, worden opgeheven.
Art. 11. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 12. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.