Beëdigd vertalers mogen voortaan hun kostenstaat naar het taxatiebureau van hun woonplaats sturen

 1. We vernemen dat de geïndexeerde tarieven wellicht volgende week zullen worden gepubliceerd.
 2. Vandaag gepubliceerd: [(…) Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 40 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, met het oog op de versnelling van de controle en de betaling van de kostenstaten van de prestatieverleners]

“Deze bepaling voegt de vertalers en de gerechtsdeurwaarders toe aan artikel 40 van het Gerechtskostenbesluit, naast de tolken, voor wie het taxatiebureau bevoegd voor hun woonplaats, (of desgevallend, indien er geen is, hun verblijfplaats of de plaats waar hun studie zich bevindt,) als enige bevoegd is voor de controle en verwerking van hun kostenstaten.”

M.a.w. voortaan kunnen beëdigd vertalers hun kostenstaten sturen naar het taxatiebureau van uw woonplaats.

TAXATIEBUREAUS – OVERLEG KABINET MINISTER JUSTITIE

Lextra Lingua heeft recent met het kabinet van minister Van Quickenborne een aantal problemen besproken.

Betere werking taxatiebureaus

De taxatiebureaus werken niet allemaal op dezelfde manier. Daarnaast is er een personeelstekort.

De vertegenwoordiger van het kabinet heeft ons meegedeeld dat er een evaluatie aan de gang is van de werklast, structuur en werking van de taxatiebureaus, onder meer om na te gaan waar er personeelstekorten zijn.

Zo is er het volgende beslist:

 • het Nederlandstalige taxatiebureau van Brussel wordt versterkt;
 • ook het taxatiebureau van Eupen krijgt versterking;
 • twee medewerkers van het centraal bureau gerechtskosten van de FOD justitie worden ingeschakeld om de achterstallige betalingen van tolkkostenstaten weg te werken.

Ter info: mw.  COUNASSE Gwen, tel. 02/552.28.73, houdt zich bezig met de controle van vertalingen.

 

Structureel overleg

Werken in rechtbanken, bij de politie… is niet zonder risico. Onlangs is een collega besmet geraakt na een tolkopdracht in een politiekantoor. Zeker geen geïsoleerd geval. Daarom is het zo belangrijk dat we onze werkomstandigheden verbeteren.

De vertegenwoordiger van het kabinet was het daar volledig mee eens. Meer nog, hij is voorstander van een structureel overleg tussen de gemeenschap van BVT’s en Justitie. Iets wat Lextra Lingua al zeer lang vraagt.

Waarom is de stempel nu plotseling wel geldig en andere vragen

De directeur-generaal RO deelde ons het volgende mee…

Waarom is de stempel nu plotseling wel geldig?
De stempel zou pas geldig zijn als er een KB ‘ter ondersteuning’ van kracht zou zijn. Maar volgens de Raad van State  staat alles al in de wet. Een KB was bijgevolg niet nodig. Bovendien horen praktische aspecten veeleer in een omzendbrief, aldus de Raad van State.

En wat voor de mensen die geen stempel hebben?
Wie nog geen stempel heeft, blijft de oude procedure gebruiken. Wie, na deze eerste leveringsbeurt, nog een stempel verwacht, zal moeten wachten. De FOD Justitie plaatst pas een bestelling als die bestelling voldoende groot is.

En wat voor het buitenland?
De procedure voor het buitenland verandert niet.*

En hoe weten instanties zoals gemeenten en dergelijke dat de stempel voldoende is voor een legalisatie?
De FOD Justitie zal een aantal diensten/instanties die met legalisaties te maken hebben hierover informeren (bijvoorbeeld verenigingen van steden en gemeenten, de ministeries van Onderwijs, het College van hoven en de rechtbanken).

Wanneer wordt het Nationaal Register openbaar voor de gewone burger?
De DG RO zegt dat er nog adviezen gevraagd moeten worden. De gewone burger zal echter enkel de BVT’s zien die definitief in het register zijn opgenomen. De DG RO zegt dat het ‘volgens Europa’ niet anders kan. Voor alle duidelijkheid: politie en Justitie zullen het volledige register kunnen inkijken.

Kan ik vragen om zelf definitief in het Register te worden opgenomen?
Nee. Het NR is bezig met zelf een keuze te maken.

De procedure om een beëdiging of een vrijstelling juridische kennis te vragen, wordt vergemakkelijkt
Binnenkort zullen attesten juridische vorming en vrijstellingen via e-deposit opgeladen kunnen worden.

En de legitimatiekaarten?
Ze zijn ‘op komst’.

Ik zoek een BVT en ik ga naar de Waterloonlaan 80/115 met de vraag of ze me daar een naam kunnen geven…
De loketbediende zal je een lijst van een tiental namen geven. De keuze zal niet altijd dezelfde zijn zodat iedereen in die lijst kan voorkomen.

 

*LEGALISEREN VOOR HET BUITENLAND

a. Stempel zetten en documenten legaliseren bij

FOD Justitie, dienst Legalisatie en Parlementaire Vragen

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Openingsuren: zonder afspraak op dinsdag en donderdag van 9u tot 12 u

Of per post

 

b. Apostille bij BUZA

Karmelietenstraat 27

1000 Brussel

Alleen op afspraak, elke werkdag van 9u tot 12u30

Een afspraak maken kan enkel via deze link, klik hier (externe link)

INFO LEGALISATIES BUZA:  https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documentenINFO LEGALISATIE BUZA

 

BRIEF LEGALISATIES STEMPEL

DOWNLOAD DE BRIEF  FOD JUSTITIE HIER

     

FOD JUSTITIE

Aan de geachte beëdigd vertalers en vertalers-tolken,

Beëdigde vertalers en vertalers-tolken die in het bezit zijn van hun officiële stempel, kunnen vanaf 1/03/2021, door het aanbrengen van deze officiële stempel op hun vertalingen, deze documenten zelf legaliseren wanneer zij bestemd zijn om in België te worden gebruikt.

De richtlijnen, meegedeeld met onze e-mail van 18 december 2020, blijven geldig voor personen die nog niet in het bezit zijn van dit stempel, alsmede voor vertalingen die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland.

Dit betekent dat:

 1. U bent in het bezit van uw stempel en uw vertaling is bestemd voor het buitenland

Vertalingen bestemd voor het buitenland moeten worden gelegaliseerd door de dienst Legalisaties en parlementaire vragen van de FOD Justitie.

Adres

FOD Justitie

Waterloolaan 115 te 1000 Brussel

De dienst is bereikbaar per e-mail op het volgende adres: legal@just.fgov.be, of per telefoon op het nummer 02/542 65 32.

U kunt zonder afspraak terecht aan het loket van de dienst Legalisatie van de FOD Justitie, op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur (zie adres hieronder).

Indien het voor u absoluut onmogelijk is om naar het loket te komen, kunt u uw documenten per post naar het onderstaande adres sturen. U moet ervoor zorgen dat u het adres opgeeft waarnaar de documenten moeten worden teruggestuurd.

Herinnering

Om te worden gelegaliseerd, moeten de vertalingen in beide gevallen naar behoren

eindigen met de volgende informatie, in de aangegeven volgorde:

 1. de woorden “Voor eensluidende vertaling ne varietur van het … naar het … Gedaan te …, de ….”;
 2. gevolgd door uw identificatienummer (nummer beginnend met VTI ……);
 3. gevolgd door uw handtekening;
 4. gevolgd door uw achternaam – voornaam;
 5. gevolgd door uw titel: beëdigd vertaler, of beëdigd vertaler-tolk;
 6. gevolgd door het officiële stempel.
 1. U hebt nog geen officiële stempel

U moet al uw vertalingen blijven laten legaliseren door de dienst Nationale registers (en dit voor alle vertalingen bestemd voor het buitenland en voor België).

De te legaliseren documenten moeten nog steeds
– per post naar het volgende adres gestuurd:

FOD Justitie

Nationaal Register van beëdigde vertalers en tolken (legalisatie)

Waterloolaan 80 te 1000 Brussel

– worden afgegeven op hetzelfde adres, bij het onthaal van het gebouw, in een daarvoor bestemde doos. Ze moeten in een gesloten enveloppe worden gedeponeerd.

Bij uw legalisatieaanvraag moet altijd een naar behoren gefrankeerde omslag worden gevoegd, waarop duidelijk het retouradres is vermeld. De gelegaliseerde documenten worden per post teruggezonden naar het adres dat is vermeld op de bij de documenten gevoegde enveloppe.

Het is voor ons onmogelijk om een verwerkingstijd aan te geven. De dienst stelt alles in het werk om de verwerkingstijd zo kort mogelijk te houden.

Herinnering:

Om te worden gelegaliseerd, moeten vertalingen correct worden ingevuld met de volgende informatie, in de aangegeven volgorde:

 1. de woorden Voor eensluidende vertaling ne varietur van het … naar het … Gedaan te …, de ….”;
 2. gevolgd door uw identificatienummer (nummer beginnend met VTI ……);
 3. gevolgd door uw handtekening;
 4. gevolgd door uw achternaam – voornaam;
 5. gevolgd door uw titel: beëdigd vertaler, of beëdigd vertaler-tolk;

U kunt uw eventuele vragen naar het volgende e-mailadres sturen: NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be.

Jan Bogaert

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie

Reprobel-aangifte

U hebt een mail van Reprobel ontvangen om een aangifte te doen?

 

Even Reprobel situeren…

 

Reprobel beheert de auteursrechten en wettelijke vergoedingsrechten van Belgische auteurs en uitgevers.

Reprobel vertegenwoordigt vijftien Belgische beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers in alle mogelijke genres (literair, journalistiek, educatief, informatief, wetenschappelijk, professioneel, fotografisch en visueel, muziek, …) en alle soorten uitgaven (boeken, kranten, tijdschriften, …).

Reprobel int als enige op het Belgische grondgebied een aantal wettelijke vergoedingen, onder meer de reprografievergoeding ten bate van auteurs en de parallel ingestelde wettelijke uitgeversvergoeding (vooral private en publieke sector).

(Wikipedia)

 

Wat moet je doen?

Als je geen beschermde bronnen gebruikt, moet je geen vergoeding betalen.

Wat is een beschermde bron? Dat zijn foto’s, artikels uit kranten en tijdschriften, delen uit handboeken…

Als je geen beschermde bronnen gebruikt, ben je dus niets verschuldigd.

MAAR

We raden aan om een aangifte te doen.

Daarmee bedoelen we dat je aangeeft hoeveel je per jaar print. En: hoeveel van dat percentage prints, beschermde bronnen betreft. Als je geen beschermde bronnen gebruikt, vul je gewoon nul in.

Je betaalt dan niets.

Met andere woorden: je hebt wel een aangifte gedaan, maar uit je aangifte blijkt dat je niets verschuldigd bent.

 

WAT IS ER GEZEGD OP HET OVERLEG MET DE FOD-JUSTITIE?

Enkele korte nieuwsberichten over het overleg met de FOD Justitie (12/02/2021)

Telefoontaps

[Uitspraken van de vertegenwoordiger van de Federale Politie (Brussel)]

In 2019 zijn er 6.000 telefoontaps in België uitgevoerd, de helft daarvan in Brussel en Antwerpen.

Toen in 2017 het KB-tarieven in voege trad, veranderde ook de wetgeving aangaande afluistermaatregelen. Alleen de pertinente delen van relevante gesprekken moeten worden uitgeschreven. Dat leidde tot verwarring in de toepassing van het tariefbesluit.

De vertegenwoordiger van de politie stelt voor om de facturatie voor de verwerking van SMS’en aan te passen.

Hij stelt verder voor tapwerk enkel nog in het weekend toe te laten als een onderzoeksrechter of een magistraat daartoe de toestemming geeft. Voorts stelt hij de volgende tariefverhoging voor: 50% voor zaterdagwerk, 100% voor zondagwerk en 100% voor nachtwerk.

Tot slot uit de vertegenwoordiger van de politie het idee om binnen de gerechtskosten in een derde categorie voor taptolken te voorzien, naast vertalingen en tolkprestaties. De directeur-generaal-DGRO sluit daarbij aan door het idee te lanceren om een aparte maandelijkse kostenstaat voor taptolkprestaties te creëren (los van niet-taptolkprestaties).

 

We benadrukken dat het nog maar voorstellen zijn die nog verder onderzocht moet worden.

 

Voorontwerp-KB

Vertalingen

De directeur-generaal-DGRO beklemtoont dat hij het bestaande systeem (tariefcategorieën aan de hand van taalgroepen) wil behouden.

Dringende vertalingen 

De directeur-generaal-DGRO stelt voor om een aantal vertalingen als dringend te beschouwen, ongeacht de termijn, zoals opdrachten in internationale rechtshulp in strafzaken.

 

Tolken 

Wachttijden tussen prestaties

Wat de wachttijden van tolken die een aantal prestaties leveren op rechtbankzittingen betreft, legt de directeur-generaal uit dat het voorontwerp van KB erin voorziet dat de wachttijd tussen prestaties vergoed wordt, maar ze moeten dan wel op dezelfde plaats verricht worden (in werkelijkheid lijkt die regeling sterk op de huidige).

Gegarandeerd uur 

De directeur-generaal-DGRO liet verstaan dat het wel degelijk zijn voorstel was om het gegarandeerde uur af te schaffen. Niettemin sprak de directeur-generaal van een ‘catastrofe’ voor wie slechts voor een korte opdracht zou gevorderd worden en voor wie een voormiddag reserveert om te tolken voor een rechtbank, om vervolgens slechts een korte opdracht te leveren. Hetzelfde geldt voor andere korte prestaties, bijvoorbeeld ’s nachts.

Tolkkoffers 

De directeur-generaal-DGRO legt uit dat het voorontwerp van KB afstapt van de acht gebruikers om recht te geven op een tariefverhoging. Voorts vraagt DGRO meer uitleg over tolken met ondersteuning van bluethooth.

We benadrukken dat het KB nog maar in een ontwerpfase zit. Veel bepalingen kunnen worden aangepast.

 

Budget

De directeur-generaal legt uit dat in 2020 voor BVT’s 27 miljoen euro aan gerechtskosten zijn betaald, waarvan 11 miljoen voor tolken en 10 miljoen voor vertalers op jaarbasis.
Voorts legt hij uit dat het budget Justitie voor dit jaar reeds een tweetal weken beschikbaar is, door een nieuwe procedure. Voor gerechtskosten zal die nieuwe procedure echter pas in 2023 gelden.
Ondertussen zal een andere procedure gelden om ervoor te zorgen dat de betalingen niet onderbroken geraken.

 

Legalisatie en stempels

In januari heeft het Nationaal Register 3740 legalisaties uitgevoerd, gemiddeld 200/dag in januari. Sinds 25 januari, zelfs ruim 400/dag. Vanaf 15 februari zullen zeven personen legaliseren.

Over de stempels zegt de directeur-generaal onder meer dat de levering ervan vertraging heeft opgelopen door de schuld van de leverancier.

Hij legt verder uit dat de stempel de beëdigingstalen niet vermeldt wegens gebrek aan plaats.

Wie na deze leveringsronde een stempel wil verkrijgen (nieuwe beëdigingen, verlies van stempel…) zal moeten wachten tot er voldoende volume is om een nieuwe bestelling te plaatsen.

Wat het onderliggende KB betreft, zegt de directeur-generaal dat de Raad van State zijn definitief advies op 18 februari zou klaar hebben.  Het KB zou halverwege maart in voege treden.

 

Legitimatiekaarten

De kaarten zullen gedrukt worden zodra de levering van de stempels afgewerkt is. Let wel: de legitimatiekaarten hebben geen chip. Ze zullen bijvoorbeeld geen deuren kunnen openen.

 

Openstelling Nationaal Register

De kabinetsmedewerker beklemtoont dat Justitie het Nationaal Register zo snel mogelijk wil openstellen voor het grote publiek.

De directeur-generaal legt uit dat almaar meer instanties het register gebruiken of willen gebruiken, onder meer de Federatie rijscholen, de RSZ, verenigingen van steden en gemeenten…

 

Definitieve opname in het Nationaal Register

In maart zal de aanvaardingscommissie de eerste dossiers van definitieve opname in het Nationaal Register bekijken. De BVT’s die definitief in het register worden opgenomen, zullen wel moeten betalen voor die opname.

 

 

HOE WAS HET OOK WEER? LEGALISEREN

U HEBT GEEN STEMPEL

Legalisaties voor het binnenland

FOD Justitie

Nationaal Register-Legalisatie

Fysiek: Waterloolaan 80 / Per post: Waterloolaan 115

1000 Brussel

 

Legalisaties voor het buitenland

a. FOD Justitie

Nationaal Register-Legalisatie

Fysiek: Waterloolaan 80 / Per post: Waterloolaan 115

1000 Brussel

 

b. Apostille bij BUZA

Karmelietenstraat 27

1000 Brussel.

Alleen op afspraak, elke werkdag van 9u tot 12u30.

Een afspraak maken kan enkel via deze link, klik hier (externe link).

 

 

 

 

 

 

U HEBT EEN STEMPEL

Legalisaties voor het binnenland

 1. In afwachting van publicatie KB:

FOD Justitie, Nationaal Register (Legalisatie)

Fysiek: Waterloolaan 80 / Per post: Waterloolaan 115

1000 Brussel

 

 1. Zodra KB in voege is getreden:

Stempel zetten is voldoende.

 

Legalisaties voor het buitenland

 1. In afwachting van publicatie KB:

a. Stempel zetten en documenten legaliseren bij

FOD Justitie, dienst Legalisatie en Parlementaire Vragen

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Openingsuren: zonder afspraak op dinsdag en donderdag van 9u tot 12 u

Of per post.

 

b. Apostille bij BUZA

Karmelietenstraat 27

1000 Brussel.

Alleen op afspraak, elke werkdag van 9u tot 12u30.

Een afspraak maken kan enkel via deze link, klik hier (externe link).

 

 1. Zodra KB in voege is getreden

Idem

 

CORRECTIE OMZENDBRIEF INDEXATIE

Correctie op Omzendbrief 131/8 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten.

“In het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021, akte nr. 2021/30099, pagina 6878, 5de lid, moet worden gelezen:
De prestaties die in 2021 werden betaald op vorderingen van voor 2021 die werden uitgevoerd en afgewerkt in 2021 geven dus recht op een supplementair bedrag.”

 

Ter herinnering: De nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 januari 2021.

 

Link naar de omzendbrief: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nieuwe-wetgeving/25-januari-2021-omzendbrief-1318-over-de-indexering-van-de-tarieven-van-de

CORRECTION CIRCULAIRE INDEXATION

Correction à la Circulaire 131/8 relative à l’indexation des tarifs des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés.

« Au Moniteur belge du 29 janvier 2021, acte n° 2021/30099, à la page 6878, alinéa 5, il faut lire :
Les prestations qui ont été payées en 2021 sur des réquisitions d’avant 2021 qui ont été exécutées et achevées en 2021 donnent donc droit à un montant supplémentaire. »

Rappel : les nouveaux tarifs entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

Lien pour accéder à la circulaire : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/nouvelle-l%C3%A9gislation/25-janvier-2021-circulaire-1318-relative-%C3%A0-lindexation-des-tarifs-des-frais-de