STAND VAN ZAKEN LEGALISATIES/STEMPELS 25/1/2021

Stand van zaken van de legalisaties/stempels door mevrouw Brigitte Collin

Nationaal Register (vertaalde mail)

Om uw eerste vraag te beantwoorden, over de termijnen voor de legalisatie. De afgelopen twee weken zijn we geconfronteerd met een exponentiële toename van het aantal documenten dat moet worden gelegaliseerd. We hebben ons moeten aanpassen, rekening houdende met de context van de volksgezondheid.

We hebben recent onze capaciteit om te legaliseren vergroot. We hebben versterkingen gekregen die sinds eind vorige week operationeel zijn.

Ik kan u verzekeren dat we geen drie weken vertraging hebben op de behandeling van de legalisaties, maar het klopt dat er op dit moment een kleine week ligt tussen de ontvangst van de documenten en de legalisatie ervan. Wij doen ons uiterste best om de wachttijd voor legalisaties zo kort mogelijk te houden.

Een van onze grootste problemen, wat de vertraging betreft, is de tijd die bpost nodig heeft om de post te verwerken!  Het is niet ongewoon dat het meer dan een week duurt voordat de post die we verwerkt en gepost hebben, de geadresseerde bereikt. En daar hebben we helaas geen controle over. Als post er soms meer dan zeven dagen over doet om de geadresseerde te bereiken, is het niet onwaarschijnlijk dat het even lang duurt vooraleer wij de post ontvangen.

Wat betreft het feit dat het Nationaal Register legalisaties doet, ter plaatse, op “afspraak”. Die informatie is ongelukkig genoeg ‘kort door de bocht’!

In uitzonderlijke gevallen kunnen we soms dringende legalisaties uitvoeren. Die vragen waren tot begin januari betrekkelijk marginaal. Ze zijn de laatste dagen geëxplodeerd. We ontvangen verzoeken van klanten die “in paniek” zijn omdat zij hun vertaling van de vertaler pas enkele dagen (1 tot 3 dagen) voor een reis naar het buitenland, voor een bruiloft of voor een afspraak bij Buitenlandse Zaken (soms enkele uren) ontvangen. We voelen ons een beetje gegijzeld en dus ja, we proberen die mensen te helpen, maar zoiets kan niet in hetzelfde tempo blijven doorgaan als wat we de laatste dagen hebben meegemaakt.  Dus nee, het is niet realistisch voor vertalers om naar het Nationale Register te gaan. Ik heb gevraagd om de grootst mogelijke waakzaamheid in dat verband en alleen echte noodgevallen worden aanvaard.

Als vertalers naar het Nationaal Register gaan, is dat alleen om hun te legaliseren documenten in de doos bij de receptie te deponeren.

Om door Buitenlandse Zaken te worden aanvaard, zullen legalisaties die voor het buitenland zijn bestemd, nog steeds door de FOD Justitie moeten worden gelegaliseerd. Onze collega’s van de legalisatiedienst van nummer 115 zullen daarvoor zorgen. Zij zullen echter alleen documenten legaliseren met het officiële stempel van de FOD Justitie. Dankzij het stempel kan de dienst snel legaliseren. Er zal dus niets veranderen aan de stappen die nodig zijn voor de legalisatie van documenten die voor het buitenland bestemd zijn.  Sommige vertalingen zullen worden gelegaliseerd door de Legalisatiedienst van nummer 115 in plaats van door het nationale register. De Legalisatiedienst van nummer 115 kan zonder afspraak mensen ontvangen die documenten willen laten legaliseren (er is dus geen wachttijd).

Wat de stempels betreft, kan ik bevestigen dat we ze normaal gezien in de week van 25 januari zullen beginnen te ontvangen.

Zodra wij de bevestiging hebben dat de distributiepunten de stempels hebben ontvangen, zullen we een informatieve e-mail aan de betrokken vertalers sturen. In de mail krijgen ze de nodige informatie en instructies over hoe ze hun stempels kunnen ophalen.

Ik heb geen informatie ontvangen over de datum van publicatie van het Koninklijk Besluit dat het gebruik van officiële stempels regelt.  Zeker is dat zolang dit koninklijk besluit niet is gepubliceerd en nog niet in werking is getreden, vertalers vertalingen voor België en voor het buitenland voor vertalers die hun stempel nog niet hebben gekregen, voor legalisatie naar het Nationaal Register moeten sturen.

ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE STEMPEL, DE VRIJSTELLING…

ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE STEMPEL, DE VRIJSTELLING…

(Op basis van een mail van Renaat Van Loock, attaché bij het Nationaal Register, FOD Justitie)

OVER DE STEMPELS

Beëdigd vertalers (voorlopig opgenomen in het Nationaal Register) ontvangen binnenkort hun stempel. De taxatiebureaus zullen daarvoor zorgen. Ze zullen de beëdigd vertalers laten weten hoe ze hun stempel kunnen ontvangen.

Op de stempel staat een einddatum: 30/11/2022.

OVER DE VOORLOPIGE/DEFINITIEVE OPNAME IN HET NATIONAAL REGISTER

De FOD Justitie wil vanaf 1/12/2022 enkel nog vertalers/tolken als BVT’s erkennen die volgens de definitieve procedure (bewijs leveren van juridische kennis, bewijs leveren van beroepskennis, advies van de Aanvaardingscommissie enz.) zijn ingeschreven.

Als u voorlopig in het Register bent opgenomen (aan de hand van de overgangsbepalingen), dan zult u een nieuwe aanvraag moeten doen.

Wanneer kunt u die aanvraag doen? De FOD Justitie zal hierover zo snel mogelijk meer details geven.

Ondertussen kunt u wel al de nodige bewijsstukken van beroepservaring en juridische kennis in uw profiel bij het Nationaal register opladen.

 

OVER DE VRIJSTELLING JURIDISCHE KENNIS

Volgens de wet kunt u een vrijstelling krijgen als kunt aantonen dat u vóór 1/12/2016  minstens 15 jaar (= 2001-2016) regelmatig en ononderbroken actief was als beëdigd vertaler en/of tolk en dat u zich in die periode voldoende heeft bijgeschoold.  Ondertussen zijn we vier jaar later. Om een vrijstelling te verkrijgen zou u ondertussen 19 jaar ervaring moeten aantonen. Daarom verandert de manier waarop die 15 jaar berekend wordt: niet langer [2016 – 15 jaar], maar [datum van de aanvraag  – 15 jaar]. Een voorbeeld. U doet een aanvraag op 1 januari 2021. De berekening luidt dan als volgt: [1/1/2021 – 15 jaar], met andere woorden: 1/1/2006-1/1/2021.

COVID-WET: SCHRIFTELIJKE EED, TERMIJN OPNAME REGISTER, STEMPEL

Op 20 december heeft het parlement  de zogenaamde Covid-wet goedgekeurd.*

De wet heeft gevolgen voor beëdigd vertalers/tolken.  Daarom hebben we er de bepalingen uitgehaald die ons aanbelangen.

 1. De eedafleggingen kunnen verder schriftelijk gebeuren. Je moet de eed hebben afgelegd om de titel van beëdigd vertaler/tolk te mogen dragen. (artikel 4 van de wet).
 2. De termijn voor de voorlopige opname in het nationaal register wordt verlengd tot 30 november 2022 (artikel 10 van de wet).
 3. Bepalingen over de legalisatiestempel (artikel 70 van de wet).

 

Schriftelijke eedaflegging

(Artikel 4)

“De eedafleggingen [van o.a. vertalers/tolken] kunnen schriftelijk gebeuren. Ze worden gedateerd, ondertekend, en schriftelijk meegedeeld aan de instantie (…). Voor de eedafleggingen [van vertalers/tolken] geldt de handtekening op de schriftelijke eedaflegging ook als neerlegging van het specimen van de handtekening.”

Opname in het nationaal register

(Artikel 10)
De termijn voor de voorlopige opname in het nationaal register wordt verlengd. De einddatum is nu 30 november 2022.

De aangepaste wet van 10 april 2014 zegt in artikel 29: “Vertalers, tolken en vertaler-tolken die werkzaam zijn voor de bevoegde overheden (…) dienen uiterlijk op 1 december 2022 aan de bepalingen (…) te voldoen. (…) Uiterlijk op 30 november 2022 worden zij, nadat zij hiertoe een aanvraag hebben ingediend, opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (…).

Invoering van de legalisatiestempel

(Artikel 70)

 Artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2019 (“ De beëdigd vertaler of vertaler-tolk vermeldt eerst zijn identificatienummer, gevolgd door zijn handtekening, naam, titel en zijn officiële stempel.”), wordt aangevuld met de volgende zinnen :

“Daardoor geldt de verrichte vertaling als een gelegaliseerde vertaling voor het gebruik ervan binnen het 

Koninkrijk.

Voor het gebruik ervan in het buitenland moet de vertaling vervolgens worden gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie op basis van de stempel en de opname in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en vervolgens door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op basis van de handtekening die erop werd geplaatst door de Federale Overheidsdienst Justitie.

De legalisatie bevestigt slechts de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de vertaling heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de geldigheid van de stempel geplaatst op het document. De Koning bepaalt de nadere regels waaronder de legalisatie gebeurt.”

* (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-12-24&caller=summary&numac=2020016459)

OVERLEGVERGADERING FOD JUSTITIE DECEMBER 2020

OVERLEGVERGADERING DECEMBER 2020

Lextra Lingua nam samen met andere actoren uit de sector deel aan een overlegvergadering bij de FOD Justitie. De bedoeling was om het tarieven-KB* te evalueren. Ook kabinetsmedewerker Tom Hoorens van de minister van Justitie woonde de vergadering bij. Hij zal in naam van de minister het proces verder begeleiden en finaliseren.

DE VOORNAAMSTE PUNTEN

 •      Kostenstaat Excel:

Een medewerker van de FOD Justitie presenteerde een Excel-rekenblad voor tolken om hun prestaties van een bepaalde maand te berekenen en te factureren. Eerst voeren ze per opdracht de wacht- en prestatietijd op een formulier in. Daarna worden de juiste gegevens overgebracht op de kostenstaat. Het document wordt niet verplicht.

 •      Bespreking tariefbesluit:
  Vervolgens lichtten de verenigingen hun evaluatie en adviezen omtrent het K.B. toe. Daarbij gingen ze uit van de praktijkproblemen van hun leden.

Vooraf had de sector een omstandig document ingediend. Daarin pleit de sector voor een fundamentele herwerking van het KB. Voor de vertalers wordt er gestreefd naar een gelijke verloning van eenzelfde tekst, ongeacht de taal. Voor de tolken ijvert de sector voor een minimale forfaitaire vergoeding van drie uur. Tot slot pleiten de verenigingen voor marktconforme honoraria.

Daarop wilde de FOD weten wat het zou kosten. Ze wilde ook weten wat ‘marktconform’ betekent.

De FOD wil bovendien de volgende punten bij voorrang behandeld zien: (1) wat is ‘urgentie’, (2) wat is telefoontap, (3) tolkkoffers en bluetooth-tolken. De punten zullen bij de eerstvolgende vergadering worden besproken. Die vergadering vindt plaats in , in februari 2021.

Later wil de FOD een aantal andere punten bespreken.  Het gaat over:

(1) de dreigende schaarste aan VT’s voor zeldzame talen,

(2) de bestaande schaarste aan beëdigde doventolken,

(3) de begripsbepaling van ‘nacht’ en ‘weekend’ voor tolken en

(4) de annulatievergoeding voor tolken.

 Ook deed de FOD Justitie een aantal MEDEDELINGEN

 •      Nationaal register:
  o   aantal VT: in totaal ca. 1700 personen zijn beëdigd als V, T of VT. Eind 2019: 150 T’s, 282 V’s en 1047 gecombineerde VT’s.

o   De FOD Justitie wil het Nationaal Register in oktober 2021 openstellen zodat iedereen het kan gebruiken.

 •      Legalisaties:
  • de griffies stoppen op 31 december definitief met legaliseren. Dat was sinds 1 januari 2020 hun opdracht niet meer.
  • Alle legalisaties van heel België gebeuren vanaf 1 januari 2021 op de Waterloolaan 80. Dat zal nog veel meer druk zetten op de dienst Nationaal register van de FOD Justitie. De dienst zal tijdelijk extra personeel krijgen.
 •      Stempel: de stempels zijn besteld. Ze worden over een maand verwacht. Vanaf medio januari worden ze dan verdeeld via de taxatiebureaus. De vertalers en vertalers-tolken zullen ze vanaf dan na afspraak persoonlijk kunnen afhalen. Meer informatie volgt.
 •      In de toekomst wil men e-legalisatie invoeren, ook voor vertalingen bestemd voor het buitenland.
 •      De legitimatiekaart: de kaarten zijn besteld en onderweg. Zodra ze klaar zijn worden ze dan rechtstreeks naar de betrokken VT gestuurd.
 • Betalingen: de FOD Justitie maakt nog geen gebruik van het nieuwe systeem FedCom (platform voor federale overheidsboekhouding). DAARDOOR ZULLEN DE FACTUREN INGEDIEND VANAF 1 JANUARI 2021 WELLICHT PAS MEDIO MAART WORDEN UITBETAALD. De sector beklemtoonde hoe rampzalig dat is voor vele collega’s. Zeker nu in deze moeilijke coronatijden. De taxatiebureaus blijven ondertussen alle facturen verifiëren en goedkeuren voor betaling. Zodra de gelden er zijn (medio maart 2021), kunnen alle goedgekeurde betalingen dan wel meteen worden uitgevoerd. STEL IN JANUARI HET INDIENEN VAN JOUW FACTUUR NIET ONNODIG UIT.

 •      De FOD Justitie bevestigde dat er op 1 januari 2021 een nieuwe indexatie komt.

Als bijlage het verslag dat in overleg met de andere verenigingen is opgemaakt.

* Koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden

NL-STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN – CORONA

STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN – CORONA

Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de twee eerste kwartalen van het jaar 2020. 

Elk wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden om zijn bijdragen op tijd te betalen, omwille van de impact van het coronavirus, zal dit uitstel kunnen verkrijgen, met de dubbele garantie dat de vermeerderingen worden kwijtgescholden op het moment van de effectieve betaling en dat in de tussentijd alle sociale rechten behouden blijven. De zelfstandige behoudt gedurende deze periode dus zijn/haar recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten.

Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020.  

Je kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdrage indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. De dossiers zullen quasi automatisch worden behandeld voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2.

Vereenvoudiging van het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) bij onderbreking van de activiteit

De Commissie Sociale Zaken van de Kamer keurde op dinsdag 17 maart het wetsvoorstel voor de crisis-overbruggingsuitkering van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME goed.

Voor wie?

Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten. De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten. In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen, die nog geen 4 kwartalen hebben bijdragen, toegang. Zelfstandigen in bijberoep vallen wel nog steeds buiten de regeling, ook al betalen ze bijdragen zoals in hoofdberoep.

Wat krijg ik? 

Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisisoverbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die gedwongen is zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken in die maand.

Is je activiteit opgenomen in de lijst van activeiten die verboden zijn tot en met 3 april 2020 (tijdens de week of in het weekend), dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.  

In normale omstandigheden moet je de activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Het crisisoverbruggingsrecht biedt ook sommige zelfstandigen die hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken een volledige uitkering. Deze versoepeling is echter beperkt tot de zelfstandigen die door de overheid verplicht worden om gedeeltelijk te sluiten. Het gaat om restaurants die blijven werken (take away, levering aan huis, traiteur), maar die geen zaaldienst meer kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt voor de uitbaters van hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten, net zoals de handelaars die hun deuren sluiten tijdens het weekend en eender welke activiteit die rechtstreeks geviseerd worden door de sanitaire maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Klk hier voor het overzicht welke winkels mogen open zijn en welke niet. 

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan worden verlengd als de crisis langer duurt.

Opgelet, de plenaire vergadering van de Kamer moet de wet op donderdag finaal nog goedkeuren

https://www.unizo.be/steunmaatregelen-specifiek-voor-zelfstandigen-coronatijden

DE HEER IDE, HOOFD VAN DE DIENST GERECHTSKOSTEN, ANTWOORDT OP ONZE VRAGEN

Veel van onze leden hebben vragen over hun werk als beëdigd tolk/vertaler. Daarom hebben we op onze algemene vergadering van 26 april, de heer Ide, hoofd van de dienst Gerechtskosten uitgenodigd. Hieronder geeft hij duidelijke antwoorden op sommige van die vragen.

Herziening tarievenbesluit
“Aan het eind van het tarievenbesluit staat een hoopgevend artikeltje  dat zegt dat het tarievenbesluit om de twee jaar geëvalueerd wordt. Dat kan natuurlijk betekenen dat alles goed gaat en dat er niets moet veranderen. Ik kan nu alleen maar zeggen dat het meer zal zijn. We weten niet hoeveel ruimte we hebben, maar we gaan het grondig aanpakken. En we kennen jullie wensen en we hebben ook zelf onze wensen. We gaan proberen jullie tarievenbesluit te herzien, ook al is het maar twee jaar oud, om een aantal correcties door te voeren zodat er duidelijkheid is en geen ruimte meer is voor discussie. En we willen ervoor zorgen dat jullie het gevoel krijgen dat het er eerlijk aan toe gaat.”
“Ik weet dat er veel gevallen zijn waar het voor jullie niet rendabel is om te werken. Ik ben echter geen voorstander van een algemene tarievenverhoging wel van een meer gerichte tarievenverhoging, van gerichte correcties. Maar ik heb er geen idee van hoeveel geld er ter beschikking zal zijn. We vragen geduld want jullie weten dat we in een periode komen dat er geen regering is. En dan kunnen we geen koninklijk besluit nemen. Geef ons de tijd tijdens de regeringsvorming om te kunnen werken, ongestoord door allerlei politieke tussenkomsten, en naar buiten te kunnen komen met iets dat hopelijk de moeite is. Jullie hoeven ons niet meer te overtuigen van het feit dat er aan dat KB verbeteringen moeten worden aangebracht. We gaan daarvoor zorgen, net zoals we -wat onze dienst betreft- ervoor gezorgd hebben dat de vertraging verdwenen is. We hebben daar baat bij want jullie behoren tot de zogenaamde dringende kosten.”

Over de indexering…
“op één januari heb ik zeer snel die indexering op papier gezet. Ondertussen is ze uit de belangstelling verdwenen. Ze zou er heel snel kunnen komen maar ik kan dat niet beloven. Ik moet ook zeggen dat de indexering veel kleiner zal zijn. De inflatie is veel lager dan bij de vorige indexering. Vorige keer hebben jullie een indexering gekregen voor een periode van vier jaar, nu is het er maar voor één jaar maar de indexering komt wel.” (Nvdr: we vernemen uit goede bron dat de indexaanpassing op korte termijn zal doorgevoerd worden)

Een nieuw kwaliteitshandboek…
“Ook komt er een kwaliteitshandboek met nieuwe procedures voor iedereen die er bij betrokken is. Daarin gaan we duidelijk uiteenzetten wat er verwacht wordt. De bedoeling is dat het voor jullie allemaal vlotter en eenvoudiger gaat. We hebben de ambitie om instructies op te leggen aan de diensten op het terrein. Die diensten zullen worden verzameld, één per arrondissement, en die zullen allemaal volgens dezelfde regels werken.”

Over de berekening van de afstanden…
“In jullie tarievenbesluit staat er duidelijk niets meer dan dat de kilometervergoeding is vastgesteld op basis van de reële afstand. Jullie kunnen daartoe één of andere internetapplicatie gebruiken. Wij geven geen voorkeur. De applicaties moeten betrouwbaar zijn. Zit er een verschil op? Wij gaan het niet uitzoeken. Kortom, voor de berekening: zoek de echte afstand op, volg de snelste route. Dat is wat jullie in de praktijk wellicht doen.”

Over de proefprojecten elektronisch factureren
“Er lopen drie proefprojecten. De bedoeling is dat de wetgeving tegelijkertijd in voege treedt over het hele land. Maar de digitale procedure kan enkel ingevoerd worden daar waar ze beschikken over de juiste informatica, de juiste applicatie. Dat zijn vandaag de politierechtbanken en de drie testsites. Alle correctionele rechtbanken moeten nog worden uitgerold.”
“De wet zegt dat de vordering, de goedkeuring en de kostenstaat allemaal elektronisch zullen zijn. Het zal kunnen, maar enkel daar waar er de nodige informatica is. In 20% van de gevallen is dat. 80% van de gevallen is nog altijd op papier tot wanneer die informatica klaar is.”

Over verzamelfacturen…
“Op termijn is het de bedoeling dat iedereen dat zal kunnen doen. Niet alleen de tolken, ook de andere groepen. De tolken mogen dat vanaf nu doen (nvdr: op de sites van de proefprojecten) om twee redenen. Ze zijn een zeer goed testpubliek omdat ze atypisch zijn, vergeleken met andere dienstverleners. De meeste mensen die in het gerechtsgebouw komen, hebben één opdracht. Zij hebben een zekere tijd om dat te doen. Vertalers bijvoorbeeld hebben goed omlijnde opdrachten. Tolken hebben een specifiek karakter omdat zij zeer gewoon zijn om elke dag van het ene naar het andere te lopen. Met een beetje geluk in hetzelfde gerechtsgebouw, en in het andere geval over het hele land. Dat geeft heel veel kostenstaten. Normaal moet je er één maken per prestatie. Jullie willen uiteraard niet dat dat blijft duren. Wij ook niet. Vandaar dat de tolken als eerste die uitzondering krijgen om te mogen groeperen op een verzamelstaat. En bovendien omdat ze niet meer verplicht zouden zijn om de kostenstaat in te dienen op de plaats waar ze de opdracht gekregen hebben. De tolken mogen dat doen op het bureau van hun eigen arrondissement.”

Over facturen die voor één eurocent worden betwist…
“Ook wij vinden dat dat uiteindelijk veel meer kost dan die twee eurocent. Daarom heeft de overheid de moedige beslissing genomen om te zeggen dat ze zich daar niet meer mee zou bezig houden. Maar dan duikt de volgende vraag op: vijf cent, tien cent… Waar leggen we de grens? We zullen ze ooit ergens moeten trekken, maar de ervaring zal uitwijzen waar.”

Besluit…
“Ik probeer met de middelen die ik heb, beslissingen te nemen die voor iedereen dezelfde zijn. Ik probeer de zaken beter te laten uitzien dan dat ze waren. En dat lukt stilletjes aan. Sommige dingen zullen sneller gaan dan jullie denken. Voor andere dingen zal het langer duren.” 

U tolkt voor de dienst Voogdij? Let op: de reiskosten worden beperkt

De dienst Voogdij doet een beroep op u als tolk en u woont op meer dan 100 km van de plaats waar u moet werken? De dienst betaalt u de ‘extra’ kilometers niet.
 
We citeren de dienst Voogdij:
“Naar analogie van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden, inzonderheid artikel 4: “de vorderende overheid roept de tolk op die zich zo dicht mogelijk bij de te leveren prestatie bevindt”, wil de dienst Voogdij een limiet invoeren voor de verplaatsingskosten van de tolken. Wij informeren u dat wij opteren om een bovengrens van 200 km heen en terug toe te passen op de afstanden die u aflegt tussen twee prestaties. Die bovengrens geldt vanaf 1 september 2017.”
 
Vreemd toch dat de tolk ‘gestraft’ wordt omdat ambtenaren/voogden een tolk vragen die meer dan 100 km van de plaats van prestatie woont… Zoiets kan toch niet. Is het niet illegaal? Lextra Lingua vzw zal de nodige instanties daarover aanspreken.