BETALEN VOOR UW BEËDIGING?

Dat er een nationaal register voor beëdigd vertalers/tolken bestaat, is geen nieuws. We hopen overigens dat u in dat register ingeschreven bent. Ondertussen is er een zogenaamde reparatiewet goedgekeurd. Wat verandert die nieuwe wet aan de bestaande wet?
Aanvaardingscommissie
Registratie voor zes jaar
De opname in het nationaal register geldt voor zes jaar. De vertaler, tolk of vertaler-tolk kan zes maanden voor het verstrijken van deze periode een verlenging van zijn opname vragen. “Bij de aanvraag voegt hij een lijst van de burgerrechtelijke en administratieve opdrachten en het bewijs van de gevolgde permanente vorming. (…)” (artikel 13).
Een beëdiging is dus tijdelijk. Zes jaar. Ondertussen stapelen de verantwoordelijkheden/taken van de BVT’s zich op: btw, btw-aangiften, facturatie, prestatiefiches, diploma’s juridische, taal- en tolk/vertaalkennis, permanente vorming, een nieuwe beëdiging om de zes jaar en “een lijst van de burgerrechtelijke en administratieve opdrachten”. Lextra Lingua vzw staat volledig achter de eis om deskundigheid, maar met de jaren is de weegschaal almaar zwaarder gaan doorwegen in de richting van verplichtingen voor de BVT. Om nog maar te zwijgen over de betalingsproblemen, het eeuwige probleem… En er is nog meer…
 
Betalen om BVT te zijn
“De vertalers, tolken en vertalers-tolken betalen bij hun aanvraag tot inschrijving in het register een bijdrage in de kosten. De Koning bepaalt het bedrag en de nadere regels van deze bijdrage.” (artikel 14)
Waarom? Justitie wil badges invoeren voor de BVT’s. Wil de overheid daarmee die kosten dekken? Of is het gewoon de besparingsreflex van deze regering? En hoeveel zou die bijdrage dan zijn? Bij de bespreking van de reparatiewet zegt volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke (Groen): “De minister heeft gezegd dat die niet meer dan 100 euro zal bedragen. Als de deskundigen en vertalers-tolken (…), zoals nu soms het geval is, jaren moeten wachten op de betaling, dan is die bijdrage heel zuur.”
Lextra Lingua vzw heeft zich bij herhaling tegen die ‘bijdrage’ verzet. Opnieuw verantwoordelijkheden/verplichtingen voor de BVT’s. We vrezen bovendien een ‘financiële segregatie’. Beginnende BVT’s, die nog maar weinig inkomsten hebben, zouden die honderd euro wel eens een onoverkomelijke hinderpaal kunnen vinden. En gaat een BVT in bijberoep, het nog de moeite vinden om al die verplichtingen na te komen? En wie zegt dat de volgende minister van Justitie het op ‘niet meer dan 100 euro’ zal houden?
 
Gedomicilieerd in een andere lidstaat
“De vertalers, tolken en vertalers-tolken die in een ander lidstaat van de Europese Unie gedomicilieerd zijn, kunnen hun beroepsbekwaamheid bewijzen door een opname in een gelijkaardig register van hun staat, waarvan zij het bewijs leveren;” (artikel 16). Zijn ze niet in een gelijkaardig register opgenomen, dan moeten de BVT’s die in een andere lidstaat van de Europese Unie gedomicilieerd zijn dezelfde procedure doorlopen als de BVT’s die in België zijn gedomicilieerd.
 
En tot slot nog dit:
“In burgerlijke zaken kunnen beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken een opdracht weigeren.” (artikel 18). Lees: in strafzaken kunnen ze dat niet. Lextra Lingua vzw heeft er bij herhaling op aangedrongen dat Justitie een kader schetst waarin aangegeven wordt in welke omstandigheden een BVT al dan niet een ‘strafopdracht’ kan weigeren.
“Dit register kan vrij geraadpleegd worden op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.” (artikel 13). Met andere woorden, gewone burgers zullen het register kunnen

Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden

HOOFDSTUK 1 . – De vertalers
Artikel 1. De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van en naar blindenschrift worden betaald per regel bestaande uit zestig karakters, tekens inbegrepen.
Onder talen met logogrammen worden volgende talen begrepen: Chinese talen, Japans, Koreaans, de Indische talen.
Het tarief bedraagt 0,99 euro per regel. Elke begonnen regel geldt als een volledige regel.
Bij de facturering geeft de prestatieverlener aan hoeveel regels de vertaling omvat.
Art. 2. De vertalers die naar de andere talen vertalen, worden per woord betaald.
Het tarief bedraagt :
1° 0,062 euro per woord voor de vertalingen van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans;
2° 0,097 euro van en naar de volgende talen :
Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, de Turkse talen en de Romatalen;
3° 0,085 euro per woord voor de vertalingen van en naar de andere talen.
Bij de facturering geeft de prestatieverlener aan hoeveel woorden zijn vertaling omvat.
Bij een vordering inzake minder dan 300 woorden zoals bedoeld in de eerste twee leden, of minder dan 30 regels zoals bedoeld in art. 1 wordt een minimumvergoeding van 300 woorden of 30 regels toegekend.
Art. 3. Er wordt in een tariefaanpassing voorzien in volgende gevallen:
1° verhoging van 50 procent in geval van urgentie.
Urgentie doet zich voor bij een aanvraag van de vorderende overheid die ten opzichte van de gevraagde datum van aflevering meer dan 2100 woorden per werkdag omvat voor een vertaling met woorden en meer dan 210 regels per werkdag omvat ten voor een vertaling naar een taal met tekens.
2° verhoging met 20 procent in geval van telefoontap.
Onder telefoontapvertalen wordt verstaan het vertalen vanuit een mondelinge tekst in de brontaal naar een schriftelijke tekst in de doeltaal.
Als die prestatie wordt verleend in de lokalen van de vorderende overheid, is de kilometervergoeding zoals bepaald in artikel 4, van toepassing.
3° wanneer gebruik wordt gemaakt van identieke, in te vullen formulieren tellen enkel de woorden of de regels van het eerste formulier als eerste volledige vertaling, terwijl enkel de ingevulde woorden worden verrekend als de identieke basisteksten reeds in het geheugen zitten.
4° verhoging met 20 procent in geval van handgeschreven teksten.
HOOFDSTUK 2 . – De tolken
Art. 4. De tolken worden betaald naargelang van de duur van hun prestatie op basis van een uurtarief van 49,99 euro per uur.
Onder prestatie wordt begrepen de reële tijd, vertaald in minuten, die effectief wordt gewijd aan het tolken.
De kilometervergoeding is vastgelegd op 0,5516 euro per kilometer op basis van de reële afstand.
De vorderende overheid roept de tolk op die zich zo dicht mogelijk bij de te leveren prestatie bevindt.
Indien de tolk moet wachten vooraleer de prestatie te leveren, wordt de reële wachttijd in minuten tevens vergoed. De wachtvergoeding bedraagt 35,42 euro per uur.
Art. 5. In de volgende gevallen wordt in een tariefaanpassing voorzien:
1° voor de eerste prestatie in de voormiddag of in de namiddag die geen vol uur bedraagt, wordt een bedrag toegekend van een vol uur.
Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan 60 minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde uur inbegrepen;
2° voor de prestaties tussen 22 uur en 6 uur, op wettelijke feestdagen en op zondagen wordt het tarief verdubbeld;
3° voor de prestaties op zaterdag tussen 6 uur en 22 uur wordt een verhoging van 50 procent toegekend;
4° voor een prestatie die door de vorderende overheid was gepland en geen 24 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie toegekend van een vol uur wachttijd;
5° voor de prestatie van een volle dag die door de vorderende overheid was gepland en geen 48 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een annulatievergoeding toegekend van 3 uur wachttijd. Een volle dag wordt gedefinieerd als een prestatie van minstens 6 uur;
6° wanneer twee tolken bij een dagprestatie op de zitting van een hof of rechtbank een tolkkoffer inzetten waarbij minstens 8 hoofdtelefoons worden gebruikt, wordt de uurprestatie van de tolken verhoogd met 65 procent.
HOOFDSTUK 3 . – De kostenstaat
Art. 6. De kostenstaat van de vertalers wordt maandelijks opgesteld.
Als bijlage van de kostenstaat wordt een overzicht gegeven van alle goedgekeurde vertalingen waarvoor een betaling wordt gevraagd.
Art. 7. De kostenstaat van de prestaties van de tolken wordt maandelijks opgesteld. Om de prestaties in het kader van strafzaken vast te stellen, wordt een prestatiefiche gebruikt waarin alle prestatie- en wachttijden voor de vorderende overheden inzake gerechtskosten in strafzaken chronologisch worden opgenomen. Deze fiche wordt toegevoegd als bijlage aan de kostenstaat.
Het formaat en de inhoud van de prestatiefiche worden vastgelegd door de Minister.
Na afloop van elke prestatie wordt de prestatiefiche afgetekend door de gemachtigde prestatieontvanger.
Voor de geannuleerde prestaties, zoals bedoeld in artikel 5, 4° en 5°, worden de vordering en het annulatiebericht als bewijsstuk toegevoegd.
Bij het gebruik van een tolkkoffer, zoals bepaald in artikel 5, 6°, bevestigt de vorderende overheid het gebruik van dit hulpmiddel op de prestatiefiche.
HOOFDSTUK 4 . – Algemene, wijzigings- en slotbepalingen
Art. 8. Artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden wordt vervangen als volgt:
“Indien de stukken, die bij de akte van betekening moeten worden gevoegd, vertaald moeten worden, dan wordt voor deze vertaling een vergoeding toegekend. Die wordt berekend op de wijze bepaald in de artikelen 1 tot en met 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden.”
Art. 9. In de tarieven bepaald in dit besluit is de belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen.
Art. 10. De artikelen 5 tot en met 10ter van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999, worden opgeheven.
Art. 11. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 12. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Nieuwsbrief 20

NOG PROBLEMEN
MET DE NIEUWE TARIEVEN?

 

Dinsdag (17/2/) hebben Lextra Lingua vzw en de BKVT een vergadering met de dienst Gerechtskosten van de FOD Justitie in Brussel, om de onduidelijkheden over tarieven en facturering te bespreken.
Hebt u nog vragen?
Stuur ze ons toe uiterlijk op maandagavond (info@lextra-lingua.be).
We leggen ze voor aan de dienst Gerechtskosten.

 

OPDRACHT UITGEVOERD IN 2016, 
FACTUUR IN 2017.
WELKE TARIEVEN?

We hebben alle scenario’s in een schema gegoten.
Dit schema is goedgekeurd door de FOD Justitie. Het is bijgevolg officieel.

 

Vertalen Vordering Prestatie Facturatie Tarieven
2016 2016 2017 2016
2016 2017 2017 2017
2016 2016/2017 2017 2016/2017

 

Tolken Vordering Prestatie Facturatie Tarieven
2016 2016 2017 2016
2016 2017 2017 2017

 

 

FACTUREREN MET
MAANDOVERZICHTEN?
Hiernaast vindt u het officiële antwoord van de FOD Justitie

 

“Zolang de prestatiefiche er niet is, dient er nog gewerkt op de oude manier (met uitzondering van de nieuwe tarieven, die reeds van toepassing zijn).  M.a.w. er wordt nog gewerkt met een vordering, die begroot wordt door de vorderende rechter en de kostenstaten dienen nog niet maandelijks neergelegd te worden.  Bovendien dienen zij in afwachting van de prestatiefiche nog steeds neergelegd te worden op de rechtbank, alwaar de vorderende magistraat zetelt.
Dus voorlopig verder doen zoals vroeger, zijnde geen maandelijkse kostenstaten bij de rechtbank van je woonplaats maar gewoon zoals vroeger, bij de rechtbank waar gevorderd is en kostenstaten afzonderlijk…”
PROBLÈMES DE TARIFS ?

 

Ce mardi (17/2/) l’asbl Lextra Lingua et la CBTI ont une RÉUNION avec le service Frais de justice au SPF Justice à Bruxelles, afin d’éclaircir les points d’ombre concernant les nouveaux tarifs et la nouvelle facturation.
Avez-vous des questions ?
Envoyez-nous vos questions au plus tard lundi soir  (info@lextra-lingua.be).
Nous les soumettrons au service Frais de justice.

 

 

MISSION EFFECTUÉ EN 2016,
FACTURATION EN 2017.
QUELS TARIFS?

Nous avons établi un schéma avec tous les scénarios. Le SPF Justice a cautionné ces tableaux, qui sont par conséquent officiels.

 

 

Traduction Réquisitoire Prestation Facturation Tarifs
2016 2016 2017 2016
2016 2017 2017 2017
2016 2016/2017 2017 2016/2017

 

Interprétation Réquisitoire Prestation Facturation Tarifs
2016 2016 2017 2016
2016 2017 2017 2017

 

 

 

“ÉTATS DE FRAIS” MENSUELS ?
Veuillez trouver ci-contre la réponse officielle du SPF Justice.

 

” Tant que la fiche de prestation n’existe pas, le traducteur devra continuer à facturer comme avant (mais en appliquant les nouveaux tarifs). En d’autres termes, on continue à se baser sur un réquisitoire, chiffré par le juge qui réquisitionne. Les états de frais ne doivent pas encore être déposés mensuellement. De plus, en attendant la fiche de prestation, les états de frais doivent être envoyés au tribunal où siège le juge qui a réquisitionné.
Donc : jusqu’à nouvel ordre, « à l’ancienne », pas d’états de frais mensuels à envoyer au tribunal de votre lieu de résidence, mais comme avant, auprès du tribunal qui réquisitionne et avec des états de frais séparés.”

BELANGRIJK

Twee keer goed nieuws i.v.m. een KB dat verre van perfect is

Het KB aangaande de nieuwe tarieven voor de BVT’s ligt ter ondertekening bij de ministers. Dankzij discrete gesprekken die Lextra Lingua vzw en de BKVT met de FOD Justitie gevoerd hebben, heeft de minister eindelijk aanvaard de bedragen in het KB te indexeren, met 2,58%. Bovendien is de onaanvaardbare boete voor laattijdige vertalingen uit het definitieve KB geschrapt. De tarieven voor beëdigd vertalers/tolken blijven ver onder onze eisen, maar Lextra Lingua vzw en de BKVT zijn blij dat ze alle collega’s beëdigd vertalers/tolken deze twee toch positieve berichten kunnen brengen.

Geens wil dat vormfouten niet meteen proces vergallen

Deredactie.be

Minister Koen Geens (CD&V) wil niet dat vormfouten automatisch tot de nietigverklaring van een proces leiden, ook niet als de verkeerde taal wordt gebruikt. Zo zouden er minder processen moeten overgedaan worden.

Aanleiding voor zijn uitspraken in de Zevende Dag zijn een schrijnend geval. Een proces tegen jihadisten moest drie keer worden overgedaan, nadat Cassatie twee keer tot nietigverklaring overging. Zo komt het dat mensen die zeven jaar geleden werden opgepakt, ondertussen naar Syrië zijn vertrokken.
De reden voor de problemen: tijdens het proces kregen de Tsjetsjeense beklaagden slides in het Engels te zien, een taal die ze in principe niet verstaan.

Rechter oordeelt

Geens wil nu dat zo’n vormfout niet automatisch tot de nietigverklaring leidt. “Dat mag geen automatisch kapmes meer zijn. Ik wil dat de rechter oordeelt of de belangen van de beklaagden werkelijk geschaad zijn. Die moet oordelen of de belangen wérkelijk geschaad zijn.”
Geens zal eerstdaags een voorstel op de regeringstafel leggen. Al weet hij dat de emoties hoog kunnen oplopen als het over taal gaat. “Zowel aan Nederlands- als Franstalige kant.”
Geens benadrukt dat hij al eerder dergelijke maatregelen nam. “Men heeft me verweten dat in Antwerpen drugsbendes zijn vrijgelaten. Maar ik heb er toen meteen voor gezorgd dat een ongeoorloofde telefoontap niet langer als automatisch kapmes gebruikt kan worden.”
“En toen parlementslid Christian Van Eyken woerd vrijgelaten omdat zijn aanhoudingsbevel niet ondertekend was, heb ik een wetsvoorstel neergelegd om ervoor te zorgen dat ook zo’n vormfout niet automatisch tot nietigheid leidt.”

 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2771182
 

2013 – klacht ombudsman

Bedankt voor het melden van jouw klacht. Uw klacht werd geregistreerd met volgende gegevens:

Uw gegevens:

Aanspreking: 0
Naam: Van Hemelryck
Voornaam: Benjamin
Adres: diestsesteenweg 675
Postcode: 3010
Gemeente: Leuven
Land:
Telefoon: 32477512481
Fax:
Email: cover.welkom@telenet.be

Gegevens van de overheidsdienst:

Dienst: Dienst Gerechtskosten
Adres: Waterloolaan 115
Postcode: 1000
Gemeente: Brussel
U bent bekend bij de overheidsdienst onder het volgende kenmerk:

Wat is er aan de hand:

Klacht: Geachte heer/mevrouw, Ik stuur deze klacht in eigen naam, maar ook namens de leden van de vereniging van gerechtstolken en -vertalers vzw. Vanaf 1 juli 2013 moesten btw-plichtige gerechtstolken btw heffen op hun tolkprestaties op rechtszaken en politieverhoren (beslissing nr. E.T. 114.552 van 6 mei 2010). Op 29 juli 2013 (Beslissing Btw, E.T.124.252/2, dd. 29.07.2013) beslist het ministerie van Financiën de maatregel op te schorten tot 1 januari 2014. (“Gelet op hetgeen voorafgaat heeft de administratie beslist de inwerkingtreding van de beslissing nr. E.T. 124.252 van 30 mei 2013 uit te stellen tot 1 januari 2014”). Bij gebrek aan richtlijnen, nemen de meeste griffies (die de betalingen van tolken uitvoeren) van de verschillende arrondissementen de beslissing om de tolken niet de verplichting op te leggen om btw te heffen, tot 1 januari 2014 . Op 13 augustus 2013 publiceert de Correctionele Griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel echter een brief ter attentie van de tolken die voor die rechtbank werken. De brief preciseert het volgende: “In de praktijk ontheft deze nieuwe beslissing de tolken, die reeds over een B.T.W.-nummer beschikken, niet van de betaling van de B.T.W. van 21 %, maar kent een bijkomende termijn toe van 29 juli 2013 tot 3l december 2013 aan de tolken, die nog geen B.T.W.-nummer hebben, om hen aldus toe te laten hun situatie in orde te brengen bij de B.T.W.-diensten.” Met de uitdrukking “betaling van de btw van 21%” wordt wellicht “heffing van de btw van 21%” bedoeld, want verder in de brief staat de volgende: ” Wij vestigen uw aandacht op het feit dat dit B.T.W.-tarief zowel op de prestatie als op de verplaatsingen berekend wordt”. Het kan toch niet dat een btw-plichtige tolk voor dezelfde prestatie in het ene arrondissement (bijvoorbeeld Leuven; ) geen btw moet heffen en in Brussel wel. Is dat geen discriminatie? Graag leg ik u deze klacht voor. Gelieve in bijlage de vermelde brief van de Correctionele Griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel te vinden. Hoogachtend, Benjamin Van Hemelryck
Bijlage1:
Bijlage2:
Bijlage3:
Bedankt,
De federale Ombudsman

Justitie kan facturen opnieuw niet betalen

De Morgen 9/6/2016

“Justitie kan facturen opnieuw niet betalen”

“In een rapport over de begroting waarschuwt het Rekenhof dat justitie aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar de achterstallen uit 2015 alweer raamde op 33,6 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd vandaag.”

Volgens De Morgen zou het vooral gaan over kosten voor de werking van het gerecht (16,4 miljoen euro) en de gevangenissen (17,2 miljoen).

Het Rekenhof voegt eraan toe dat het bedrag in de loop van het jaar nog stijgen.

De Morgen 9/6/2016

“La justice à nouveau incapable de régler ses factures”

Dans un rapport sur le budget, la Cour des comptes met en garde que la justice à la fin du premier trimestre de cette année estimait les arriérés de 2015 à nouveau à 33,6 millions d’euros, selon le journal De Tijd aujourd’hui.”

Selon De Morgen il s’agirait principalement des charges de fonctionnement de l’appareil judiciaire (16,4 millions d’euros) et des prisons (17,2 millions).

La Cour ajoute que le montant pourrait augmenter au cours de l’année.


Breaking a Promise to Afghan Translators

New York Times
Breaking a Promise to Afghan Translators
AUG. 18, 2016
Julianna Brion
The nation’s rancorous debate over immigration policy has greatly diminished the chances of citizenship for a small group of people who have done a great service to the United States and are as deserving as anyone to make it their new home. They are the Afghan interpreters who, at considerable risk to their lives and families, worked for the American government during the war and who remain in mortal danger.
In recent years, a few thousand of these interpreters have enjoyed access under the Special Immigrant Visa program for Afghan linguists. That program is now under scrutiny by lawmakers with hard-line views on immigration who have questioned its necessity, raised alarm over its costs and threatened to end it. Doing so would be reckless and morally reprehensible. While the future of American immigration policy will continue to be a fraught political issue, the fate of this tiny segment of aspiring Americans should not.
As things stand, there are roughly 12,600 applicants with pending petitions and only about 2,500 visas the State Department is authorized to issue. That means that about 10,100 Afghans, who had every reason to believe their service to the United States would be rewarded with a safe haven, may be left behind.
The State Department and other government agencies involved in vetting applications administered the program poorly for years after it was established in 2009. Many applicants waited for several years to learn whether their cases were approved. Other applicants were rejected without being told why. Over the past couple of years, responding to an outcry from veterans and members of Congress, officials have begun to process cases more quickly. But the department expects to run out of visas to issue early next year.
While the resettlement initiative was long politically uncontroversial, a handful of Republican lawmakers — including Senators Chuck Grassley of Iowa and Jeff Sessions of Alabama — appeared intent on shutting it down this year. Their opposition coincides with a political season in which some Republicans, most prominently Donald Trump, the party’s presidential nominee, have branded Muslim immigrants as inherently dangerous.
Gen. John Nicholson, the top American general in Afghanistan, where thousands of United States troops continue to serve, warned earlier this year in a letter to Senator John McCain that scrapping the program while endangered interpreters wait for their cases to be completed “could have grave consequences for these individuals and bolster the propaganda of our enemies.”
Mr. McCain, who heads the Senate Armed Services Committee and has been among the top champions of the program, failed to get enough support to extend it when the Senate worked on its version of the defense bill. Meanwhile, the House version would restrict the eligibility criteria for the program and authorize no new visas.
Mr. McCain and Senator Jeanne Shaheen of New Hampshire, another key backer of the program, hope to keep it alive through one or another last-minute maneuver. When the House and Senate versions of the defense bill are reconciled, they hope to muster enough support to add a few thousand visa slots in the final draft. Alternatively, the program could be extended in an appropriations bill that Congress may put together later this year.
Failing to keep our promise to Afghans who risked life and limb in the battlefield would add a shameful chapter to the mixed legacy of America’s longest war.