Ontwerp-kb

Hieronder een samenvatting van het ontwerp-kb over de tarieven dat de directeur-generaal RO begin oktober 2015 heeft voorgesteld:
Veuillez trouver ci-dessous le projet d’AR que le directeur général OJ a présenté début octobre.
Vertalers/Traducteurs
0,06 per woord Frans/Nederlands;
0,08 per woord andere talen;
Voor Japans, Koreaans, Indische talen, blindenschrift, Hongaars, Estisch en Fins: 0,90 per regel;
dringende vertalingen: tarief + 50% (dringend: meer dan 2200 woorden of 210 regels per dag);
Vertaling telefoontap: tarief + 20%;
Termijn overschreden: tarief – 20%;
Formulieren: eerste blad geldt als volwaardig  blad, volgende bladen: wat ingevuld is.
 
0,06/ mot français / néerlandais.
0,08/ mot autres langues.
Japonais, coréen, langues indiennes, braille, hongrois, estonien et finlandais: 0.90 par ligne.
Traductions urgentes: taux + 50% (urgent: plus de 2200 mots ou 210 lignes par jour).
Traduction écoute téléphonique: + 20%.
Limite dépassée: taux – 20%.
Formulaires: première feuille est considérée comme feuille à part entière, le reste: ce qui est rempli.
 
Tolken/Interprètes
48 euro per uur.
Geen wachtvergoeding.
Kilometervergoeding: 0,5157 euro per km (reële afstand).
Eerste prestatie: vergoeding = 1 uur.
De daaropvolgende prestaties op meer dan 20 km van de eerste prestaties worden beschouwd als eerste prestatie.
Tussen 22 uur/6 uur en op officiële feestdagen: tarief x 2.
Tijdens het weekend overdag: tarief + 50%.
Opdracht wordt binnen 24 uur vóór prestatie afgezegd: vergoeding van 1 uur.
Opdracht volle dag binnen 48 uur vóór prestatie afgezegd: vergoeding van 3 uur.
 
48 euros/ heure.
Pas d’indemnité d’attente.
Indemnité kilométrique: 0,5157 euro/ km (distance réelle).
Première prestation: rémunération = 1 heure.
Les prestations suivantes à plus de 20 km de la première prestation = première prestation.
Entre 22 h / 18 heures et jours fériés: taux x 2.
Pendant la journée des week-ends: taux + 50%.
Mission annulée dans les 24 heures avant la prestation: rémunération = 1 heure.
Mission journée complète annulée dans les 48 heures avant la prestation =  3 heures.
 
Kostenstaat/État de frais
Maandelijks.
Mensuel.

Fiscale fiche 281.50 voor wie voor Leuven werkt

Wie voor Leuven tolkt of vertaalt: Leuven stuurt een fiscale fiche 281.50 voor de eerste maanden van 2014. De fiche voor de rest van het jaar komt van Brussel.
Het boekhoudsysteem is de loop van het jaar 2014 veranderd. De fiche die van Leuven komt, stemt overeen met de periode van 2014 waarin het oude boekhoudsysteem nog van kracht was. De fiche die van Brussel komt, stemt overeen met de periode van de invoering van het nieuwe systeem tot het einde van het jaar 2014.
17-5-2015

SITUATIE BEËDIGD TOLKEN IN NEDERLAND

SITUATIE BEËDIGD TOLKEN IN NEDERLAND
(Uit “Briskmagazine – internetmagazine voor ondernemers”) (http://www.briskmagazine.nl/nieuws/3409/tolken-weigeren-overheidswerk-tegen-verplichte-dumptarieven-.html)
Tolken weigeren overheidswerk tegen verplichte dumptarieven            
Tolken weigeren sinds 1 april massaal werk voor opsporingsdiensten, FIOD, douane en andere diensten in het publieke domein, zoals de Marechaussee op Schiphol.
De KMAR, die op grote schaal gebruik maakt van telefonische tolken bij de visumcontrole, krijgt de laatste dagen steeds vaker te maken met lange wachttijden omdat er geen tolk beschikbaar is. Aanleiding voor deze actie is de tariefsverlaging die per 1 april is opgelegd aan de tolken (…) door TVcN, een van de twee grote commerciële bemiddelaars van tolken voor de overheid. Het bedrijf duikt daarmee onder het wettelijk tolkentarief van Justitie.
Vrijwilligersvergoeding
Beroepsorganisaties vrezen een neerwaartse spiraal die eindigt in een vrijwilligersvergoeding. Sinds 2010 wordt het tolkwerk voor de overheid, een markt van circa 150 miljoen per jaar, via aanbestedingen weggezet bij bemiddelaars. (…) De tolk (…) wordt volledig uitgesloten van mededinging of zelfs maar van inspraak in tariefstelling.
Fel protest
Beroepsverenigingen NGTV en SIGV-Vereniging voeren al jaren fel protest tegen dit beleid, dat leidt tot volledige uitholling van het beroep van gekwalificeerd tolk. (…) …. zonder resultaat.
Spontane actie
Veel tolken zien het nieuwe TVcN-contract met de overheid als de spreekwoordelijke druppel. Daarom weigeren zij sinds 1 april werk van TVcN. De actie is spontaan ontstaan en wordt door steeds meer tolken, in steeds meer talen, overgenomen.
De werkweigering is een noodkreet naar alle betrokken partijen (…). Tolken, en met name beëdigd tolken, zijn hooggekwalificeerde kenniswerkers en moeten als zodanig beloond worden.

OVERLEG MET DE MINISTER VAN JUSTITIE – OPROEP TOT GETUIGENISSEN

Op 17 november heeft Lextra Lingua vzw een afspraak met de kabinetschef van minister van Justitie Geens.
Samen met andere verenigingen, werken we aan een nota waarin we de betalingsachterstand aanklagen en voorstellen doen om hem weg te werken.  De nota pakt ook ruimere problemen aan (omgaan met tolken, vereenvoudiging van de facturatie, gedragscode, uitvoering van de wet op het register…).
We concentreren ons volop op de ontmoeting met het kabinet van minister Geens om onze boodschap zo duidelijk en efficiënt mogelijk over te brengen, en organiseren daarom voorlopig geen acties. Mocht dat overleg echter geen concrete resultaten opleveren, dan zullen we zeker acties ondernemen.

We willen minister Geens duidelijk maken hoe ernstig de situatie is. Bij onze nota willen we concrete getuigenissen voegen van de nijpende problemen die de betalingsachterstand veroorzaakt heeft, bijvoorbeeld wat Justitie u nog schuldig is, problemen met afbetalingen van leningen… Vandaar dat we uw getuigenis/ervaring vragen. Uw getuigenis mag anoniem zijn. Hoe meer getuigenissen, hoe overtuigender we overkomen (info@lextra-lingua.be).

Nieuw: permanentiedienst voor gerechtstolken

15 september 2014
Lextra Lingua vzw, vereniging van beëdigde vertalers en tolken, start een permanentiedienst voor gerechtstolken.
Het probleem is bekend: steeds minder tolken willen voor Justitie of politie werken. Gevolg: agenten moeten vaak tientallen mensen opbellen om een tolk te vinden. Dat kost niet alleen tijd maar ook geld. De oplossing? Een permanentiedienst.
 
Cornelia Van Bouwel, voorzitter van vzw Lextra Lingua:
‘Justitie en politiediensten vinden almaar moeilijker tolken. Niet enkel voor zeldzame talen als Roma of Nepalees, maar ook voor courante talen als Frans en Engels. Tijdens het weekend en ’s avonds is het nog moeilijker.
Ook advocaten slagen er tegenwoordig soms niet in snel een tolk te vinden. Lextra Lingua beheert nu al een lijst van beëdigde tolken en vertalers, opgesplitst per taal en regio en met informatie over de theoretische beschikbaarheid van de tolk.
De overheid gebruikt die lijst al, maar wij willen onze service nu uitbreiden en er een echte permanentiedienst van maken. Dat betekent concreet dat we niet alleen een lijst met tolken en contactgegevens beheren, maar dat we ook een specifieke lijst bieden voor ’s avonds en tijdens het weekeinde.’
 
Doen jullie dit in opdracht van de overheid?
Benjamin Van Hemelryck, bestuurder bij Lextra Lingua: ‘Nee, we willen ons uitdrukkelijk niet in de plaats van de overheid stellen. We bieden zelf geen opdrachten. We krijgen hier geen subsidies voor van de overheid. En we vragen geen commissie aan de tolken die zich voor de permanentiedienst inschrijven.’
 
Hoe lopen de inschrijvingen?
‘We hebben nu al voldoende inschrijvingen om in Leuven een proefproject op te starten.’
 
De kostenbesparing voor Justitie en politie ligt voor de hand. Heeft jullie dienst ook voordelen voor de tolken?
Benjamin Van Hemelryck: ‘Ja, tolken die weinig aan bod komen, kunnen nu vlotter opdrachten krijgen en het ‘vak’ leren. Justitie of politiediensten bellen altijd eerst de tolken op die boven op hun lijst staan. Altijd dezelfde tolken eerst dus, dag en nacht, werkdag, weekend en vakantie. Die tolken kunnen nu meer vrije tijd krijgen, meer tijd voor hun gezin en meer tijd om op verhaal te komen. Wij zorgen er met onze permanentiedienst voor dat de beginnende tolken, die onder op de lijst staan, meer kansen krijgen. Het tolkwerk wordt dus beter verdeeld.’
 

Nationaal register

In februari keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel van Kamerlid Sonja Becq (CD&V) goed, dat de oprichting van een nationaal register voor gerechtsvertalers en gerechtstolken regelt. De wet zegt dat het nationaal register door de minister van Justitie zal worden beheerd.
Bijna zeven maanden na de plenaire goedkeuring is de wet overigens nog steeds niet ondertekend of gepubliceerd. Volgens onze bron dicht bij het dossier houdt de minister van Justitie de publicatie tegen. Die vindt het nu niet opportuun om tot publicatie over te gaan omdat er nog geen informaticasysteem voor het register is.
Dat de wet pas twee jaar na publicatie in werking treedt, juist om zulke technische aspecten tijdig te kunnen aanpakken, moet de minister zijn ontgaan. Wegens het zomerreces kan de minister hierover voorlopig niet parlementair worden ondervraagd, anders was dat ongetwijfeld al gebeurd.
 

Info voor wie tolkt voor de politierechtbank in Leuven

Tot nu toe kregen we in de politierechtbank één gemeenschappelijke vordering, één vordering voor alle mensen voor wie we moeten tolken samen. De zaken zijn er veel korter dan in een correctionele rechtbank. Vandaar.
Vanaf nu krijg je op de politierechtbank een vordering per zaak.

Federale Overheidsdienst justitie

‘Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie*
Dienst Gerechtskosten in Strafzaken
CONTACT Kevin Nooyens, attaché
 
TEL 02 552 27 13
FAX 02 652 27 76
Ë-MAIL ,
ADRES Waterloolaan 115,1000 Brussel
DATUM 24 juni-2014
 
KOPIE
betreft Toekenning van wachtvergoeding indien geen prestatie geleverd kon worden,
Geachte,
De FOD Justitie – Dienst Gerechtskosten in Strafzaken heeft de eer u mede te delen dat een gerechtstolk die verschijnt op een zitting maar door de afwezigheid van de beklaagde of de persoon waarvoor de bijstand werd gevorderd zijn prestatie niet kan leveren, recht heeft op een wachtvergoeding van 1 uur. Deze vergoeding van 1 uur wordt slechts toegekend indien de tolk geen effectieve prestatie levert binnen hetzelfde uur. indien dit wel het geval zou zijn, heeft de tolk recht op een wachtvergoeding pro rata de reële wachttijd.
Huidig schrijven mag verspreid en gepubliceerd worden, onder meer op de website van Lextra Lingua Bélgica vzw.
Met de meeste hoogachting,
Voorde Minister, Het diensthoofd,
Gerda POPLEU
Wàierloolaan 115 -1000 Brussel – info@]ust,fgov,be www.justitJe.betgium.be