Statuten


Titel I: Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1: De vereniging heet voortaan “Lextra Lingua – vereniging van en voor beëdigde vertalers en beëdigde tolken”, afgekort “Lextra Lingua”. De naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw” worden voorafgegaan of gevolgd. Ze heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk, in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 (hierna “de vzw-wet”).

De vereniging behoudt zich het recht om in alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging, de verkorte benaming ”Lextra Lingua” te gebruiken. Die naam moet steeds zijn voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw”.

Artikel 2: De vereniging is gevestigd Diestsesteenweg 675, 3010 Leuven. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Leuven. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijke arrondissement. 

Artikel 3: De vereniging stelt zich een driedubbel doel:

 • de belangen van de beëdigde vertalers en beëdigde tolken verdedigen,
 • de beëdigde vertalers en beëdigde tolken opleidingen en bijscholingen bieden;
 • de beëdigde vertalers en beëdigde tolken informeren.

Om de doelstellingen in lid 1 van dit artikel te verwezenlijken, worden onder meer de volgende concrete activiteiten uitgevoerd:

 1. de belangen van beëdigde vertalers en beëdigde tolken in België bij gerechtelijke overheden en andere overheidsdiensten op alle niveaus verdedigen.
 2. Bijdragen tot de invoering van een degelijk en specifiek statuut voor beëdigde vertalers en beëdigde tolken.
 3. Rechters, magistraten, advocaten, rechercheurs… gevoelig maken voor een gepaste omgang met beëdigde vertalers en beëdigde tolken.
 4. Bijdragen tot betere werkomstandigheden voor beëdigde vertalers en beëdigde tolken.
 5. Bijdragen aan de samenstelling van een informatiebrochure voor beëdigde tolken en vertalers met rechten en plichten, bij voorkeur in samenwerking met vertegenwoordigers van rechtbanken, het openbaar ministerie, balies en politiediensten.
 6. De ledenlijst aan potentiële afnemers zoals rechtbanken en politiediensten sturen.
 7. Helpen en adviseren bij de selectie van kandidaat-beëdigde tolken en kandidaat-beëdigde vertalers en bij de organisatie van stages voor kandidaat-beëdigde tolken en kandidaat-beëdigde vertalers.
 8. Contacten bevorderen onder de leden via de organisatie van socio-culturele activiteiten.
 9. De solidariteit onder de beëdigde vertalers en beëdigde tolken bevorderen.
 10. Opleiding/informatiesessies organiseren over onderwerpen die voor beëdigde vertalers en beëdigde tolken relevant zijn, al dan niet in samenwerking met vertegenwoordigers van rechtbanken, het openbaar ministerie, balies, politiediensten…
 11. Een informatieve website oprichten en onderhouden waar beëdigde vertalers en beëdigde tolken hun gegevens kunnen publiceren en waar potentiële afnemers de gegevens kunnen vinden van beëdigde vertalers en beëdigde tolken die ze zoeken.

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die direct of indirect tot de verwezenlijking van de doelen van de vereniging bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen of verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of doen uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. Om haar doel te verwezenlijken, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Artikel 4: De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.


Titel II: Lidmaatschap

Artikel 5: De vereniging telt werkende leden (met stemrecht op de algemene vergadering) en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden. De toegetreden leden hebben enkel rechten en plichten die voortvloeien uit de vzw-wet of de besluiten genomen in uitvoering van de vzw-wet.

De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd. De vereniging telt ten minste drie werkende leden (met stemrecht op de algemene vergadering). Waar de notie “leden” vermeld staat in deze statuten worden de werkende leden (met stemrecht op de algemene vergadering) bedoeld. 

Artikel 6: Iedere natuurlijke persoon (of rechtspersoon), die 22 jaar is op het moment van de kandidaatstelling en achter het doel van de vereniging staat en die als zodanig door de raad van bestuur wordt aanvaard, kan als lid tot de vereniging toetreden. De raad van bestuur zal zich bij het beslissingsproces aan de voorschriften houden die desgevallend het huishoudelijk reglement bevat.

De raad van bestuur kan inhoudelijke of formele voorwaarden bepalen waaronder een natuurlijke of rechtspersoon als toegetreden lid aanvaarden. Het toegetreden lid moet de doelstellingen van de vzw steunen. Het huishoudelijk reglement preciseert de verdere voorwaarden.

De raad van bestuur houdt zich bij het beslissingsproces aan de voorschriften: het verzoek tot toetreding moet schriftelijk gebeuren met vermelding van naam, voornamen en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en met vermelding van de redenen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid.

De raad van bestuur beslist over de toelating tot de vereniging, uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Een weigering om erkend te worden als lid moet niet gemotiveerd worden. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 7: Het jaarlijkse lidgeld voor werkende leden (met stemrecht op de algemene vergadering) bedraagt hooguit 300 EUR. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is de index van de maand december 2014. De nieuwe index is die van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering legt het bedrag van het lidgeld vast, binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt het jaarlijkse lidgeld voor de toegetreden leden.

Artikel 8: De werkende leden en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht: a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven; b. de belangen van de vereniging of een van haar organen niet te schaden; c. respectvol met elkaar om te gaan.

Artikel 9: Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging via een schrijven aan de raad van bestuur. Het ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij het aantal leden daalt onder het wettelijk minimum in welk geval het ontslag maar ingaat als er in de vervanging is voorzien, zonder dat die periode van vervanging langer mag duren dan drie maanden.

Enkel de algemene vergadering kan een lid uitsluiten en met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigende stemmen. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon a. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt; b. die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen. De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Ze kan maximaal zes weken duren.

Binnen die termijn moet de algemene vergadering bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op die bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering het lid niet uit te sluiten, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt geacht dat die schorsing nooit plaatsgevonden heeft. De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren. Het lidmaatschap van een lid of een toegetreden lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.


Titel III: Raad van bestuur 

Artikel 10: De raad van bestuur leidt de vereniging. Die raad telt ten minste drie bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. De bestuurders handelen als een college. De algemene vergadering benoemt hen voor de duur van twee jaar. De algemene vergadering kan ze te allen tijde afzetten zonder de reden daartoe te moeten meedelen. De bestuurders voeren hun opdracht kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. De kosten die ze maken bij de uitvoering van hun opdracht worden vergoed. In hoofde van de vereniging zijn de bestuurders niet persoonlijk verantwoordelijk. 

Artikel 11: De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor twee jaar. De bestuurders zijn daarna opnieuw verkiesbaar. Een bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen. Dat gebeurt schriftelijk. De algemene vergadering benoemt de bestuurders met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigende leden. Is door vrijwillig ontslag, door verstrijking van de termijn of door afzetting, het aantal bestuurders tot onder het wettelijk minimum teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien zonder dat die periode van vervanging langer dan drie maanden mag duren. De voorzitter, schatbewaarder en secretaris kunnen niet gelijktijdig vervangen worden.

Artikel 12:

a. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de secretaris of op initiatief van de voorzitter of ten minste twee bestuurders. De voorzitter zit de vergadering voor. Is de voorzitter afwezig, dan wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.

b. De raad kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda; die nieuwe raad kan dan geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

c. Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. d. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat ondertekend wordt door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 13: a. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Hij is voor alle aangelegenheden bevoegd, met uitzondering van de aangelegenheden die de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehoudt. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, zelfs om niet, roerende of onroerende goederen vervreemden, hypotheken stellen en opheffen, leningen en uitleningen stellen, alle handels- en bankverrichtingen doen…

b. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meerdere bestuurders. Die bevoegdheidsdelegatie kan hooguit twee jaar duren en de raad van bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang de opdracht intrekken. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

c. De raad van bestuur kan de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor welbepaalde handelingen of aktes bij eenvoudig besluit aan één of meer personen opdragen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De raad van bestuur bakent precies de bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) af en bepaalt de duur van de opdracht. De raad van bestuur kan te allen tijde met onmiddellijk ingang de opdracht intrekken.

d. De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op. Het huishoudelijk reglement mag, zonder met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten strijdig te zijn, alle maatregelen bevatten om de statuten toe te passen en om de maatschappelijke zaken in het algemeen te regelen. Het huishoudelijk reglement kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles opleggen wat in het belang van de vereniging wordt geacht.


Titel IV: Algemene vergadering

Artikel 14: De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Artikel 15: De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en afzetting van de bestuurders;
 3. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de begrotingen en rekeningen;
 6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 7. de uitsluiting van een lid;
 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en
 9. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen: de goedkeuring van een bijzonder werkingsverslag door de voorzitter, de goedkeuring van het actieprogramma opgesteld door de raad van bestuur en de verkiezing van de voorzitter, ondervoorzitters, penningmeester en de secretaris.

Artikel 16:

 1. De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen telkens als het doel of het belang van de vereniging dat vereist. De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer één vijfde van de leden erom vraagt. De algemene vergadering moet ten minste één maal per jaar vergaderen, voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgende jaar. De raad van bestuur bepaalt de plaats en datum. De algemene vergadering moet vóór 30 juni van dat jaar plaatsvinden.
 2. De leden van de algemene vergadering worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering schriftelijk op de algemene vergadering uitgenodigd. De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.
 3. De oproeping bevat de agenda, die de raad van bestuur opstelt. Punten die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en zich hiermee akkoord verklaren.

Artikel 17:

 1. Voor andere aangelegenheden dan in punt b. hieronder, worden de besluiten bij eenvoudige meerderheid (de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 2. In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, wordt de wettelijke procedure nageleefd. Bij de stemming over statutenwijziging of ontbinding, gelden onthoudingen als tegenstem.

Artikel 18: Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat ondertekend wordt door de secretaris of een bestuurder en wordt opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

De leden van Lextra Lingua vzw onthouden zich van onderlinge overeenkomsten en feitelijke gedragingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst. In het belang van de opdrachtgevers en de beroepsgroepen streven de leden van Lextra Lingua vzw naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen.


Titel V: Inzagerecht leden en derden

Artikel 19: Derden, die van een belang doen blijken, en de leden van de vereniging hebben het recht om inzage en/of afschrift van het verslag van de algemene vergadering te vragen.


Titel VI Begrotingen – Rekeningen

Artikel 20:

 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
 2. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.


Titel VII Ontbinding – Vereffening

Artikel 21: Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan enkel de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze die de wet bepaalt. In het geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 22: In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, preciseert aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. 

Artikel 23: Voor alles wat niet in deze statuten uitdrukkelijk is geregeld, geldt de wet van 27 juni 1921 of de wetgeving die die wet na de oprichting van de vereniging zou vervangen, meer bepaald de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake.   Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op deze buitengewone algemene vergadering gehouden in Leuven op 11 juli 2014.