Vragen en antwoorden

Het Nationaal Registre

BVT = Beëdigd vertaler/tolk

Website Nationaal Register FOD Justitie

Wat is het Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s)?
Het Nationaal Register is de officiële lijst van BVT’s, maar het is meer. Het wil een werkinstrument voor de gebruikers zijn; zo geeft het ook informatie over de specialiteit van de BVT’s. Het biedt tot slot een kwaliteitsgarantie: alle BVT’s in het nationale register beantwoorden aan kwaliteitsvoorwaarden: kennis van de taal, juridische kennis, deontologische kennis, technische kennis (vertalen/tolken); tenminste dat zal het geval zijn voor het definitieve register. Vandaag is het nationale register voorlopig.
Moet ik nu al een opleiding volgen om als beëdigd tolk/vertaler te kunnen blijven werken?
Het hangt ervan af of je al dan niet voorlopig in het Nationaal Register bent ingeschreven.

JE BENT WEL VOORLOPIG IN HET NATIONAAL REGISTER INGESCHREVEN.
Dan heb je tot 30 november 2021 de tijd om je in te schrijven in het definitieve register. Om je in te schrijven, moet je het bewijs leveren dat je voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, onder meer het bewijs van juridische kennis (1).

Twee opmerkingen:
– Het definitieve register is nog niet open, dus je kunt je dus nog niet registreren; het hoofd van het Nationaal Register kon ons niet zeggen wanneer het definitieve register opengaat;
– De einddatum is 30 november 2021, maar je moet natuurlijk niet op die deadline wachten.

JE BENT NIET VOORLOPIG IN HET NATIONAAL REGISTER INGESCHREVEN.
Dan heb je alleen toegang tot het definitieve register als je het bewijs levert dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten, onder meer het bewijs van juridische kennis. Bovendien moet je wachten tot het definitieve register is geopend, wat nog niet het geval is.

Hieronder volgt een tabel aan de hand van twee situaties: in het voorlopige register/NIET in het voorlopige register. We hebben er de voorwaarden aan toegevoegd waaronder je recht hebt op een vrijstelling.

WAT MOET IK DOEN?
SAMENVATTING

Je bent WEL voorlopig in het Nationaal Register ingeschreven
Je kunt geen vrijstelling krijgen

De opleiding volgen en het certificaat van juridische kennis uiterlijk op 30-11-2021 behalen.
NB: de door de minister van Justitie erkende opleidingen staan op de website van FOD Justitie (zie aanvraagformulier en registratieprocedures)(2).

Je bent WEL voorlopig in het Nationaal Register ingeschreven
Je kunt een gedeeltelijke vrijstelling krijgen

Gedeeltelijke vrijstelling (bij de opleidingsorganisatie) aanvragen, de opleiding volgen en het bewijs van juridische kennis uiterlijk op 30-11-2021 behalen.
N.B.: sommige opleidingen die eerder werden gevolgd, maken een gedeeltelijke of volledige vrijstelling mogelijk. De betreffende opleidingen worden geleidelijk aan gepubliceerd op de website van de FOD Justitie (zie aanvraag- en inschrijvingsprocedures)(2).

Je bent WEL voorlopig in het Nationaal Register ingeschreven
Je kunt een volledige vrijstelling krijgen

Verzoek om vrijstelling aan de minister (dienst nationaal register) en verzoek om inschrijving in het definitieve register uiterlijk op 30-11-2021.
N.B.: sommige opleidingen die eerder werden gegeven geven recht op een gedeeltelijke of volledige vrijstelling. De betrokken opleidingen worden geleidelijk aan gepubliceerd op de website van de FOD Justitie, aangezien de betrokken opleidingsorganisaties een erkenningsverzoek moeten indienen (zie aanvraag- en registratieprocedures)(2).

Je bent NIET voorlopig in het Nationaal Register ingeschreven
Je kunt geen vrijstelling krijgen

Zo SNEL mogelijk een opleiding volgen.
NB: de door de minister van Justitie erkende opleidingen staan op de website van FOD Justitie (zie aanvraagformulier en registratieprocedures)(2).

Je bent NIET voorlopig in het Nationaal Register ingeschreven
Je kunt een gedeeltelijke vrijstelling krijgen

Vrijstelling aanvragen (bij de opleidingsorganisatie) en de opleiding zo snel mogelijk volgen.
NB: de door de minister van Justitie erkende opleidingen worden gepubliceerd op de website van FOD Justitie (zie aanvraagformulier en registratieprocedures)(2).

Je bent NIET voorlopig in het Nationaal Register ingeschreven
Je kunt een volledige vrijstelling krijgen

Verzoek om vrijstelling aan de minister (dienst nationaal register) en verzoek om inschrijving in het definitieve register van zodra dit geopend is.
N.B.: sommige opleidingen die eerder werden gevolgd, geven recht op een gedeeltelijke of volledige vrijstelling. De betrokken opleidingen worden geleidelijk aan gepubliceerd op de website van de FOD Justitie, aangezien de betrokken opleidingsorganisaties een erkenningsverzoek moeten indienen (zie aanvraag- en registratieprocedures)(2).

(1) https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/documentatie
(2) https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/aanvraag_tot_opname_en_registratiemodaliteiten

Wie kan het register inkijken?
1/3/2020
De rechterlijke orde heeft toegang tot het Nationaal Register. De politie heeft inzage in de gegevensbank van het Nationaal Register.
Ook de burgers zullen toegang krijgen: zij zullen sommige gegevens in het Nationaal Register kunnen inkijken.
Advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders komen als laatste aan bod. Het tijdschema voor die ‘uitrol’ kennen we niet.
Moet ik betalen om in het register opgenomen te worden?
Vandaag (nog) niet, maar de memorie van toelichting van de Wet van 10 april 2014 zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2017 zegt : “Gezien de omvang van het register en het belang voor de tolken, vertalers en vertalers-tolken, die erin worden opgenomen, is het verantwoord hiervoor een bijdrage te vragen. Er wordt een tussenkomst gevraagd bij de aanvraag tot inschrijving om de kosten van het onderzoek, van de legitimatiekaart en van het onderhoud van het register te dekken. De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de reële kosten, maar mag de toegang tot het register niet bemoeilijken. De bijdrage moet ook op een eenvoudige manier kunnen aangepast worden.”

De wet zelf preciseert: “De vertalers, tolken en vertalers-tolken betalen bij hun aanvraag tot inschrijving in het register een bijdrage in de kosten. De Koning bepaalt het bedrag en de nadere regels van deze bijdrage.”

Wie beslist of ik in het register mag blijven?
De aanvaardingscommissie. De commissie maakt een evaluatie op van de geleverde prestaties aan de hand van de permanente vorming, de aanstellingen in de voorbije vijf jaar en de eventuele reacties van de gebruikers van het register over de kwaliteit. Op datum van 1 januari 2019 was de aanvaardingscommissie nog niet actief.
Kan ik definitief uit het register geschrapt worden?
Ja. De minister van Justitie kan bij een met redenen omklede beslissing BVT’s schorsen of hun naam tijdelijk of definitief uit het nationaal register schrappen.
Waarom een Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s)?
Om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen. Het register is niet enkel bedoeld om een inventaris te maken van alle actieve BVT’s, maar ook om de kwaliteit van hun prestaties te bewaken.
Ik werk al als BVT. Moet ik me in het nationale register inschrijven?
Ja. BVT’s die al actief zijn, moeten zich inschrijven, maar hebben volgens de wet op het nationaal register vijf jaar na de invoering ervan om aan de voorwaarden te voldoen (juridische kennis, technische kennis…).
Kan ik uit het nationale register worden geschrapt?
Indien bij herhaling kennelijk ontoereikende prestaties worden geleverd of het gedrag of de handelwijze van de BVT de waardigheid van de functie of de deontologie schaadt, kan de minister van Justitie, op voorstel van de voorzitter van de rechtbank van de plaats waar de betrokkene zijn beroepsactiviteiten uitoefent of op voorstel van de procureur des Konings en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, bij een met redenen omklede beslissing, diens naam tijdelijk of definitief uit het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken schrappen. De duur van de tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister bepaald, zonder dat zij één jaar te boven mag gaan.

Dat betekent niet dat elke overtreding tot een tijdelijke of definitieve schrapping leidt.

Welke deskundigheid moet ik hebben om in het register te komen?
BVT’s moeten bewijzen van juridische en taalkundige kennis voorleggen. Informatie van de gerechtelijke autoriteiten over hun functioneren, kan ook nuttig zijn. De beëdigd tolken moeten bovendien aantonen dat ze deskundig zijn op het gebied van tolken.

LIJST VAN ERKENDE OPLEIDINGEN JURIDISCHE KENNIS

Download (PDF, 441KB)

Moet ik een juridische opleiding volgen om in het register opgenomen te worden?
De wet op het nationaal register zegt: “Worden opgenomen in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, de natuurlijke personen die : (…) kunnen aantonen dat zij over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis beschikken;”.

BVT’s moeten bewijzen van juridische en taalkundige kennis voorleggen. Informatie van de gerechtelijke autoriteiten over hun functioneren, kan ook nuttig zijn. De beëdigd tolken moeten bovendien aantonen dat ze deskundig zijn op het gebied van tolken.

LIJST VAN ERKENDE OPLEIDINGEN JURIDISCHE KENNIS

Download (PDF, 441KB)

Hebben Justitie en de politie al toegang tot het nationale register?
De gerechtelijke orde heeft toegang tot het nationaal register, maar niet de politie. Ook de burgers zullen toegang krijgen: zij zullen sommige gegevens in het nationale register kunnen inkijken. Advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders komen als laatste aan bod. Het tijdschema voor die ‘uitrol’ kennen we niet.
Moet ik Belg zijn om in het register opgenomen te worden?
Het register staat open voor alle EU-onderdanen en wie in de EU wettelijk verblijft.
Moet ik een deontologische code onderschrijven om in het register opgenomen te worden?
Ja.

Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aangesteld in toepassing van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal Register

HOOFDSTUK1. – Algemene bepalingen

Artikel 1.De voorschriften van deze deontologische code zijn van toepassing op alle personen die zijn geregistreerd in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken opgericht in toepassing van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Art. 2.De bepalingen van deze code hebben tot doel de partijen bij elke door de wet aan de beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken toevertrouwde vertaal- of tolkopdracht te beschermen, de waardigheid en de integriteit van het beroep te bewaren en de kwaliteit van de door geregistreerde vertalers, tolken en vertalers-tolken gepresteerde diensten te waarborgen.

Art. 3.Deze code stelt de verplichte gedragsregels voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken vast en legt de ethische principes vast die de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk vóór, tijdens en na zijn vertaal- of tolkopdracht moet respecteren. De voorschriften zijn een aanvulling op de eed die de beëdigd vertaler, tolk en vertaler-tolk moet afleggen zoals bepaald in de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.HOOFDSTUK2. – Competenties – Bekwaamheid

Art. 4.Wanneer de onafhankelijkheid, objectiviteit of onpartijdigheid van de vertaler, tolk of vertaler-tolk in vraag kan worden gesteld door één der betrokken partijen wegens bindingen op het ogenblik van de opdracht of in het verleden, welke de aard ook is: financieel, professioneel, familiaal of sociaal, of indien er elementen zijn die aanleiding kunnen geven tot wraking overeenkomstig artikel 828 Gerechtelijk Wetboek, moet de vertaler, tolk of vertaler-tolk de opdracht weigeren. Hij aanvaardt enkel die taken waarvan hij in staat is deze op een professionele manier te volbrengen en hij is ertoe gehouden deze in eer en geweten, nauwgezet, eerlijk en kwaliteitsvol uit te voeren.

Art. 5.De vertaler, tolk of vertaler-tolk streeft ernaar steeds kwaliteitsvolle prestaties en een optimale dienstverlening te leveren.

Hij verricht nimmer opzettelijk een onjuiste vertolking of vertaling.

De vertaler, tolk of vertaler-tolk verplicht zich ertoe volledig, getrouw en neutraal te vertalen en het gesproken en geschreven woord weer te geven zonder enige wijziging, weglating of aanvulling.

Art. 6.De vertaler, tolk of vertaler-tolk zal aan de opdrachtgever voorstellen de aan hem toevertrouwde taak te beëindigen, indien hij meent dat deze taak zijn technische of taalkundige bekwaamheid te boven gaat.

Art. 7.De vertaler, tolk of vertaler-tolk zal zich in iedere omstandigheid integer en professioneel gedragen, met eerbied voor de opdrachtgever en de betrokken partijen.HOOFDSTUK3. – Discretie – beroepsgeheim

Art. 8.De vertaler, tolk of vertaler-tolk neemt volledige geheimhouding in acht, behoudens wettelijke verplichtingen. Hij springt steeds discreet om met alle informatie die hij tijdens of in het kader van zijn vertaal- of tolkopdracht verwerft. Hij zal deze informatie in geen geval in eigen voordeel aanwenden, noch in enig andere omstandigheid extern aan zijn vertaal- of tolkopdracht.

Art. 9.De te vertalen documenten blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. De vertaler, tolk of vertaler-tolk toont deze niet, noch deelt deze mee aan derden, tenzij in opdracht en met de uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtgever.

Art. 10.Indien teamwerk vereist is om de vertaal- of tolkopdracht tot een goed einde te brengen, kan, mits toestemming van de opdrachtgever, de vertaler of tolk relevante informatie delen met andere tolken of vertalers van het team dat is belast met de opdracht. In dat geval is het hele team gebonden door de discretieplicht.

Art. 11.De discretieplicht geldt ook na beëindiging van de opdracht van de tolk, vertaler of vertaler-tolk.HOOFDSTUK4. – Onpartijdigheid

Art. 12.De vertaler, tolk of vertaler-tolk is bij de uitoefening van zijn opdracht gehouden tot volstrekte onpartijdigheid. Tijdens en na de vertaal- of tolkopdracht gedraagt de vertaler of tolk zich neutraal en vermijdt hij ongepast contact met getuigen, partijen of hun vertegenwoordigers.

Art. 13.De vertaler, tolk of vertaler-tolk verleent in geen enkel geval, gevraagd of niet, juridisch advies, noch verwijst hij enig persoon door naar eender welke advocaat.

Art. 14.De vertaler, tolk of vertaler-tolk meldt elk reëel of schijnbaar belangenconflict dat zich voordoet bij de uitoefening van de opdracht aan de opdrachtgever.HOOFDSTUK5. – Integriteit en professionele waardigheid

Art. 15.De vertaler, tolk of vertaler-tolk oefent op geen enkel ogenblik druk of invloed uit op zijn luisteraars of lezers. Hij waakt erover zijn integriteit en zelfstandigheid te bewaren en laat zich niet leiden door een onrechtmatig belang.

Art. 16.Bij de uitoefening van zijn functie neemt de tolk, vertaler of vertaler-tolk geen voordelen, giften of gelden aan van derden, uitgezonderd de hem verschuldigde kosten en ereloon.HOOFDSTUK6. – Betrouwbaarheid

Art. 17.De tolk, vertaler of vertaler-tolk respecteert de voorziene werktijden en termijnen. Indien hij dit niet kan, informeert hij onmiddellijk de opdrachtgever opdat tijdig de nodige maatregelen kunnen getroffen worden.

Art. 18.De vertaler, tolk of vertaler-tolk licht de opdrachtgever in over elke twijfel die voortvloeit uit een eventueel lexicaal gebrek in de brontaal of de doeltaal.HOOFDSTUK7. – Nauwkeurigheid

Art. 19.§ 1. De vertaler, tolk, vertaler-tolk geeft met de grootste getrouwheid, de grootste precisie en volstrekt neutraal weer wat hij tolkt of vertaalt. § 2. Hij brengt de boodschap volledig over, ook de vulgaire of onvriendelijke opmerkingen, de beledigingen en niet-verbale elementen, zoals de toon en gevoelens van de spreker, om ze gemakkelijker te laten begrijpen. § 3. De vertaler, tolk of vertaler-tolk verbloemt niets, laat niets weg en wijzigt niets aan het vertaalde of getolkte werk. § 4. De vertaler, tolk of vertaler-tolk vertaalt of tolkt getrouw de vergissingen of flagrante onwaarheden die hij kan opmerken.

Art. 20.De vertaler, tolk of vertaler-tolk erkent en verbetert meteen elke tolk- of vertaalfout.

Bij twijfel moet de tolk vragen dat de betrokken passage herhaald, opnieuw of uitdrukkelijk geformuleerd wordt.

Bij twijfel kan de vertaler interpretatievoorstellen formuleren.

Art. 21.De tolk gaat te allen tijde na of zijn toehoorders hem duidelijk kunnen horen en begrijpen.HOOFDSTUK 8 – Permanente vorming

Art. 22.De tolk, vertaler of vertaler-tolk verbindt zich ertoe zich voortdurend bij te scholen, zowel op gebied van zijn bedrevenheid in het vertalen en/of tolken, als van zijn begrip van de (technische en juridische) procedures en technische woordenschat die hij bij de uitoefening van zijn opdracht nodig kan hebben.

Hij brengt de FOD Justitie jaarlijks op de hoogte van de gevolgde opleidingen.HOOFDSTUK9. – Slotbepalingen

Art. 23.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

https://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-18-april-2017_n2017012202.html

Kunnen mensen buiten het register aangesteld/gevorderd worden?
Ja, mits voldoende motivering. Dat geldt bijvoorbeeld voor BVT’s vanwege hun bijzondere specialisatie.
Ik ben opgenomen in het register als BVT. Mag ik een opdracht weigeren?
Je moet een onderscheid tussen strafzaken en burgerlijke zaken maken. Een BVT mag in strafzaken in de regel geen opdracht weigeren, tenzij bij onverenigbaarheden of verantwoorde onbeschikbaarheid. In de praktijk kan men van de BVT niet verwachten dat ze dag en nacht paraat staan.
Het kwaliteitshandboek van de FOD Justitie zegt: “Deze verplichting is opgenomen in de programmawet van 2006, gewijzigd in 2008, en werd sindsdien niet gewijzigd. De vorderende magistraat of politiedienst die handelt in naam van de magistraat moet contact op nemen met de beëdigde en erkende tolk wiens vertrekpunt het dichtst is gelegen bij de plaats waar de prestatie moet worden uitgevoerd. Hij wordt geacht de opdracht te aanvaarden, tenzij hij op hetzelfde ogenblik reeds een andere opdracht moet uitvoeren (of zich daarheen moet begeven) of met een geldige reden kan aantonen verhinderd te zijn.”
Kan ik een sanctie krijgen als er beslist wordt dat ik de deontologie heb overtreden?
Ja, zelfs bij één inbreuk. “De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, desgevallend op voorstel van de korpschef in de zin van artikel 58bis, 2° na advies van de aanvaardingscommissie, of op voorstel van de aanvaardingscommissie en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, kan bij een met redenen omklede beslissing de betrokkene schorsen of diens naam tijdelijk of definitief uit het nationaal register schrappen. De duur van de schorsing of tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister of de door hem gemachtigde ambtenaar bepaald, zonder dat zij één jaar te boven mag gaan. De tijdelijke schrapping kan worden verlengd met telkens maximum 1 jaar, bij een met redenen omklede beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene.”

Dat betekent niet dat elke overtreding tot een schorsing of een schrapping leidt.

Wie bepaalt of ik een overtreding van de gedragscode begaan heb?
De aanvaardingscommissie (en niet magistraten), die ook al bevoegd is bij de opname in het register en de verlenging van de inschrijving. Een schorsing of schrapping overstijgt echter het dossier waarvoor de rechtbank gevat is. Zij kunnen ook geen verder onderzoek doen naar verwante tekortkomingen.
Wat met de aanstelling van een vertaler/tolk die (nog) niet in het (voorlopig) register is opgenomen?
“Er is een overgangsperiode van vijf jaar ingesteld, die loopt tot 1/12/21, waarbinnen alle onder de vroegere regeling optredende vertalers en tolken mogen blijven optreden in opdracht van de gerechtelijke overheden. Willen ze echter na die datum hun activiteit nog voortzetten, dan moeten ze zich tijdig inschrijven in het voorlopig register en tegen het einde van deze periode bewijzen dat ze voldoen aan alle toegangsvoorwaarden tot het definitief register.
Vanaf 15/6/2017 kreeg de rechterlijke orde toegang tot de databank voor gerechtsexperten/vertalers/ tolken. Via een zoeksoftware kunnen per expertise namen gezocht worden. Wij stellen vast dat nog niet alle experten/vertalers/tolken die reeds voor 1/12/2016 voor Justitie werkten zich hebben ingeschreven.
De magistraat zal bij voorkeur iemand nemen uit de databank. Wil hij iemand vorderen die niet in de databank zit, maar wel voor 1/12/2016 voor ons werkte, dan zal de griffie of het parketsecretariaat hem aanzetten zich zo vlug als mogelijk in te schrijven. Wie zich niet tijdig heeft ingeschreven in het voorlopig register, zal zijn activiteit minstens moeten schorsen vanaf 1/12/21 en zal haar pas kunnen hernemen na te zijn erkend en opgenomen in het definitief register.”

(Kwaliteitshandboek p. 19)

Download (PDF, 1.46MB)
9)

Waar kan ik het kwaliteitshandboek vinden?
Hier!

Download (PDF, 1.46MB)

9)

Ik vind mijn vraag in die lijst niet terug. Bestaat er een officiële Q&A over het register?
Hier!

Download (DOCX, 453KB)

Is het juist dat lid zijn van een vereniging in aanmerking wordt genomen om vrijstelling te verkrijgen voor juridische kennis?
Ja.
Ik vind mijn vraag niet terug in deze lijst
Stuur een mail naar NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be
Hoe kan ik me in het Nationaal Register inschrijven?
Klik hier:
e-deposit pdf

e-deposit pdf 2

Waar vind ik mijn VTI-nummer?
Het VTI-nummer wordt vermeld in het profiel van de beëdigd vertaler/tolk in het Nationaal Register (onder “Identificatie”).
VTI = Vertaler Tolk / Traducteur Interprète
Verschil VTI-nummer en FOD-nummer
23/02/2020

Het VTI-nummer word je automatisch toegekend door het computersysteem van het nationaal register, als je aanvraag voor inschrijving in het nationaal register correct gebeurd is; dit betekent echter niet dat je aanvraag al gevalideerd is; je aanvraag wordt pas gevalideerd na een positief moraliteitsonderzoek; na validatie van je aanvraag wordt je bij de eerstvolgende eedaflegging opgeroepen (m.a.w. een VTI-nummer is geen bewijs van eedaflegging) (dit is info R.Van Wouwe, NR)

N.B. Bij elke wijziging van je profiel in het nationaal register, genereert het computersysteem een AC-nummer. Dit AC-nummer heeft geen enkele betekenis.

Het FOD-identificatienummer is van belang voor de administratieve (en fiscale) afhandeling van de betaling, m.a.w. is je leveranciersnummer bij de overheid.


KB Tarieven

Tarieven

VERTALINGEN
basistarief per regel naar logogrammentaal
1,00
basistarief per woord Nederlands – Frans
0,063
basistarief per woord Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, Turkse talen en Romatalen
0,098
basistarief andere talen
0,085

TOLKEN
Basistarief prestatie
50,34
Kilometervergoeding
0,5555
Wachttijd
35,66

Moet ik in regels/tekens of in woorden factureren?

De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van en naar blindenschrift worden betaald per regel van zestig karakters, tekens inbegrepen.

Onder talen met logogrammen worden volgende talen begrepen: Chinese talen, Japans, Koreaans, de Indische talen. De vertalers die vertalen naar de andere talen worden per woord betaald.

Welke tarieven gelden er voor de vertalers?

VERTALINGEN
basistarief per regel naar logogrammentaal
1,00
basistarief per woord Nederlands – Frans
0,063
basistarief per woord Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, Turkse talen en Romatalen
0,098
basistarief andere talen
0,085

Hoeveel mag ik factureren voor een ‘kleine’ vertaling?

Bij een vordering van minder dan 300 woorden of minder dan 30 regels wordt een minimumvergoeding van 300 woorden of 30 regels toegekend.

Wat is een dringende vertaling?

Wanneer de vorderende overheid een vertaling vraagt die meer dan 2100 woorden per werkdag omvat ten aanzien van de gevraagde datum van aflevering van de vertaling met woorden en meer dan 210 regels per werkdag omvat ten aanzien van een vertaling naar een taal met tekens, dan is er sprake van een dringende vertaling. Plus 50 percent in geval van urgentie.

Wat is telefoontap vertalen?

Het KB zegt: “Onder telefoontap vertalen wordt verstaan het vertalen vanuit een mondelinge tekst in de brontaal naar een schriftelijke tekst in de doeltaal”.

Hoe wordt telefoontap vertalen vergoed?

Voor telefoontap vertalen geldt een tariefvermeerdering van 20 procent.

De tekst die ik moet vertalen, bevat formulieren die meermaals terugkomen. Wat mag ik factureren?

Indien identieke in te vullen formulieren moeten worden vertaald, kunnen enkel de woorden of lijnen van het eerste formulier als volwaardige vertalingen worden beschouwd. Wat de andere betreft, worden enkel de ingevulde woorden in rekening gebracht als de identieke basisteksten reeds in het geheugen zitten.
Ook documenten die in serie worden gemaakt en ingevulde vaste rubrieken bevatten, zoals identiteitskaarten en rijbewijzen, zijn te beschouwen als formulieren.

Mag ik meer aanrekenen bij handgeschreven teksten?

Bij handgeschreven teksten die moeilijk leesbaar zijn, wordt het tarief met 20 procent verhoogd. Die beoordeling wordt opgenomen in de vordering.

Welk prestatietarief mag ik als tolk aanrekenen?

TOLKENbasistarief prestatie
50,34
Kilometervergoeding0,5555

Wachttijd
35,66

Welk reistarief mag ik als tolk aanrekenen?

UNDER CONSTRUCTION

XXX euro per kilometer.

Hoe moet ik de afstand berekenen?

Als afstand geldt de reële afstand. M.a.w. u mag de afstand van uw verblijfplaats naar de tolkplaats in rekening brengen (GPS = snelste route).

De berekening aan de hand van de ‘wettelijke afstand’ geldt niet langer.

En de wachttijd?

Indien u moet wachten vooraleer u daadwerkelijk tolkt, wordt de reële wachttijd in minuten vergoed. Voor de wachttijd geldt een tarief van 35,66 euro per uur.

Is het systeem van de eerste prestatie behouden?

Voor de eerste prestatie die geen vol uur bedraagt, mag u een volledig uur factureren. Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan zestig minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde uur inbegrepen.

Stel: ik tolk één uur en ga nadien naar huis. Ik word opnieuw opgeroepen na de middag. Kan ik twee keer een eerste prestatie aanrekenen?

Het KB zegt: “Voor de eerste prestatie in de voormiddag of in de namiddag die geen vol uur bedraagt, wordt een bedrag toegekend van een vol uur.”

Meer bepaald: u kunt opnieuw een eerste prestatie aanrekenen vanaf 12 uur.

Wat mag ik factureren als ik gevorderd word, maar de opdracht afgezegd wordt?

– Voor een prestatie die door de vorderende overheid was gepland en geen 24 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie van een vol uur WACHTTIJD toegekend, m.a.w. u mag 35,66 euro factureren.

– Voor een prestatie van een volle dag die door de vorderende overheid was gepland en geen 48 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie van drie uur WACHTTIJD toegekend. M.a.w. u mag 3 X 35,66 euro factureren.

Moet ik per vertaling factureren of mag ik een overzicht maken?

De opmaak van de kostenstaat van de vertalers gebeurt maandelijks.

OPSTELLEN VAN EEN KOSTENSTAAT

De vertalers/tolken maken naar geweten de kostenstaat op.

Elke kostenstaat moet volledig, leesbaar en correct worden opgesteld volgens het vastgelegde model. Anders is hij onontvankelijk en moet hij op vraag van het taxatiebureau aangevuld, verbeterd of aangepast worden.
De kostenstaat moet ook steeds de volgende formule vermelden: “Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is.” Deze formule mag zijn voorgedrukt.
De kostenstaten vermelden de unieke code van de vordering.
Hiernaast vermelden de kostenstaten nog: het tarief, de referentie van de kostenstaat en desgevallend, de datum van de verplaatsingen.
De eerste maal dat de prestatieverlener is gevorderd, vermeldt hij eveneens zijn rekeningnummer en zijn KBO-nummer.
De originele vordering wordt er bijgevoegd.

Tolken dienen maandelijks één kostenstaat in.

  • De kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. Deze kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken. Die kostenstaat wordt afgeleverd aan het taxatiebureau van het arrondissement van woon- of verblijfplaats van de tolk, en dit voor alle prestaties over het ganse land.

Bij de kostenstaat moet gevoegd worden: de vordering ( met de vordering zelf, de identificatie van de prestatie en de goedkeuring).

Moet ik per vertaling factureren of mag ik een overzicht maken?

19/02/2020

Vertalingen worden niet langer samen met de kostenstaat (‘factuur’) opgestuurd naar de opdrachtgever.

LET OP: vertalingen moeten wel nog naar de vorderende overheid gestuurd worden (ook naar het taxatiebureau!??????: nog niet duidelijk).

De vorderende overheid keurt de vertaling goed en stuurt zijn goedkeuring naar de vertaler per mail.

De vertaler stuurt kostenstaat met vordering en goedkeuring naar taxatiebureau van vorderende overheid..

(zie regeling voor tolken onder de desbetreffende vraag)

Moet ik per tolkprestatie factureren of mag ik een overzicht maken?

De kostenstaat van de prestaties van de tolken wordt opgemaakt per maand.

De kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. Deze kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken. Die kostenstaat wordt afgeleverd aan het taxatiebureau van het arrondissement van woon- of verblijfplaats van de tolk, en dit voor alle prestaties over het ganse land.

Bij de kostenstaat moet gevoegd worden:

De vordering ( met de vordering zelf, de identificatie van de prestatie en de goedkeuring).

Waar kan ik de prestatiefiche verkrijgen?

19/02/2020

De prestatiefiches zijn afgeschaft.

Tolken stellen een MAANDSTAAT (maandelijkse kostenstaat) op.

De maandelijkse kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. De kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken.

Die kostenstaat wordt afgeleverd aan het taxatiebureau van het arrondissement van woon- of verblijfplaats van de tolk, en dit voor alle prestaties over het ganse land.

Bij de kostenstaat moet gevoegd worden: de vordering ( met de vordering zelf, de identificatie van de prestatie en de goedkeuring).

De maandelijkse kostenstaat gaat naar het taxatiebureau van het arrondissement van de woonplaats van de tolk.

Verhoogt de wachtvergoeding bijvoorbeeld ‘s nachts of tijdens het weekeinde?

De wachtvergoeding wordt NIET verhoogd op momenten waar de prestatievergoeding hoger is: ze is dus altijd dezelfde, ook ’s nachts en tijdens het weekend.

MOET ik maandelijkse kostenstaten indienen (tolken)?

Tolken stellen een MAANDSTAAT (maandelijkse kostenstaat) op.

De maandelijkse kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. De kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken.

De kostenstaten/TOLKEN worden ingediend bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats/zetel. Wat u nog hebt ingediend bij andere griffies, zal door hen worden doorgestuurd naar de enige griffie die nog bevoegd blijft, ook al behoort de magistraat die u vorderde niet tot de betrokken rechtbank van eerste aanleg.

HANDELSWIJZE WORDT NOG NIET OVERAL TOEGEPAST.

Voor de kostenstaten/VERTALINGEN, blijft het oude systeem voorlopig nog geldig (kostenstaat per vertaling; zie vraag in dat verband).

LEXTRA LINGUA VZW heeft een voorstel uitgewerkt.

[gview file=”http://www.lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2020/02/Ontwerpmaandstaat-ProjetétatmensuelLextraLingua.xlsx”]

Hoe moet ik tapwerk factureren?

Het KB zegt er niets over. Het verslag aan de Koning zegt: “Telefoontaptranscripties uit een orale tekst vergen meer tijd en energie, omdat de tekst meerdere keren moet worden beluisterd en de basistekst niet altijd van hoge kwaliteit is. Wanneer er evenwel geen of slechts een partiële omzetting is in geschreven tekst, moet het tolkentarief toegepast worden.”

Met andere woorden: in beginsel moet het tarief voor een vertaling worden toegepast, behalve wanneer er geen of slechts een partiële omzetting in een geschreven tekst is.

Hoe moet ik SMS'en bij tapwerk factureren?

In principe als vertalingen tenzij u de vertaling gewoon oraal doet zonder die vertaling neer te schrijven.

Welke termijn geldt voor de levering van een vertaling?

Indien de vordering geen datum vermeldt, moet een termijn van een maand worden gerekend voor de vertalingen van minder van 30 000 woorden of 3 000 lijnen en twee maanden voor de andere. Indien de termijn en het werkvolume of de moeilijkheidsgraad niet in overeenstemming zijn, zal de vorderende overheid een aangepaste termijn overeenkomen met de vertaler.

Worden er boetes opgelegd bij vertraging?
Er is sprake van vertraging wanneer de vertaling buiten de voorgeschreven termijn wordt afgeleverd. Indien de vordering geen datum vermeldt, is een termijn van een maand voor minder dan 30 000 woorden of 3 000 lijnen en twee maanden voor meer woorden of lijnen van toepassing. Indien de termijn en het werkvolume niet in evenwicht zijn, kan de vorderende overheid een aangepaste termijn overeenkomen met de vertaler. In geval van vertraging kan de magistraat het bedrag van de staat van kosten en erelonen proportioneel verminderen.

Hoe factureer je de transcriptie van relevante telefonische gesprekken?

De ‘gewone’ tarieven voor vertalingen gelden.

Een vertaling is ‘dringend’ als de regel > 2100 woorden per werkdag geldt

Kan bij moeilijke teksten een bevoegde magistraat zelf het tarief bepalen?

Dan zou het kb daarover moeten veranderd worden. Met andere woorden: nee.

De vorderende overheid kan wel het honorarium verlagen als een vertaling niet aan de verwachtingen voldoet.

Wat is een maandelijkse kostenstaat (tolken)?

De maandelijkse kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. De kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken.

Moet ik factureren PER tolkprestatie?

Zie vraag “MOET ik maandelijkse kostenstaten indienen (tolken)?”

UNDER CONSTRUCTION

Andere

Technische problemen

U hebt TECHNISCHE PROBLEMEN?

U kunt terecht bij

Lynn.Mottie@just.fgov.be

Facturen voor de dienst voogdij

De Federale Overheidsdienst Justitie verandert van boekhoudsoftware. Teneinde een correcte en tijdige betaling van uw factuur te garanderen, vragen wij u ons een unieke factuur voor uw prestaties van één maand te bezorgen (dus niet één factuur per prestatie).

Wij verzoeken u om deze facturen ook maandelijks bij ons in te dienen en dus niet allen tegelijkertijd op het einde van het jaar te bezorgen. Uiteraard zult u ook de overzichtsstaat van uw prestaties (zie bijlage), alsmede alle vorderingen, ondertekend door de voogden of de medewerkers van de dienst Voogdij, bij die factuur te voegen.

Welke elementen zijn verplicht op de factuur?

Volgende elementen moeten verplicht op de factuur vermeld staan. Zij zijn van groot belang voor de automatische digitale verwerking en snelle betaling van de factuur.

e De factuur moet de referentie vermelden van de bestelbon. De referentie verschilt van entiteit tot entiteit bij de FOD Justitie en per jaar. Daarom is het essentieel de juiste referentie te vermelden. Voor de Dienst Voogdij zijn deze nummers: 4500529754 voor 2018 en 4500581390 voor 2019.

  • De factuur moet de juiste informatie bevatten over de FOD Justitie en haar btw-nummer = 0308357753.

De factuur moet ook beantwoorden aan de volgende minimumvereisten:

De factuur moet digitaal opgesteld zijn en mag niet handgeschreven zijn.

  • De factuur mag geen duplicaat zijn.

Overige minimumvereisten die foutieve betalingen zullen voorkomen zijn: De factuur bevat uw volledige/geregistreerde btw-nummer.

  • De factuur bevat uw volledige/geregistreerde bankgegevens.
  • De factuur onderscheidt duidelijk de factuurwaarden zonder BTW en met BTW.
  • Alle waarden worden uitgedrukt in €

Facturen die bovenstaande elementen niet bevatten zullen worden geweigerd en teruggestuurd ter correctie. De betalingstermijn zal pas ingaan vanaf de datum waarop de juiste factuur ontvangen is.

Wanneer moet ik de eed afleggen?

In principe moeten beëdigd tolken niet langer een eed afleggen wanneer ze bijvoorbeeld bij een rechtszaak in de rechtbank tolken. Ze moeten slechts één keer de eed afleggen: wanneer ze in het nationaal register opgenomen worden.

Mag ik een vertaalopdracht doorspelen aan een andere vertaler?

In principe niet. Indien bijvoorbeeld een magistraat u een vertaling vraagt, mag u die vertalingsopdracht niet aan een andere vertaler doorspelen, tenzij de magistraat in kwestie u daartoe de toestemming geeft.

Word ik als tolk ook betaald bij een bijkomend overleg?

Het recht op dat vertrouwelijk overleg “plotseling”, midden in het verhoor, wordt afhankelijk gesteld van de vraag of de verdachte de tolk zal betalen dan wel het BJB. Lextra Lingua vzw is van oordeel dat de (gerechtelijke) diensten pragmatisch moet handelen: uiteraard geldt die kosteloze bijstand op een tolk ook voor het bijkomend overleg, net zoals het voorafgaandelijk overleg.

E-mailadres van het Nationaal Register
Waar kan ik een officieel zegel als tolk/vertaler laten maken met mijn naam en idendificatienummer van FOD Justitie?

Nog niet geregeld.

Wat indien mijn domicilie verschillend si van mijn werkadres?

Het adres opgegeven in nationaal register, is referentie.

Kan men vooropstellen verwijlintresten te eisen vanwege betaling van facturen binnen onredelijke termijnen?

Er is geen contract, maar een vordering waarvan de staat de voorwaarden vastlegt.

Ik kan niet simultaan tolken door de snelheid van de sprekers en doordat de syntaxis van beide talen aan elkaar tegengesteld zijn

Verwittig de griffier, of nog beter, de rechter voor de zitting, en leg hem uw specifieke problemen uit.

Afkortingen gerechtsdeurwaarders/justitie
[gview file=”http://www.lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2018/01/Afkorting_kosten_NL.pdf”] [gview file=”http://www.lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2018/02/Abkürzungen-Belg.Gericht-NL-DE-FR.pdf”]

Ik werk voor de dienst voogdij en de vergoeding van mijn kilometers wordt tot 100 Km (x2) beperkt
Hidden content
Spoiler title
[gview file=”http://www.lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2018/02/Beperking-km-Voogdij.docx”]

Ik vind mijn vraag niet in de lijst, raadpleeg het kwaliteitshandboek van de Fod Justitie
[gview file=”http://www.lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2018/02/Kwaliteitshandboek-NL.pdf”]

Ik heb voor de politie getolkt, mijn opdracht zit erop, enkel de vordering moet nog worden optgesteld. De tijd nodig om die vordering op te stellen, geldt die tijd als werk?

De tijd nodig om die vordering op te stellen, geldt als werk. Om echter discussies te voorkomen, probeer ervoor te zorgen dat de vordering al vóór het verhoor klaar is.

Ik ga tolken voor een verdachte tijdens een verhoor, de advocaat vraagt of ik ook wil tolken tijdens dat overleg met zijn cliënt vooraleer het verhoor begint. Wie betaalt mijn tolkwerk bij dat overleg?

Dat is geen gerechtskost. Wordt hij door de politie verhoord en misschien opgesloten, dan gaat het over gerechtskosten.

Waar kan ik een opleiding “Juridische vorming” volgen?

Wil je opgenomen worden in het definitieve register, dan moet je een opleiding volgen. Enkel erkende opleidingen komen in aanmerking. Vandaag bieden enkel KU Leuven, UCLouvain, UGent en UMONS, erkende opleidingen aan.

Erkende opleidingen BVT

KU Leuven: https://www.arts.kuleuven.be/studeren/permanente_vorming/antwerpen/gerechtsvertalen_tolken

UCLouvain: Rita Smeesters, téléphone : +32 (0)10 47 46 16, rita.smeesters@uclouvain.be
(lundis, mardis et jeudis); absente du 26/4/19 au 6/5/19 inclus

UGent:
http://www.vtc.ugent.be/navormingtolken
http://www.vtc.ugent.be/navormingvertalen

UMONS: https://web.umons.ac.be/fti-eii/fr/formations/interpretation-en-contexte-juridique-milieu-judiciaire-et-secteur-des-demandes-dasile/

BKVT (Belgische Kamer van Vertalers en Tolken): de juridische opleiding wordt binnenkort erkend. De opleiding start in de loop van 2019 (het grootste deel zal gegeven worden onder de vorm van webinars). In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de BKVT, genieten de leden van Lextra Lingua het verminderd tarief.

Zodra ze opgenomen zijn in het definitieve register, zullen BVT’s ook een aantal uren bijscholing moeten volgen. De opname in het definitief register is geldig voor 6 jaar.

Ik heb jaren ervaring als beëdigd vertaler/tolk. Kan ik vrijstelling krijgen voor de juridische opleiding?

Beëdigd vertalers/tolken die 15 jaar ervaring hebben en zich tijdens die periode bijgeschoold hebben, kunnen een vrijstelling krijgen:

Er kan een vrijstelling gevraagd worden voor het bewijs van juridische kennis: vertaler/tolk die voor 1 december 2016 gedurende een onafgebroken periode van 15 jaar de activiteit van vertaler/tolk heeft uitgeoefend en zich in die periode heeft bijgeschoold.

(Art. 62 – wet van 5 mei 2019 – Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank)

VRAAG HET FORMULIER OM VRIJSTELLING AAN TE VRAGEN – LEXTRA LINGUA VZW 0477512481

Kan ik vrijstelling krijgen voor de opleidingen die je moet volgen om in het Nationaal Register te worden opgenomen?

Er kan een vrijstelling gevraagd worden voor het bewijs van juridische kennis: vertaler/tolk die voor 1 december 2016 gedurende een onafgebroken periode van 15 jaar de activiteit van vertaler/tolk heeft uitgeoefend en zich in die periode heeft bijgeschoold.

(Art. 62 – wet van 5 mei 2019 – Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank)

VRAAG HET FORMULIER OM VRIJSTELLING AAN TE VRAGEN – LEXTRA LINGUA VZW 0477512481

Mag een politieagent mijn factuur (kostenstaat) controleren?

2/12/2019

De vordering en de uitbetaling van prestatieverleners die in het kader van gerechtskosten optreden, wordt t.e.m. 31.12.2019 geregeld door de 27 DECEMBRE 2006. – Loi-programme (II) (vanaf 01.01.2020 wordt de nieuwe gerechtskostenreglementering van kracht) . http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006122731&table_name=wet Er is een belangrijk onderscheid tussen de vorderende magistraat en de taxerende magistraat.

De eerste is belast met het vorderen van de prestatieverlener en zal ook de controle op de correcte uitvoering op zich nemen. Algemeen wordt aangenomen dat deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden, bijvoorbeeld aan een officier van gerechtelijke politie. Dit steunt enerzijds op algemene strafrechtelijke principes die voorzien dat officieren van gerechtelijke politie in bepaalde gevallen namens de bevoegde magistraat kunnen optreden. Anderzijds blijkt ook uit art. 81 van het KB Gerechtskosten van 1950 dat wanneer officieren van gerechtelijke politiekosten veroorzaken (door een vordering), het niet altijd vereist is dat ze over een rechtstreeks bevel van de magistraat beschikken. Kortom, de bevoegdheid om een prestatieverlener te vorderen is een gerechtelijke bevoegdheid die in beginsel door de vorderende magistraat wordt uitgeoefend, maar evenzeer kan worden uitgeoefend door een bevoegde ambtenaar.

De tweede, taxerende magistraat is belast met het begroten van de onkostenstaat (of factuur). T.e.m. 31.12.2019 laat het reglementair kader toe, ondanks de van oudsher bestaande felle kritiek van het Rekenhof, dat de vorderende magistraat en de taxerende magistraat een en dezelfde persoon zijn. Bijgevolg is het dus een en dezelfde magistraat die met de vordering (al dan niet bij delegatie) en de taxatie belast is. De bevoegdheid tot taxeren kan onzes inziens niet gedelegeerd worden aan een officier van gerechtelijke politie. Dat zou alleszins bijzonder ongebruikelijk zijn.

Ten eerste is het inmiddels vaste rechtspraak van de Raad van State dat de taxatiebevoegdheid van de magistraat een bevoegdheid is die sensu strictu toekomt aan de Minister van Justitie of zijn gemachtigde. De wetgever mag aan de magistraat dan wel schijnbaar de bevoegdheid gegeven hebben om taxatiebeslissingen te nemen, uit het geheel van de bepalingen van de Programmawet volgt dat het slechts om een bevoegdheid gaat om een eerstelijnscontrole te verrichten op de beslissing die finaal aan de Minister van Justitie of zijn gemachtigde zal toekomen.

Ten tweede volgt uit dezelfde rechtspraak dat de controlebevoegdheid die de taxerende magistraat dan wel mag hebben, geen gerechtelijke maar wel een bestuurlijke bevoegdheid is. Bijgevolg valt niet in te zien waarom een officier van gerechtelijke politie op basis van strafprocesrechtelijke regels namens de magistraat zou kunnen optreden wanneer het gaat om bestuurlijke bevoegdheden van die magistraat. Als de magistraat al bestuurlijke taken zou delegeren, dan lijkt het meest aannemelijke scenario datgene te zijn waarbij hij deze taken doorspeelt aan het administratief personeel op de rechtbank.

De hierboven vermelde bespreking geldt alleen in de meest waarschijnlijke hypothese dat de kosten worden vergoed in het kader van gerechtskosten. Indien de politiedienst echter zou oordelen (of vermoeden) dat de kosten niet tot onder gerechtskosten vallen, dan zal de politiedienst of de politiezone waaronder deze ressorteert, (mogelijks) voor de kosten moeten instaan. In die hypothese is het dan weer niet abnormaal dat de politie kennis wil nemen van de factuur: hetzij om het nodige te doen om deze te betalen, hetzij om een inschatting te kunnen maken van de kostprijs die eventueel later door Justitie op de politiezone zal worden verhaald.

Wat is een taxatiebureau?
27/2/2020

De taxatiebureaus hebben de volgende opdrachten :
1° de ontvangst, registratie en verificatie van de kostenstaten;
2° de voorlegging van de kostenstaten aan de opdrachtgever met het oog op de goedkeuring van de geleverde prestatie;

3° de taxatie van de kostenstaten;

4° de doorzending van de kostenstaten aan het vereffeningsbureau.

De taxatiebureaus staan onder de leiding van een lid van de griffie met ten minste de graad van griffier.

(23 MAART 2019. – Wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2019032318

Hieronder kunt u een presentatie inkijken die de directeur-generaal gegeven in december 2019/2020 om de taxatiebureaus voor te stellen en om de uitrol van het Nationaal Register toe te lichten
[gview file=”http://www.lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2020/02/PPP-toer-gerechtsexperten-NL._V3pptx.pptx”]

Wat is een vereffeningsbureau?

27/2/2020
Bij de hoofdzetel van de rechtbank van eerste aanleg wordt een arrondissementeel bureau gerechtskosten opgericht, bestaande uit een taxatiebureau en een vereffeningsbureau.

De vereffeningsbureaus hebben de volgende opdrachten :

1° de verificatie van de kostenstaten voor wat betreft de overeenkomst tussen hetgeen werd geleverd, hetgeen werd gevraagd en hetgeen op de kostenstaat is vermeld;

2° de betaling van de kostenstaten;
De vereffeningsbureaus behoren tot de Federale Overheidsdienst Justitie, Stafdienst Begroting en Beheerscontrole en staan onder de leiding van een financieel deskundige.

(23 MAART 2019. – Wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2019032318

Hieronder kunt u een presentatie inkijken die de directeur-generaal gegeven in december 2019/2020 om de taxatiebureaus voor te stellen en om de uitrol van het Nationaal Register toe te lichten

[gview file=”http://www.lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2020/02/PPP-toer-gerechtsexperten-NL._V3pptx.pptx”]

Model vordering
[gview file=”http://www.lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2020/01/bijlage-1-voorbeeld-ingevulde-vordering-tolk.pdf”]

Ik heb mijn maandkostenstaat bij het taxatiebureau ingediend, maar ik was een aantal prestaties vergeten. Kunnen zij bij een volgende maandstaat? Hoe moet ik zoiets aanpakken?

29/6/2020

Als dat uitzonderlijk toch zou voorvallen, dan moet je het als volgt aanpakken:

stuur ze:

– gebundeld per maand, alle laattijdige prestaties van een bepaalde maand samen, niet per prestatie

MAAR

– los van een MAANDkostenstaat.

Kopie vertaling taxatiebureau

29/6/2020

Sommige vertalers hebben er de grootste moeite mee dat ze hun vertaling (ook) naar de taxatiebureaus moeten sturen. De directeur-generaal geeft daarop het volgende commentaar:

“Laat ons voor eens en altijd de volgende afspraak naleven die is gemaakt met de magistratuur: behoudens de medische gegevens en de “vertrouwelijk/geheim”-berichten, dient alles meegestuurd te worden TENZIJ de magistraat uitdrukkelijk vraagt dit niet te doen. D.W.Z. dat hij en hij alleen de stukken mag zien (en dus ook zijn griffier/secretaris niet). Dit zal in de volgende communicatie van omzendbrief 275 (intussen de ter) nog eens herhaald worden.”

Voor echt en waar verklaard

29/6/2020

Sommige taxatiebureaus eisen dat er op het document met het aantal uren/minuten die je bij een opdracht gepresteerd/gewacht hebt, de vermelding “Voor waar en echt verklaard” staat. De directeur-generaal geeft daarop het volgende commentaar: “De basistemplate van een vordering voorziet in deze bewoording. Als de politie die template zou gebruiken, zou het probleem zich niet voordoen. Maar dit probleem afwentelen op de prestatieverlener is een foute redenering. Het taxatiebureau moet de politiedienst overtuigen de juiste template te gebruiken.”

“Opgelet, “voor waar en echt” slaat op de waarheidsgetrouwe weergave van de wacht- en prestatietijd die moet ingevuld worden. De politieman die dit invult (of niet invult) is hoofdelijk verantwoordelijk voor de juiste weergave; het verkeerd invullen staat gelijk aan schriftvervalsing en heeft strafrechtelijke gevolgen.”

Dringende vertalingen

29/6/2020

De FOD Justitie erkent dat een vertaling die je de dag zelf moet maken, dringend is. Het KB biedt echter geen basis om hiervoor een toeslag toe te kennen. Vandaag zegt het KB dat een vertaling slechts dringend is als ze meer dan 2100 woorden per werkdag veronderstelt. Het KB zal in de toekomst wellicht in die zin aangepast worden.