Vragen en antwoorden

Het Nationaal Register

BVT = Beëdigd vertaler/tolk

Klik hier om de website Nationaal Register FOD Justitie te openen

Wat is het Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s)?
Het Nationaal Register is de officiële lijst van BVT’s, maar het is meer. Het wil een werkinstrument voor de gebruikers zijn. Het geeft ook informatie over de specialiteit van de BVT’s. Het biedt tot slot een kwaliteitsgarantie. Alle BVT’s in het Nationaal Register beantwoorden aan kwaliteitsvoorwaarden: kennis van de taal, juridische kennis, deontologische kennis, technische kennis (vertalen/tolken). Tenminste dat zal het geval zijn voor het definitieve register. Vandaag is het Nationaal Register voorlopig.

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register/algemene_bepalingen

Moet ik nu al een opleiding volgen om als beëdigd tolk/vertaler te kunnen blijven werken?
Het hangt ervan af of je al dan niet voorlopig in het Nationaal Register bent ingeschreven.

JE BENT WEL VOORLOPIG IN HET NATIONAAL REGISTER INGESCHREVEN.
Dan heb je tot 30 november 2022 de tijd om je DEFINITIEF in te schrijven in het register. Om je in te schrijven, moet je het bewijs leveren dat je voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, onder meer het bewijs van juridische kennis (1).
De einddatum is 30 november 2022, maar je moet natuurlijk niet op die deadline wachten.

JE BENT NIET VOORLOPIG IN HET NATIONAAL REGISTER INGESCHREVEN.
Dan kun je je alleen definitief inschrijven als je het bewijs levert dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten, onder meer het bewijs van juridische kennis. Bovendien moet je wachten tot het definitieve register is geopend, wat nog niet het geval is.

(1) https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/documentatie
(2) https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/aanvraag_tot_opname_en_registratiemodaliteiten

Wie kan het register inkijken?
1/3/2020
De rechterlijke orde heeft toegang tot het Nationaal Register. De politie heeft inzage in de gegevensbank van het Nationaal Register.
Ook de burgers zullen toegang krijgen. Zij zullen sommige gegevens in het Nationaal Register kunnen inkijken.
Advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders komen als laatste aan bod. Het tijdschema voor die ‘uitrol’ kennen we niet.
Moet ik betalen om in het register opgenomen te worden?
Vandaag (nog) niet, maar de memorie van toelichting van de Wet van 10 april 2014 zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2017 zegt : “Gezien de omvang van het register en het belang voor de tolken, vertalers en vertalers-tolken, die erin worden opgenomen, is het verantwoord hiervoor een bijdrage te vragen. Er wordt een tussenkomst gevraagd bij de aanvraag tot inschrijving om de kosten van het onderzoek, van de legitimatiekaart en van het onderhoud van het register te dekken. De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de reële kosten, maar mag de toegang tot het register niet bemoeilijken. De bijdrage moet ook op een eenvoudige manier kunnen aangepast worden.”

De wet zelf preciseert: “De vertalers, tolken en vertalers-tolken betalen bij hun aanvraag tot inschrijving in het register een bijdrage in de kosten. De Koning bepaalt het bedrag en de nadere regels van deze bijdrage.”

Wie beslist of ik in het register mag blijven?
De aanvaardingscommissie. De commissie maakt een evaluatie op van de geleverde prestaties aan de hand van de permanente vorming, de aanstellingen in de voorbije vijf jaar en de eventuele reacties van de gebruikers van het register over de kwaliteit. Op datum van 1 januari 2019 was de aanvaardingscommissie nog niet actief.
Kan ik definitief uit het register geschrapt worden?
Ja. De minister van Justitie kan bij een beslissing BVT’s schorsen of hun naam tijdelijk of definitief uit het Nationaal Register schrappen. Die beslissing moet gemotiveerd zijn.
Waarom een Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s)?
Om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen. Het register is niet enkel bedoeld om een inventaris te maken van alle actieve BVT’s, maar ook om de kwaliteit van hun prestaties te bewaken.
Ik werk al als BVT. Moet ik me in het Nationaal Register inschrijven?
Ja. BVT’s die al actief zijn, moeten zich inschrijven, maar hebben tot 30 november 2022 om aan de voorwaarden te voldoen (juridische kennis, technische kennis…).
Kan ik uit het Nationaal Register worden geschrapt?
”Indien bij herhaling kennelijk ontoereikende prestaties worden geleverd of het gedrag of de handelwijze van de BVT de waardigheid van de functie of de deontologie schaadt, kan de minister van Justitie, op voorstel van de voorzitter van de rechtbank van de plaats waar de betrokkene zijn beroepsactiviteiten uitoefent of op voorstel van de procureur des Konings en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, bij een met redenen omklede beslissing, diens naam tijdelijk of definitief uit het Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken schrappen. De duur van de tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister bepaald, zonder dat zij één jaar te boven mag gaan.”

Dat betekent niet dat elke overtreding tot een tijdelijke of definitieve schrapping leidt.

Welke deskundigheid moet ik hebben om in het register te komen?
BVT’s moeten bewijzen van juridische en taalkundige kennis voorleggen. Ook informatie van de gerechtelijke autoriteiten over hun functioneren, kan nuttig zijn. De beëdigd tolken moeten bovendien aantonen dat ze deskundig zijn op het gebied van tolken.

LIJST VAN ERKENDE OPLEIDINGEN JURIDISCHE KENNIS

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register/aanvraag_tot_opname_en

Moet ik een juridische opleiding volgen om in het register opgenomen te worden?
De wet op het Nationaal Register zegt: “Worden opgenomen in het Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, de natuurlijke personen die : (…) kunnen aantonen dat zij over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis beschikken;”.

BVT’s moeten bewijzen van juridische en taalkundige kennis voorleggen. Informatie van de gerechtelijke autoriteiten over hun functioneren, kan ook nuttig zijn. De beëdigd tolken moeten bovendien aantonen dat ze deskundig zijn op het gebied van tolken.

LIJST VAN ERKENDE OPLEIDINGEN JURIDISCHE KENNIS

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register/aanvraag_tot_opname_en

Hebben Justitie en de politie al toegang tot het Nationaal Register?
De gerechtelijke orde heeft toegang tot het Nationaal Register. De politie heeft toegang tot een lijst die regelmatig bijgewerkt wordt.
De burgers kunnen het Nationaal Register niet inkijken, maar de FOD Justitie wil het register ook voor hen openstellen; burgers zullen dan sommige gegevens in het Nationaal Register kunnen inkijken. Advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders komen als laatste aan bod. Het tijdschema voor die ‘uitrol’ kennen we niet.
Moet ik Belg zijn om in het register opgenomen te worden?
Het register staat open voor alle EU-onderdanen en wie in de EU wettelijk verblijft.
https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register/registratie_van
Moet ik een deontologische code onderschrijven om in het register opgenomen te worden?
Ja.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017041816&table_name=wet
Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aangesteld in toepassing van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal Register
HOOFDSTUK1. – Algemene bepalingen

Artikel 1.De voorschriften van deze deontologische code zijn van toepassing op alle personen die zijn geregistreerd in het Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken opgericht in toepassing van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Art. 2.De bepalingen van deze code hebben tot doel de partijen bij elke door de wet aan de beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken toevertrouwde vertaal- of tolkopdracht te beschermen, de waardigheid en de integriteit van het beroep te bewaren en de kwaliteit van de door geregistreerde vertalers, tolken en vertalers-tolken gepresteerde diensten te waarborgen.

Art. 3.Deze code stelt de verplichte gedragsregels voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken vast en legt de ethische principes vast die de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk vóór, tijdens en na zijn vertaal- of tolkopdracht moet respecteren. De voorschriften zijn een aanvulling op de eed die de beëdigd vertaler, tolk en vertaler-tolk moet afleggen zoals bepaald in de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.HOOFDSTUK2. – Competenties – Bekwaamheid

Art. 4.Wanneer de onafhankelijkheid, objectiviteit of onpartijdigheid van de vertaler, tolk of vertaler-tolk in vraag kan worden gesteld door één der betrokken partijen wegens bindingen op het ogenblik van de opdracht of in het verleden, welke de aard ook is: financieel, professioneel, familiaal of sociaal, of indien er elementen zijn die aanleiding kunnen geven tot wraking overeenkomstig artikel 828 Gerechtelijk Wetboek, moet de vertaler, tolk of vertaler-tolk de opdracht weigeren. Hij aanvaardt enkel die taken waarvan hij in staat is deze op een professionele manier te volbrengen en hij is ertoe gehouden deze in eer en geweten, nauwgezet, eerlijk en kwaliteitsvol uit te voeren.

Art. 5.De vertaler, tolk of vertaler-tolk streeft ernaar steeds kwaliteitsvolle prestaties en een optimale dienstverlening te leveren.

Hij verricht nimmer opzettelijk een onjuiste vertolking of vertaling.

De vertaler, tolk of vertaler-tolk verplicht zich ertoe volledig, getrouw en neutraal te vertalen en het gesproken en geschreven woord weer te geven zonder enige wijziging, weglating of aanvulling.

Art. 6.De vertaler, tolk of vertaler-tolk zal aan de opdrachtgever voorstellen de aan hem toevertrouwde taak te beëindigen, indien hij meent dat deze taak zijn technische of taalkundige bekwaamheid te boven gaat.

Art. 7.De vertaler, tolk of vertaler-tolk zal zich in iedere omstandigheid integer en professioneel gedragen, met eerbied voor de opdrachtgever en de betrokken partijen.HOOFDSTUK3. – Discretie – beroepsgeheim

Art. 8.De vertaler, tolk of vertaler-tolk neemt volledige geheimhouding in acht, behoudens wettelijke verplichtingen. Hij springt steeds discreet om met alle informatie die hij tijdens of in het kader van zijn vertaal- of tolkopdracht verwerft. Hij zal deze informatie in geen geval in eigen voordeel aanwenden, noch in enig andere omstandigheid extern aan zijn vertaal- of tolkopdracht.

Art. 9.De te vertalen documenten blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. De vertaler, tolk of vertaler-tolk toont deze niet, noch deelt deze mee aan derden, tenzij in opdracht en met de uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtgever.

Art. 10.Indien teamwerk vereist is om de vertaal- of tolkopdracht tot een goed einde te brengen, kan, mits toestemming van de opdrachtgever, de vertaler of tolk relevante informatie delen met andere tolken of vertalers van het team dat is belast met de opdracht. In dat geval is het hele team gebonden door de discretieplicht.

Art. 11.De discretieplicht geldt ook na beëindiging van de opdracht van de tolk, vertaler of vertaler-tolk.HOOFDSTUK4. – Onpartijdigheid

Art. 12.De vertaler, tolk of vertaler-tolk is bij de uitoefening van zijn opdracht gehouden tot volstrekte onpartijdigheid. Tijdens en na de vertaal- of tolkopdracht gedraagt de vertaler of tolk zich neutraal en vermijdt hij ongepast contact met getuigen, partijen of hun vertegenwoordigers.

Art. 13.De vertaler, tolk of vertaler-tolk verleent in geen enkel geval, gevraagd of niet, juridisch advies, noch verwijst hij enig persoon door naar eender welke advocaat.

Art. 14.De vertaler, tolk of vertaler-tolk meldt elk reëel of schijnbaar belangenconflict dat zich voordoet bij de uitoefening van de opdracht aan de opdrachtgever.HOOFDSTUK5. – Integriteit en professionele waardigheid

Art. 15.De vertaler, tolk of vertaler-tolk oefent op geen enkel ogenblik druk of invloed uit op zijn luisteraars of lezers. Hij waakt erover zijn integriteit en zelfstandigheid te bewaren en laat zich niet leiden door een onrechtmatig belang.

Art. 16.Bij de uitoefening van zijn functie neemt de tolk, vertaler of vertaler-tolk geen voordelen, giften of gelden aan van derden, uitgezonderd de hem verschuldigde kosten en ereloon.HOOFDSTUK6. – Betrouwbaarheid

Art. 17.De tolk, vertaler of vertaler-tolk respecteert de voorziene werktijden en termijnen. Indien hij dit niet kan, informeert hij onmiddellijk de opdrachtgever opdat tijdig de nodige maatregelen kunnen getroffen worden.

Art. 18.De vertaler, tolk of vertaler-tolk licht de opdrachtgever in over elke twijfel die voortvloeit uit een eventueel lexicaal gebrek in de brontaal of de doeltaal.HOOFDSTUK7. – Nauwkeurigheid

Art. 19.§ 1. De vertaler, tolk, vertaler-tolk geeft met de grootste getrouwheid, de grootste precisie en volstrekt neutraal weer wat hij tolkt of vertaalt. § 2. Hij brengt de boodschap volledig over, ook de vulgaire of onvriendelijke opmerkingen, de beledigingen en niet-verbale elementen, zoals de toon en gevoelens van de spreker, om ze gemakkelijker te laten begrijpen. § 3. De vertaler, tolk of vertaler-tolk verbloemt niets, laat niets weg en wijzigt niets aan het vertaalde of getolkte werk. § 4. De vertaler, tolk of vertaler-tolk vertaalt of tolkt getrouw de vergissingen of flagrante onwaarheden die hij kan opmerken.

Art. 20.De vertaler, tolk of vertaler-tolk erkent en verbetert meteen elke tolk- of vertaalfout.

Bij twijfel moet de tolk vragen dat de betrokken passage herhaald, opnieuw of uitdrukkelijk geformuleerd wordt.

Bij twijfel kan de vertaler interpretatievoorstellen formuleren.

Art. 21.De tolk gaat te allen tijde na of zijn toehoorders hem duidelijk kunnen horen en begrijpen.HOOFDSTUK 8 – Permanente vorming

Art. 22.De tolk, vertaler of vertaler-tolk verbindt zich ertoe zich voortdurend bij te scholen, zowel op gebied van zijn bedrevenheid in het vertalen en/of tolken, als van zijn begrip van de (technische en juridische) procedures en technische woordenschat die hij bij de uitoefening van zijn opdracht nodig kan hebben.

Hij brengt de FOD Justitie jaarlijks op de hoogte van de gevolgde opleidingen.HOOFDSTUK9. – Slotbepalingen

Art. 23.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2017-05-31&numac=2017012202&caller=list

Kunnen mensen buiten het register aangesteld/gevorderd worden?
Ja, mits voldoende motivering. Dat geldt bijvoorbeeld voor BVT’s vanwege hun bijzondere specialisatie.
Ik ben opgenomen in het register als BVT. Mag ik een opdracht weigeren?
Je moet een onderscheid tussen strafzaken en burgerlijke zaken maken. Een BVT mag in strafzaken in de regel geen opdracht weigeren, tenzij bij onverenigbaarheden of verantwoorde onbeschikbaarheid. In de praktijk kan men van de BVT niet verwachten dat ze dag en nacht paraat staan.
Het kwaliteitshandboek van de FOD Justitie zegt: “Deze verplichting is opgenomen in de programmawet van 2006, gewijzigd in 2008, en werd sindsdien niet gewijzigd. De vorderende magistraat of politiedienst die handelt in naam van de magistraat moet contact op nemen met de beëdigde en erkende tolk wiens vertrekpunt het dichtst is gelegen bij de plaats waar de prestatie moet worden uitgevoerd. Hij wordt geacht de opdracht te aanvaarden, tenzij hij op hetzelfde ogenblik reeds een andere opdracht moet uitvoeren (of zich daarheen moet begeven) of met een geldige reden kan aantonen verhinderd te zijn. Er is een overgangsperiode van vijf jaar ingesteld, die loopt tot 1/12/21, waarbinnen alle onder de vroegere regeling optredende vertalers en tolken mogen blijven optreden in opdracht van de gerechtelijke overheden. Willen ze echter na die datum hun activiteit nog voortzetten, dan moeten ze zich tijdig inschrijven in het voorlopig register en tegen het einde van deze periode bewijzen dat ze voldoen aan alle toegangsvoorwaarden tot het definitief register. Vanaf 15/6/2017 kreeg de rechterlijke orde toegang tot de databank voor gerechtsexperten/vertalers/ tolken. Via een zoeksoftware kunnen per expertise namen gezocht worden. Wij stellen vast dat nog niet alle experten/vertalers/tolken die reeds voor 1/12/2016 voor Justitie werkten zich hebben ingeschreven. De magistraat zal bij voorkeur iemand nemen uit de databank. Wil hij iemand vorderen die niet in de databank zit, maar wel voor 1/12/2016 voor ons werkte, dan zal de griffie of het parketsecretariaat hem aanzetten zich zo vlug als mogelijk in te schrijven. Wie zich niet tijdig heeft ingeschreven in het voorlopig register, zal zijn activiteit minstens moeten schorsen vanaf 1/12/21 en zal haar pas kunnen hernemen na te zijn erkend en opgenomen in het definitief register.”
Download het volledige kwaliteitshandboek via de link bovenaan op deze pagina.
Kan ik een sanctie krijgen als er beslist wordt dat ik de deontologie heb overtreden?
Ja, zelfs bij één inbreuk. “De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, desgevallend op voorstel van de korpschef in de zin van artikel 58bis, 2° na advies van de aanvaardingscommissie, of op voorstel van de aanvaardingscommissie en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, kan bij een met redenen omklede beslissing de betrokkene schorsen of diens naam tijdelijk of definitief uit het Nationaal Register schrappen. De duur van de schorsing of tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister of de door hem gemachtigde ambtenaar bepaald, zonder dat zij één jaar te boven mag gaan. De tijdelijke schrapping kan worden verlengd met telkens maximum 1 jaar, bij een met redenen omklede beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene.”

Dat betekent niet dat elke overtreding tot een schorsing of een schrapping leidt.

Wie bepaalt of ik een overtreding van de gedragscode begaan heb?
De aanvaardingscommissie (en niet magistraten), die ook al bevoegd is bij de opname in het register en de verlenging van de inschrijving. Een schorsing of schrapping overstijgt echter het dossier waarvoor de rechtbank gevat is. Zij kunnen ook geen verder onderzoek doen naar verwante tekortkomingen.
Wat met de aanstelling van een vertaler/tolk die (nog) niet in het (voorlopig) register is opgenomen?
“Er is een overgangsperiode van vijf jaar ingesteld, die loopt tot 1/12/21, waarbinnen alle onder de vroegere regeling optredende vertalers en tolken mogen blijven optreden in opdracht van de gerechtelijke overheden. Willen ze echter na die datum hun activiteit nog voortzetten, dan moeten ze zich tijdig inschrijven in het voorlopig register en tegen het einde van deze periode bewijzen dat ze voldoen aan alle toegangsvoorwaarden tot het definitief register.
Vanaf 15/6/2017 heeft de rechterlijke orde toegang tot de databank voor gerechtsexperten/vertalers/ tolken. Via een zoeksoftware kunnen per expertise namen gezocht worden. Niet alle experten/vertalers/tolken die reeds voor 1/12/2016 voor Justitie werkten hebben zich al ingeschreven.
De magistraat zal bij voorkeur iemand nemen uit de databank. Wil hij iemand vorderen die niet in de databank zit, maar wel voor 1/12/2016 voor ons werkte, dan zal de griffie of het parketsecretariaat hem aanzetten zich zo vlug als mogelijk in te schrijven. Wie zich niet tijdig heeft ingeschreven in het voorlopig register, zal zijn activiteit minstens moeten schorsen vanaf 1/12/21 en zal haar pas kunnen hernemen na te zijn erkend en opgenomen in het definitief register.”

9)

Waar kan ik het kwaliteitshandboek vinden?
Zie de link bovenaan op deze pagina!
Ik vind mijn vraag in die lijst niet terug. Bestaat er een officiële Q&A over het register?
Hier!

Download (DOCX, 453KB)

Is het juist dat lid zijn van een vereniging in aanmerking wordt genomen om vrijstelling te verkrijgen voor juridische kennis?
Ja.
Ik vind mijn vraag niet terug in deze lijst
Stuur een mail naar NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be
Hoe kan ik me in het Nationaal Register inschrijven?
Klik hier:
https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register/opnamevoorwaarden
Waar vind ik mijn VTI-nummer?
Het VTI-nummer wordt vermeld in het profiel van de beëdigd vertaler/tolk in het Nationaal Register (onder “Identificatie”).
VTI = Vertaler Tolk / Traducteur Interprète
Verschil VTI-nummer en FOD-nummer
23/02/2020

Het VTI-nummer word je automatisch toegekend door het computersysteem van het Nationaal Register, als je aanvraag voor inschrijving in het Nationaal Register correct gebeurd is; dit betekent echter niet dat je aanvraag al gevalideerd is; je aanvraag wordt pas gevalideerd na een positief moraliteitsonderzoek; na validatie van je aanvraag wordt je bij de eerstvolgende eedaflegging opgeroepen (m.a.w. een VTI-nummer is geen bewijs van eedaflegging) (dit is info R.Van Wouwe, NR)

N.B. Bij elke wijziging van je profiel in het Nationaal Register, genereert het computersysteem een AC-nummer. Dit AC-nummer heeft geen enkele betekenis.

Het FOD-identificatienummer is van belang voor de administratieve (en fiscale) afhandeling van de betaling, m.a.w. is je leveranciersnummer bij de overheid.


KB Tarieven

Tarieven

VERTALINGEN
basistarief per regel naar logogrammentaal
1,00
basistarief per woord Nederlands – Frans
0,063
basistarief per woord Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, Turkse talen en Romatalen
0,098
basistarief andere talen
0,085

TOLKEN
Basistarief prestatie
50,34
Kilometervergoeding
0,5555
Wachttijd
35,66

Moet ik in regels/tekens of in woorden factureren?

De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van en naar blindenschrift worden betaald per regel van zestig karakters, tekens inbegrepen.

Onder talen met logogrammen worden volgende talen begrepen: Chinese talen, Japans, Koreaans, de Indische talen. De vertalers die vertalen naar de andere talen worden per woord betaald.

Welke tarieven gelden er voor de vertalers?

VERTALINGEN
basistarief per regel naar logogrammentaal
1,00
basistarief per woord Nederlands – Frans
0,063
basistarief per woord Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, Turkse talen en Romatalen
0,098
basistarief andere talen
0,085

Hoeveel mag ik factureren voor een ‘kleine’ vertaling?

Bij een vordering van minder dan 300 woorden of minder dan 30 regels wordt een minimumvergoeding van 300 woorden of 30 regels toegekend.

Wat is een dringende vertaling?

Wanneer de vorderende overheid een vertaling vraagt die meer dan 2100 woorden per werkdag omvat ten aanzien van de gevraagde datum van aflevering van de vertaling met woorden en meer dan 210 regels per werkdag omvat ten aanzien van een vertaling naar een taal met tekens, dan is er sprake van een dringende vertaling. Plus 50 percent in geval van urgentie.

Wat is telefoontap vertalen?

Het KB zegt: “Onder telefoontap vertalen wordt verstaan het vertalen vanuit een mondelinge tekst in de brontaal naar een schriftelijke tekst in de doeltaal”.

Hoe wordt telefoontap vertalen vergoed?

Voor telefoontap vertalen geldt een tariefvermeerdering van 20 procent.

De tekst die ik moet vertalen, bevat formulieren die meermaals terugkomen. Wat mag ik factureren?

Indien identieke in te vullen formulieren moeten worden vertaald, kunnen enkel de woorden of lijnen van het eerste formulier als volwaardige vertalingen worden beschouwd. Wat de andere betreft, worden enkel de ingevulde woorden in rekening gebracht als de identieke basisteksten reeds in het geheugen zitten.
Ook documenten die in serie worden gemaakt en ingevulde vaste rubrieken bevatten, zoals identiteitskaarten en rijbewijzen, zijn te beschouwen als formulieren.

Mag ik meer aanrekenen bij handgeschreven teksten?

Bij handgeschreven teksten die moeilijk leesbaar zijn, wordt het tarief met 20 procent verhoogd. Die beoordeling wordt opgenomen in de vordering.

Welk prestatietarief mag ik als tolk aanrekenen?

TOLKENbasistarief prestatie
50,34
Kilometervergoeding0,5555

Wachttijd
35,66

Welk reistarief mag ik als tolk aanrekenen?

UNDER CONSTRUCTION

XXX euro per kilometer.

Hoe moet ik de afstand berekenen?

Als afstand geldt de reële afstand. M.a.w. u mag de afstand van uw verblijfplaats naar de tolkplaats in rekening brengen (GPS = snelste route).

De berekening aan de hand van de ‘wettelijke afstand’ geldt niet langer.

En de wachttijd?

Indien u moet wachten vooraleer u daadwerkelijk tolkt, wordt de reële wachttijd in minuten vergoed. Voor de wachttijd geldt een tarief van 35,66 euro per uur.

Is het systeem van de eerste prestatie behouden?

Voor de eerste prestatie die geen vol uur bedraagt, mag u een volledig uur factureren. Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan zestig minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde uur inbegrepen.

Stel: ik tolk één uur en ga nadien naar huis. Ik word opnieuw opgeroepen na de middag. Kan ik twee keer een eerste prestatie aanrekenen?

Het KB zegt: “Voor de eerste prestatie in de voormiddag of in de namiddag die geen vol uur bedraagt, wordt een bedrag toegekend van een vol uur.”

Meer bepaald: u kunt opnieuw een eerste prestatie aanrekenen vanaf 12 uur.

Wat mag ik factureren als ik gevorderd word, maar de opdracht afgezegd wordt?

– Voor een prestatie die door de vorderende overheid was gepland en geen 24 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie van een vol uur WACHTTIJD toegekend, m.a.w. u mag 35,66 euro factureren.

– Voor een prestatie van een volle dag die door de vorderende overheid was gepland en geen 48 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie van drie uur WACHTTIJD toegekend. M.a.w. u mag 3 X 35,66 euro factureren.

Moet ik per vertaling factureren of mag ik een overzicht maken?

De opmaak van de kostenstaat van de vertalers gebeurt maandelijks.

OPSTELLEN VAN EEN KOSTENSTAAT

De vertalers/tolken maken naar geweten de kostenstaat op.

Elke kostenstaat moet volledig, leesbaar en correct worden opgesteld volgens het vastgelegde model. Anders is hij onontvankelijk en moet hij op vraag van het taxatiebureau aangevuld, verbeterd of aangepast worden.
De kostenstaat moet ook steeds de volgende formule vermelden: “Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is.” Deze formule mag zijn voorgedrukt.
De kostenstaten vermelden de unieke code van de vordering.
Hiernaast vermelden de kostenstaten nog: het tarief, de referentie van de kostenstaat en desgevallend, de datum van de verplaatsingen.
De eerste maal dat de prestatieverlener is gevorderd, vermeldt hij eveneens zijn rekeningnummer en zijn KBO-nummer.
De originele vordering wordt er bijgevoegd.

Tolken dienen maandelijks één kostenstaat in.

  • De kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. Deze kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken. Die kostenstaat wordt afgeleverd aan het taxatiebureau van het arrondissement van woon- of verblijfplaats van de tolk, en dit voor alle prestaties over het ganse land.

Bij de kostenstaat moet gevoegd worden: de vordering ( met de vordering zelf, de identificatie van de prestatie en de goedkeuring).

Moet ik per vertaling factureren of mag ik een overzicht maken?

19/02/2020

Vertalingen worden niet langer samen met de kostenstaat (‘factuur’) opgestuurd naar de opdrachtgever.

LET OP: vertalingen moeten wel nog naar de vorderende overheid gestuurd worden (ook naar het taxatiebureau!??????: nog niet duidelijk).

De vorderende overheid keurt de vertaling goed en stuurt zijn goedkeuring naar de vertaler per mail.

De vertaler stuurt kostenstaat met vordering en goedkeuring naar taxatiebureau van vorderende overheid..

(zie regeling voor tolken onder de desbetreffende vraag)

Moet ik per tolkprestatie factureren of mag ik een overzicht maken?

De kostenstaat van de prestaties van de tolken wordt opgemaakt per maand.

De kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. Deze kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken. Die kostenstaat wordt afgeleverd aan het taxatiebureau van het arrondissement van woon- of verblijfplaats van de tolk, en dit voor alle prestaties over het ganse land.

Bij de kostenstaat moet gevoegd worden:

De vordering ( met de vordering zelf, de identificatie van de prestatie en de goedkeuring).

Waar kan ik de prestatiefiche verkrijgen?

19/02/2020

De prestatiefiches zijn afgeschaft.

Tolken stellen een MAANDSTAAT (maandelijkse kostenstaat) op.

De maandelijkse kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. De kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken.

Die kostenstaat wordt afgeleverd aan het taxatiebureau van het arrondissement van woon- of verblijfplaats van de tolk, en dit voor alle prestaties over het ganse land.

Bij de kostenstaat moet gevoegd worden: de vordering ( met de vordering zelf, de identificatie van de prestatie en de goedkeuring).

De maandelijkse kostenstaat gaat naar het taxatiebureau van het arrondissement van de woonplaats van de tolk.

Verhoogt de wachtvergoeding bijvoorbeeld ‘s nachts of tijdens het weekeinde?

De wachtvergoeding wordt NIET verhoogd op momenten waar de prestatievergoeding hoger is: ze is dus altijd dezelfde, ook ’s nachts en tijdens het weekend.

MOET ik maandelijkse kostenstaten indienen (tolken)?

Tolken stellen een MAANDSTAAT (maandelijkse kostenstaat) op.

De maandelijkse kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. De kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken.

De kostenstaten/TOLKEN worden ingediend bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats/zetel. Wat u nog hebt ingediend bij andere griffies, zal door hen worden doorgestuurd naar de enige griffie die nog bevoegd blijft, ook al behoort de magistraat die u vorderde niet tot de betrokken rechtbank van eerste aanleg.

Voor de kostenstaten/VERTALINGEN, blijft het oude systeem voorlopig nog geldig (kostenstaat per vertaling; zie vraag in dat verband).

LEXTRA LINGUA VZW heeft een voorstel uitgewerkt.

[gview file=”http://www.lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2020/02/Ontwerpmaandstaat-ProjetétatmensuelLextraLingua.xlsx”]

Hoe moet ik tapwerk factureren?

Het KB zegt er niets over. Het verslag aan de Koning zegt: “Telefoontaptranscripties uit een orale tekst vergen meer tijd en energie, omdat de tekst meerdere keren moet worden beluisterd en de basistekst niet altijd van hoge kwaliteit is. Wanneer er evenwel geen of slechts een partiële omzetting is in geschreven tekst, moet het tolkentarief toegepast worden.”

Met andere woorden: in beginsel moet het tarief voor een vertaling worden toegepast, behalve wanneer er geen of slechts een partiële omzetting in een geschreven tekst is.

Hoe moet ik SMS'en bij tapwerk factureren?

In principe als vertalingen tenzij u de vertaling gewoon oraal doet zonder die vertaling neer te schrijven.

Welke termijn geldt voor de levering van een vertaling?

Indien de vordering geen datum vermeldt, moet een termijn van een maand worden gerekend voor de vertalingen van minder van 30 000 woorden of 3 000 lijnen en twee maanden voor de andere. Indien de termijn en het werkvolume of de moeilijkheidsgraad niet in overeenstemming zijn, zal de vorderende overheid een aangepaste termijn overeenkomen met de vertaler.

Worden er boetes opgelegd bij vertraging?
Er is sprake van vertraging wanneer de vertaling buiten de voorgeschreven termijn wordt afgeleverd. Indien de vordering geen datum vermeldt, is een termijn van een maand voor minder dan 30 000 woorden of 3 000 lijnen en twee maanden voor meer woorden of lijnen van toepassing. Indien de termijn en het werkvolume niet in evenwicht zijn, kan de vorderende overheid een aangepaste termijn overeenkomen met de vertaler. In geval van vertraging kan de magistraat het bedrag van de staat van kosten en erelonen proportioneel verminderen.

Hoe factureer je de transcriptie van relevante telefonische gesprekken?

De ‘gewone’ tarieven voor vertalingen gelden.

Een vertaling is ‘dringend’ als ze vronderstelt dat je meer dan 2100 woorden per werkdag moet vertalen

Kan bij moeilijke teksten een bevoegde magistraat zelf het tarief bepalen?

Dan zou het kb daarover moeten veranderd worden. Met andere woorden: nee.

De vorderende overheid kan wel het honorarium verlagen als een vertaling niet aan de verwachtingen voldoet.

Wat is een maandelijkse kostenstaat (tolken)?

De maandelijkse kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. De kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken.

Moet ik factureren PER tolkprestatie?

Zie vraag “MOET ik maandelijkse kostenstaten indienen (tolken)?”

Andere

Wanneer moet ik de eed afleggen?
In principe moeten beëdigd tolken niet langer een eed afleggen wanneer ze bijvoorbeeld bij een rechtszaak in de rechtbank tolken. Ze moeten slechts één keer de eed afleggen, wanneer ze in het nationaal register opgenomen worden.

Mag ik een vertalingsopdracht doorspelen aan een andere vertaler?
In principe niet. Als bijvoorbeeld een magistraat u een vertaling vraagt, mag u die vertalingsopdracht niet aan een andere vertaler doorspelen, tenzij de magistraat in kwestie u daartoe de toestemming geeft
Word ik als tolk ook betaald bij een bijkomend overleg?
Het recht op dat vertrouwelijk overleg “plots”, midden in het verhoor,  hangt af van de vraag of de verdachte de tolk zal betalen als wel het BJB. Lextra Lingua vzw is van oordeel dat de (gerechtelijke) diensten pragmatisch moet handelen: uiteraard geldt die kosteloze bijstand op een tolk ook voor het bijkomend overleg, net zoals het voorafgaandelijk overleg.
Wat als mijn domicilie verschillend is van mijn werkadres?
Het adres in nationaal register is de referentie.
Kan ik verwijlintresten eisen omdat de staat lang wacht om te betalen?
Neen, de staat kan zich niet veroorloven ze te betalen. Er is geen contract, maar een vordering waarvan de staat de voorwaarden vastlegt.
Ik ben tolk (taal1)-(taal2). Ik kan niet simultaan tolken door de snelheid van de sprekers en doordat de syntaxis van beide talen aan elkaar tegengesteld zijn.
Verwittig de griffier, of nog beter, de rechter voor de zitting, en leg hem uw specifieke problemen uit.
Ik werk voor de dienst Voogdij en de vergoeding van mijn kilometers wordt tot 100 km (x2) beperkt.
Moet ik mijn tolkprestaties voor de dienst Voogdij op mijn maandstaat van tolkprestaties zetten?
Neen, je moet ze apart factureren.
Ik heb voor de politie getolkt. Mijn opdracht zit erop. Enkel de vordering moet nog worden opgesteld. De tijd nodig om die vordering op te stellen, geldt die tijd als werk?
De tijd nodig om die vordering op te stellen, geldt als werk. Om echter discussies te voorkomen, probeer ervoor te zorgen dat de vordering al vóór het verhoor klaar is.