Welkom bij
Lextra Lingua!

Beëdigd vertalers/tolken
Traducteurs/interprètes jurés

Over Ons

Nieuws

Alle artikels staan op de Nieuws pagina! Hieronder vind je de jongste artikels.

Legaliseren van documenten verloopt volledig digitaal

2023-01-19 om 17:09:06
Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie -------------------------------------------------------------------------- Ik ben tevreden dat die archaïsche stempels voor de legalisaties eindelijk zijn vervangen door de elektronische handtekeningen. Ik wil expliciet de beroepsvereniging Lextra Lingua bedanken. De voorzet voor de digitale procedure kwam uit hun vereniging. Dit bewijst ...

Communicatie kabinet Justitie

2023-01-18 om 01:33:55
Op 16 november vond de tweede lezing plaats in de commissie justitie over het wetsontwerp MSSIIbis.

Aangifte Reprobel: wat moet ik doen?

2022-10-22 om 03:07:07
Je hebt een een herinneringsmail/uitnodiging van Reprobel ontvangen om een aangifte te doen?

Gedragscode

KB DEONTOLOGIE (klik hier)
STATUTEN LEXTRA LINGUA (klik hier)


Deontologische code Lextra Lingua vzw 

1. Algemene beroepsattitude

1.1. Algemeen 

De beëdigd vertalers en tolken die lid zijn van Lextra Lingua vzw (hierna de leden van Lextra Lingua vzw) gedragen zich zodanig dat ze het vertrouwen in hun beroepsgroep en in hun eigen beroepsuitoefening niet aantasten, ook wanneer ze niet beroepshalve optreden.

1.2. Kwaliteit

De leden van Lextra Lingua vzw beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun werk. Ze streven ernaar, steeds naar vermogen, de beste kwaliteit en dienstverlening te leveren. Ze verrichten nooit opzettelijk een onjuiste vertolking of vertaling.

1.3. Onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

De leden van Lextra Lingua vzw zorgen ervoor dat hun vrijheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij de uitoefening van hun beroep niet in gevaar komen. In de uitoefening van hun beroep onthouden ze zich ervan een persoonlijke mening tot uitdrukking te brengen, met uitzondering van de gevallen waarin deze gedragscode voorziet. Voor hun diensten ontvangen ze uitsluitend de beloning die met hun opdrachtgever overeengekomen is.

1.4. Geheimhouding 

De leden van Lextra Lingua vzw nemen volledige geheimhouding in acht, behoudens wettelijke verplichtingen, jegens alle betrokken personen of instanties die niet bij een opdracht betrokken zijn. Die geheimhouding heeft betrekking op alles wat hun in het kader van een opdracht is toevertrouwd. De geheimhoudingsplicht blijft gelden na beëindiging van de opdracht.

2. Professionalisme

2.1. Competentie

De leden van Lextra Lingua vzw nemen uitsluitend opdrachten aan waarvoor ze de vereiste (taal-)kennis en bekwaamheid hebben.

2.2. Permanente educatie

De leden van Lextra Lingua vzw zorgen ervoor dat ze met het oog op de goede uitoefening van hun beroep hun vakkennis en bekwaamheid op peil houden door activiteiten die hun deskundigheid bevorderen. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen binnen hun beroep en van de (technische) hulpmiddelen die voor hen relevant zijn.

3. Collegialiteit

3.1. Mededinging

De leden van Lextra Lingua vzw onthouden zich van onderlinge overeenkomsten en feitelijke gedragingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst. In het belang van de opdrachtgevers en de beroepsgroepen streven de leden van Lextra Lingua vzw naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen.

3.2. Reclame

De leden van Lextra Lingua vzw houden zich strikt aan algemeen erkende reclameregels en onthouden zich in hun reclame-uitingen van beweringen of stellingen die ze niet kunnen waarmaken.

3.3. Wederzijdse ondersteuning

De leden van Lextra Lingua vzw verlenen elkaar zoveel mogelijk ondersteuning. Desgevraagd verwijzen ze een opdrachtgever naar een deskundige en bekwame collega voor die specifieke opdracht indien die opdracht hun niet past.

4. Beroepsuitoefening

4.1. Opdrachtaanvaarding

Het staat de leden van Lextra Lingua vzw vrij een opdracht al dan niet te aanvaarden, behoudens wettelijke verplichtingen. Ze weigeren echter altijd een opdracht indien zich zwaarwegende redenen daartoe voordoen, onder meer indien er een risico op belangenverstrengeling bestaat, indien ze het vermoeden hebben dat hun werk zal worden gebruikt voor onwettige en/of oneerlijke doeleinden, indien ze zich ervan bewust zijn dat ze de opdracht niet naar behoren zullen kunnen verrichten, wegens onvoldoende kennis en/of bekwaamheid, werkomstandigheden en/of bedongen afleveringstermijn of indien ze gewetensbezwaren hebben omtrent het onderwerp van de vertolking of de vertaling.

In het geval de tolken of vertalers een opdracht weigeren, stellen ze de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis, samen met de reden voor die weigering. Meer algemeen: De leden van Lextra Lingua vzw weigeren een opdracht uit te voeren wanneer ze deze gedragscode zouden schenden.

4.2. Vakuitoefening

4.2.1 Vertalen

De vertalers, leden van Lextra Lingua vzw streven er steeds naar aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen, met name wat betreft de inhoudelijke getrouwheid aan de brontekst en het gebruik van het juiste taalregister. Vertalers overleggen met de opdrachtgever over wat ze moeten doen bij ernstige fouten en/of dubbelzinnigheden in de brontekst, voor zover ze dat noodzakelijk achten voor de verantwoorde uitoefening van hun beroep.

Zodra blijkt dat ze een verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of in het geheel niet zullen kunnen nakomen, stellen ze de opdrachtgever onverwijld in kennis en treden ze met hem in overleg over het vervolg van de uitvoering van de opdracht. Vertalers onthouden zich van iedere vorm van plagiaat.

4.2.2 Tolken

De tolken, leden van Lextra Lingua vzw zorgen tijdens hun vertolking, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voor een volledige en doeltreffende communicatie tussen de partijen voor wie ze werken, onder meer door zo nodig actief op te treden om — al dan niet cultureel bepaalde — misverstanden en onbegrip te voorkomen of op te heffen. Tolken getuigen van respect jegens personen met wie ze beroepsmatig omgaan en onthouden zich daarbij van iedere vorm van ongewenste fysieke en verbale intimiteiten. Tolken melden iedere poging tot benadering door derden strekkende tot beïnvloeding van hun optreden onverwijld bij hun opdrachtgever. Tolken voeren geen overleg met anderstalige derden, maar vóór elke tolkopdracht stellen ze zich voor en lichten ze alle partijen in over hun plichten van onpartijdigheid, volledigheid en geheimhouding.

5. Geschillen

De leden van Lextra Lingua vzw spannen zich in bij ieder geschil een minnelijke regeling te treffen.

Een beëdigd vertaler/tolk zoeken

KLIK OP DE NAAM VAN DE BEËDIGD VERTALER/TOLK VAN JE KEUZE OM ALLE GEGEVENS TE ZIEN

Downloads

Hieronder een lijst van onze bestanden die je kunt downloaden.

Ingediend op 19 January, 2023 om 19:54:12.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:18.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:18.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:18.

Ingediend op 15 November, 2022 om 11:18:06.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:20.

Ingediend op 15 January, 2023 om 19:57:41.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:19.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:18.

Ingediend op 07 August, 2022 om 15:36:48.

Ingediend op 23 January, 2023 om 20:22:46.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:19.

Ingediend op 23 January, 2023 om 20:22:46.