Welkom bij Lextra Lingua!

Beëdigd vertalers/tolken
Traducteurs/interprètes jurés

U zoekt een beëdigd vertaler/tolk?
Maak hier een opdracht aan!

Opdracht Maken Video Uitleg

Nieuws

Alle artikels staan op de Nieuws pagina! Hieronder vind je de jongste artikels.

Algemene vergadering Lextra Lingua

2024-06-05 om 07:30:18
Jaarlijkse algemene vergadering. Dank aan alle deelnemers voor hun aanwezigheid en hun inbreng.

TOLKEN - GSM - GEVANGENISSEN

2024-04-10 om 10:34:27
Voortaan mogen beëdigd tolken die in een gevangenis moeten tolken, voortaan hun gsm, laptop en/of tablet 'meenemen' (samen met een papieren dossier). Dat bevestigt het directoraat-generaal van het gevangeniswezen.

Opleiding Deontologie: Een Belangrijke Stap In Meer Deskundigheid

2024-02-10 om 12:38:43
Dergelijke opleidingen organiseren we met veel plezier. In de eerste plaats omdat de opleiding van een uitstekend niveau was. Met dank aan de inzet en het enthousiasme van Katalin Balogh van de KULeuven!

Gedragscode

KB DEONTOLOGIE (klik hier)
STATUTEN LEXTRA LINGUA 2023 (klik hier)


Deontologische code Lextra Lingua vzw 

1. Algemene beroepsattitude

1.1. Algemeen 

De beëdigd vertalers en tolken die lid zijn van Lextra Lingua vzw (hierna de leden van Lextra Lingua vzw) gedragen zich zodanig dat ze het vertrouwen in hun beroepsgroep en in hun eigen beroepsuitoefening niet aantasten, ook wanneer ze niet beroepshalve optreden.

1.2. Kwaliteit

De leden van Lextra Lingua vzw beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun werk. Ze streven ernaar, steeds naar vermogen, de beste kwaliteit en dienstverlening te leveren. Ze verrichten nooit opzettelijk een onjuiste vertolking of vertaling.

1.3. Onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

De leden van Lextra Lingua vzw zorgen ervoor dat hun vrijheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij de uitoefening van hun beroep niet in gevaar komen. In de uitoefening van hun beroep onthouden ze zich ervan een persoonlijke mening tot uitdrukking te brengen, met uitzondering van de gevallen waarin deze gedragscode voorziet. Voor hun diensten ontvangen ze uitsluitend de beloning die met hun opdrachtgever overeengekomen is.

1.4. Geheimhouding 

De leden van Lextra Lingua vzw nemen volledige geheimhouding in acht, behoudens wettelijke verplichtingen, jegens alle betrokken personen of instanties die niet bij een opdracht betrokken zijn. Die geheimhouding heeft betrekking op alles wat hun in het kader van een opdracht is toevertrouwd. De geheimhoudingsplicht blijft gelden na beëindiging van de opdracht.

2. Professionalisme

2.1. Competentie

De leden van Lextra Lingua vzw nemen uitsluitend opdrachten aan waarvoor ze de vereiste (taal-)kennis en bekwaamheid hebben.

2.2. Permanente educatie

De leden van Lextra Lingua vzw zorgen ervoor dat ze met het oog op de goede uitoefening van hun beroep hun vakkennis en bekwaamheid op peil houden door activiteiten die hun deskundigheid bevorderen. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen binnen hun beroep en van de (technische) hulpmiddelen die voor hen relevant zijn.

3. Collegialiteit

3.1. Mededinging

De leden van Lextra Lingua vzw onthouden zich van onderlinge overeenkomsten en feitelijke gedragingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst. In het belang van de opdrachtgevers en de beroepsgroepen streven de leden van Lextra Lingua vzw naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen.

3.2. Reclame

De leden van Lextra Lingua vzw houden zich strikt aan algemeen erkende reclameregels en onthouden zich in hun reclame-uitingen van beweringen of stellingen die ze niet kunnen waarmaken.

3.3. Wederzijdse ondersteuning

De leden van Lextra Lingua vzw verlenen elkaar zoveel mogelijk ondersteuning. Desgevraagd verwijzen ze een opdrachtgever naar een deskundige en bekwame collega voor die specifieke opdracht indien die opdracht hun niet past.

4. Beroepsuitoefening

4.1. Opdrachtaanvaarding

Het staat de leden van Lextra Lingua vzw vrij een opdracht al dan niet te aanvaarden, behoudens wettelijke verplichtingen. Ze weigeren echter altijd een opdracht indien zich zwaarwegende redenen daartoe voordoen, onder meer indien er een risico op belangenverstrengeling bestaat, indien ze het vermoeden hebben dat hun werk zal worden gebruikt voor onwettige en/of oneerlijke doeleinden, indien ze zich ervan bewust zijn dat ze de opdracht niet naar behoren zullen kunnen verrichten, wegens onvoldoende kennis en/of bekwaamheid, werkomstandigheden en/of bedongen afleveringstermijn of indien ze gewetensbezwaren hebben omtrent het onderwerp van de vertolking of de vertaling.

In het geval de tolken of vertalers een opdracht weigeren, stellen ze de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis, samen met de reden voor die weigering. Meer algemeen: De leden van Lextra Lingua vzw weigeren een opdracht uit te voeren wanneer ze deze gedragscode zouden schenden.

4.2. Vakuitoefening

4.2.1 Vertalen

De vertalers, leden van Lextra Lingua vzw streven er steeds naar aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen, met name wat betreft de inhoudelijke getrouwheid aan de brontekst en het gebruik van het juiste taalregister. Vertalers overleggen met de opdrachtgever over wat ze moeten doen bij ernstige fouten en/of dubbelzinnigheden in de brontekst, voor zover ze dat noodzakelijk achten voor de verantwoorde uitoefening van hun beroep.

Zodra blijkt dat ze een verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of in het geheel niet zullen kunnen nakomen, stellen ze de opdrachtgever onverwijld in kennis en treden ze met hem in overleg over het vervolg van de uitvoering van de opdracht. Vertalers onthouden zich van iedere vorm van plagiaat.

4.2.2 Tolken

De tolken, leden van Lextra Lingua vzw zorgen tijdens hun vertolking, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voor een volledige en doeltreffende communicatie tussen de partijen voor wie ze werken, onder meer door zo nodig actief op te treden om — al dan niet cultureel bepaalde — misverstanden en onbegrip te voorkomen of op te heffen. Tolken getuigen van respect jegens personen met wie ze beroepsmatig omgaan en onthouden zich daarbij van iedere vorm van ongewenste fysieke en verbale intimiteiten. Tolken melden iedere poging tot benadering door derden strekkende tot beïnvloeding van hun optreden onverwijld bij hun opdrachtgever. Tolken voeren geen overleg met anderstalige derden, maar vóór elke tolkopdracht stellen ze zich voor en lichten ze alle partijen in over hun plichten van onpartijdigheid, volledigheid en geheimhouding.

5. Geschillen

De leden van Lextra Lingua vzw spannen zich in bij ieder geschil een minnelijke regeling te treffen.

Een beëdigd vertaler/tolk zoeken

KLIK OP DE NAAM VAN DE BEËDIGD VERTALER/TOLK VAN JE KEUZE OM ALLE GEGEVENS TE ZIEN

Downloads

Hieronder een lijst van onze bestanden die je kunt downloaden.

Ingediend op 19 January, 2023 om 19:54:12.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:18.

Ingediend op 12 February, 2024 om 17:06:34.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:18.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:18.

Ingediend op 05 May, 2023 om 08:38:05.

Ingediend op 12 January, 2024 om 23:08:39.

Ingediend op 15 November, 2022 om 11:18:06.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:20.

Ingediend op 06 February, 2023 om 00:02:51.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:19.

Ingediend op 12 February, 2024 om 17:06:35.

Ingediend op 12 February, 2024 om 17:06:34.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:18.

Ingediend op 07 August, 2022 om 15:36:48.

Ingediend op 23 January, 2023 om 20:22:46.

Ingediend op 26 February, 2022 om 17:18:19.

Ingediend op 23 January, 2023 om 20:22:46.

Welkom bij Lextra-Lingua!

Een beroepsvereniging van beëdigd vertalers en tolken!

Statuten

STATUTEN “V.Z.W. LEXTRA LINGUA” Preambule De vzw Lextra Lingua Belgica - Vereniging voor Gerechtstolken en -vertalers is op 06 juli 2012 opgericht. De oprichters zijn: BOGHE Henri, Philipslaan 29/21, 3000 Leuven (Korbeek-Lo), °12/05/1968 in Etterbeek, MITREA Maria, Vertommensberg 23, 3010 Kessel-Lo, °19/01/1947 in Bogza-Sihlea (Roemenië), RACZKOWSKA Anna, Kwadestraat 66, 3460 Bekkevoort (Assent), °19/01/1976 in Tarnobrzeg (Polen) SAID Susan, Naamsestraat 167, 3000 Leuven, °20/09/1978 in Sulaimania (Irak) Titel I Naam - Zetel - Doel - Duur Artikel 1: De vereniging draagt voortaan de naam “Lextra Lingua – vereniging van en voor beëdigde vertalers en tolken”. De naam moet steeds door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw" worden voorafgegaan of gevolgd. Ze heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk, in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 (hierna “de vzw-wet”). De vereniging behoudt zich het recht om in alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming ”Lextra Lingua” te gebruiken. Die naam moet steeds zijn voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw”. Artikel 2: De vereniging is gevestigd Diestsesteenweg 675, 3010 Leuven. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Leuven. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijke arrondissement.   Artikel 3: De vereniging stelt zich een driedubbel doel: a. de belangen van de beëdigde vertalers en beëdigde tolken verdedigen, b. de beëdigde vertalers en beëdigde tolken opleidingen en bijscholingen bieden; c. de beëdigde vertalers en beëdigde tolken informeren. Tot de concrete activiteiten om de doelstellingen in lid 1 van dit artikel te verwezenlijken, behoren onder meer: 1. De belangen van beëdigde tolken en beëdigde vertalers in België verdedigen bij gerechtelijke overheden en andere overheidsdiensten op alle niveaus. 2. Bijdragen tot de invoering van een degelijk en specifiek statuut voor beëdigde tolken en beëdigde vertalers. 3. Rechters, magistraten, advocaten, rechercheurs… gevoelig maken voor een gepaste omgang met beëdigde tolken en vertalers. 4. Bijdragen tot betere werkomstandigheden voor beëdigde tolken en beëdigde vertalers. 5. Opleiding/informatiesessies organiseren over onderwerpen die voor beëdigde vertalers en tolken relevant zijn, al dan niet in samenwerking met vertegenwoordigers van rechtbanken, het openbaar ministerie, balies, politiediensten… 6. Een informatieve website oprichten en onderhouden waar beëdigde vertalers en tolken hun gegevens kunnen publiceren en waar potentiële afnemers de gegevens kunnen vinden van beëdigde tolken en vertalers die ze zoeken. 7. Bijdragen aan de samenstelling van een informatiebrochure voor beëdigde tolken en vertalers met rechten en plichten, bij voorkeur in samenwerking met vertegenwoordigers van rechtbanken, het openbaar ministerie, balies en politiediensten. 8. De ledenlijst aan potentiële afnemers zoals rechtbanken en politiediensten sturen. 9. Helpen en adviseren bij de selectie van kandidaat-beëdigde tolken en kandidaat-beëdigde vertalers en bij de organisatie van stages voor kandidaat-beëdigde tolken en kandidaat-beëdigde vertalers. 10. Contacten bevorderen onder de leden via de organisatie van socio-culturele activiteiten. 11. De solidariteit onder de beëdigde vertalers en beëdigde tolken bevorderen. De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die direct of indirect tot de verwezenlijking van de doelen van de vereniging bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen. Artikel 4: De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.   Titel II Lidmaatschap Artikel 5: De vereniging telt werkende leden (met stemrecht op de algemene vergadering) en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden (met stemrecht op de algemene vergadering). De toegetreden leden hebben enkel rechten en plichten die voortvloeien uit de vzw-wet of de besluiten genomen in uitvoering van de vzw-wet. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd. De vereniging telt tenminste drie werkende leden (met stemrecht op de algemene vergadering). Waar de notie “leden” vermeld staat in deze statuten worden de werkende leden (met stemrecht op de algemene vergadering) bedoeld. Artikel 6: Iedere natuurlijke persoon (of rechtspersoon), die 22 jaar is op het moment van de kandidaatstelling en achter het doel van de vereniging staat en die als zodanig door de raad van bestuur wordt aanvaard, kan als lid tot de vereniging toetreden. De raad van bestuur zal zich bij het beslissingsproces aan de voorschriften houden, die desgevallend het huishoudelijk reglement bevat. De raad van bestuur kan inhoudelijke of formele voorwaarden bepalen waaronder een natuurlijke of rechtspersoon als toegetreden lid aangenomen kan worden. het toegetreden lid moet wel de doelstellingen van de vzw steunen. Het huishoudelijk reglement preciseert de verdere voorwaarden. De raad van bestuur zal zich bij het beslissingsproces aan de voorschriften houden die stellen dat het verzoek tot toetreding uitsluitend schriftelijk dient te gebeuren onder vermelding van naam, voornamen en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid. De raad van bestuur beslist over de toelating tot de vereniging, uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Een weigering om erkend te worden als lid moet niet gemotiveerd worden. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Artikel 7: Het jaarlijkse lidgeld voor werkende leden (met stemrecht op de algemene vergadering) is vastgesteld op maximum 300 EUR. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is de index van de maand december 2014. De nieuwe index is die van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt het lidgeld binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt het jaarlijkse lidgeld voor de toegetreden leden   Artikel 8: De leden en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht : a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven; b. de belangen van de vereniging of een van haar organen niet te schaden; c. respectvol met elkaar om te gaan. Artikel 9: Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging via een schrijven aan de raad van bestuur. Het ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij het aantal leden daalt onder het wettelijk minimum in welk geval het ontslag maar ingaat als er in de vervanging is voorzien, zonder dat die periode van vervanging langer mag duren dan drie maanden. Enkel de algemene vergadering kan een lid uitsluiten en met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigende stemmen. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon a. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt; b. die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen. De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Ze kan maximaal zes weken duren. Binnen die termijn moet de algemene vergadering bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op die bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering het lid niet uit te sluiten, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt geacht dat die schorsing nooit plaatsgehad heeft. De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren. Het lidmaatschap van een lid of een toegetreden lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.   Titel III Raad van bestuur Artikel 10: De raad van bestuur leidt de vereniging. Die raad telt ten minste drie bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. De bestuurders handelen als een college. De algemene vergadering benoemt hen voor de duur van twee jaar. De algemene vergadering kan ze ten allen tijde afzetten zonder de reden hiertoe te moeten meedelen. De bestuurders voeren hun opdracht kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. De kosten die ze maken bij de uitvoering van hun opdracht worden vergoed. In hoofde van de vereniging zijn de bestuurders niet persoonlijk verantwoordelijk. Artikel 11: De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor twee jaar. De bestuurders zijn daarna opnieuw verkiesbaar. Een bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen. Dat gebeurt schriftelijk. De algemene vergadering benoemt de bestuurders met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigende leden. Is door vrijwillig ontslag, door verstrijking van de termijn of door afzetting, het aantal bestuurders tot onder het wettelijk minimum teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien zonder dat die periode van vervanging langer dan drie maanden mag duren. De voorzitter, schatbewaarder en secretaris kunnen niet gelijktijdig vervangen worden. Artikel 12: a. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een schatbewaarder. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de secretaris of op initiatief van de voorzitter of ten minste twee bestuurders. De voorzitter zit de vergadering voor. Is de voorzitter afwezig, dan wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder. b. De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda; die nieuwe raad kan dan geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend. c. Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. d. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.   Artikel 13: a. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden die de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehoudt. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, zelfs om niet, roerende of onroerende goederen vervreemden, hypotheken stellen en opheffen, leningen en uitleningen stellen, alle handels- en bankverrichtingen… b. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. c. De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meerdere bestuurders. Die bevoegdheidsdelegatie kan hooguit twee jaar duren en de raad van bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang de opdracht intrekken. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren. c. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor welbepaalde handelingen of aktes kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De raad van bestuur bakent precies de bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) af en bepaalt de duur van de opdracht. De raad van bestuur kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang de opdracht intrekken. d. De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op. Het huishoudelijk reglement mag, zonder met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten strijdig te zijn, alle maatregelen bevatten om de statuten toe te passen en om de maatschappelijke zaken in het algemeen te regelen. Het huishoudelijk reglement kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles opleggen wat in het belang van de vereniging wordt geacht.   Titel IV Algemene vergadering Artikel 14: De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Artikel 15: De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor a. de wijziging van de statuten; b. de benoeming en afzetting van de bestuurders; c. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; e. de goedkeuring van de begrotingen en rekeningen; f. de vrijwillig ontbinding van de vereniging; g. de uitsluiting van een lid; h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en i. alle gevallen waarin deze statuten dat vereisen: de goedkeuring van een bijzonder werkingsverslag door de voorzitter, de goedkeuring van het actieprogramma opgesteld door de raad van bestuur en de verkiezing van de voorzitter, ondervoorzitters, penningmeester en de secretaris. Artikel 16: a. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet ten minste één maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt. b. De leden van de algemene vergadering worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering schriftelijk uitgenodigd op de algemene vergadering. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering. c. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Punten die niet op de agenda staan kunnen niet behandeld worden tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en zich hiermee akkoord verklaren. Artikel 17: a. Inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeld in punt b. hieronder worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld)) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. b. In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent statutenwijziging of ontbinding, worden onthoudingen geteld als tegenstem. Artikel 18: Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder. Titel V Inzagerecht leden en derden Artikel 19: Derden die van een belang doen blijken en de leden van de vereniging, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen. Titel VI Begrotingen – Rekeningen Artikel 20: a. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. b. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.   Titel VII Ontbinding - Vereffening Artikel 21: Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden. Artikel 22: In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. Artikel 23: Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake. Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op deze buitengewone algemene vergadering gehouden in Leuven op 11 juli 2014.